DHBT Dersleri-147″Yehova Şahitleri”

Sınav Defteri
Temmuz 7, 2020

Yehova Şahitleri, 19. yüzyılın ikinci yarısında, Amerika Birleşik
Devletleri’nde ortaya çıkan ve Mesihçi karakteri ve eskatolojik beklentileriyle tanınan senkretik bir dinsel akımdır. Bu hareketin temel öğretisi,
dünyadaki mevcut düzenlerin çok yakında sona ereceği ve İsa Mesih’in
tekrar gelerek yeryüzünde Tanrısal Krallığı kuracağı anlayışına dayanmaktadır. Yehova Şahitleri kendilerini, kurulacak olan bu Tanrı Krallığı’nın, yani Yahova’nın krallığının gerçek şahitleri ve müjdecileri olarak
görmekte; bu nedenle de kendilerini “Yehova’nın Şahitleri” olarak adlandırmaktadırlar. Yehova Şahitleri ismi, Kitab-ı Mukaddes’in “İşaya” kitabında geçen bazı ifadelerden çıkarılmaktadır. İşaya, 42:8’de “ben Yahova’yım, ismim odur … ” ifadesi geçmekte ve 43:10’da ise “siz şahitlerim
ve seçtiğim kulumsunuz, ta ki bilip bana inanasınız ve benim o olduğumu anlayasınız … ” denilmektedir. Yehova Şahitleri, İşaya kitabında geçen bu ifadelerden hareketle kendilerinin Tanrı Yehova’nın gerçek ve
biricik şahitleri olduğunu iddia etmekte ve bekledikleri Tanrısal Krallığın müjdeleyiciliğini yapmaktadırlar.

A. Charles Russell ve Alnının Tarihsel Gelişimi
Yehova Şahitleri hareketinin kurucusu Charles Taze Russell, 1852
yılında ABD’ de Allengheny’de doğdu. Çocukluk yıllarında çevresindeki
eskatolojik beklentilere yönelik dillendirilen inançlardan yoğun bir biçimde etkilenmiş ve isa’nın, Tanrısal Krallığını kurmak üzere, tekrar
yeryüzüne döneceği vaktin çok yakın olduğu kanaatine kapılmıştı. O,
özellikle Protestan Hıristiyan grupların yaygın bir biçimde kullandığı bir
yöntemle Kitab-ı Mukaddes’i okuyup yorumlamak amacıyla 1870’lerin
hemen başında kendi kasabasında bir kutsal kitap inceleme grubu oluşturmuştur. Russell ve grubu, Kitab-ı Mukaddes’ten İsa Mesih’in ne zaman dönerek Tanrı’nın krallığını yeryüzünde egemen kılacağını araştırmaya koyulmuştur. Bu araştırmaları onu, 1914 yılında, dünyadaki alışımış düzenlerin ve devletlerin sonunun geleceği ve bu tarihten itibaren
İsa Mesih’in yeryüzünde Tanrısal Krallığını kuracağı düşüncesine sevk
etti. Russell, bu fikrini 1876’da New York Brooklyn’de yayımlanan Bible
Examiner (Kitab-ı Mukaddes Tetkikçisi) adlı derginin ekim sayısında
açık bir biçimde ifade etti ve milletlerin bilinen sürelerinin 1914 yılında
sona ereceğini öne sürdü.
Russell ve taraftarları, ortaya atmış oldukları fikirleri daha geniş
kitlelere duyurmak amacıyla 1879’da Zion’s Watch Tower and Herald of
Christ’s Presence (Siyonun GÖzcü Kulesi ve isa’nın Gelişinin Habercisi)
adlı dergiyi yayımlamaya başlamış ve çevre kent ve kasabalardan taraftarlar kazanmaya başlamıştır. Bu hızlı gelişim sürecinde Russell ve taraftarları 1881 ‘de “Zion’s Watch Tower Tract Society”yi (Siyonun Gözcü
Kulesi Cemiyetini) kurmuş; 1884’te bu cemiyet Russell’in başkanlığında
tüzel bir kişilik kazanmıştır. Daha sonra derneğin adının başında bulunan ve Yahudiliği çağrıştıran Siyon adı atılmış ve dernek “Watch Tower
Tract Society” olarak adlandırılmıştır. 1909’da bu grubun faaliyetleri,
uluslararası bir boyuta ulaşmış ve teşkilat, bugünkü merkezi ola ew
York Brooklyn’deki kendi mülkü olan binaya taşınmıştır. /
1914’te Russell ve taraftarlarınca beklenilen dünyevi düzenlerin
sonunun gelmesi ve Tanrısal Krallık’ın gerçekleşmemesi ·üzerine Russell
ve arkadaşları İsa Mesih’in 1914’te geleceği ile ilgili beklentiyi tevil etme
yoluna gitmiş ve Tanrısal Krallığın bu tarihte göklerde kurulduğu, isa’nın
gökte kral olarak tahta oturduğu ve çok yakın bir zamanda yeryüzünde
Tanrı Krallığı’nı tesis edeceği öğretisini savunmaya başlamışlardır. 1916 yılında hareketin öncüsü olan ve Tanrısal Krallığın kendi
sağlığında kurulacağına inanan Russell ölmüştür. Sonraki yıl, onun yerine hareketin avukatlığını yapan ]oseph F. Rudherford başkan olarak seçilmiş ve onun zamanında bazı değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.
Bunlar arasında misyon faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi ve daha önce yaygın biçimde kullanılan basın yayın faaliyetleri yanında ev ev
gezerek öğretiyi yaymanın etkinleştirilmesi dikkati çekmektedir. Aynı
çerçevede 1879’dan beri düzenli olarak yayımlanmakta olan “Watch Tower” (Gözcü Kulesi) dergisine ek olarak bugünkü adı “Awake” (Uyanın) olan “The Golden Age” (Altın Çağ) adlı ikinci bir dergi yayımlanmaya başlanmıştır. 1931’e geldiğimizde o zamana kadar “Russelistler” ,
“Ciddi Kutsal Kitap Araştırıcıları” ve “Milletlerarası Kutsal Kitap Öğrenme Cemiyeti” gibi adlarla bilinen grubun adı “Yehova’nın Şahitleri” olarak değiştirilmiştir.
Russell’in kurduğu harekete Yehova Şahitleri adını veren ve yeni
bir ivme kazandırarak daha geniş taraftar kitlesine kavuşturan Rutherford, 1942’de ölmüş, aynı yıl Nathan H. Knorr yeni başkan olarak seçilmiştir. Knorr, yoğun bir teşkilat içi eğitim programı başlatarak Gilead’da
kutsal kitap araştırmalarının ve misyonerlik çalışmalarının merkezini
teşkil eden okullar açmıştır. 1970’li yıllarda ise teşkilat üst yönetimine
yeni bir şekil vererek yönetim kurulu üyelerinin sayısını arttırmış ve yönetimle ilgili sorumlulukları başkanlık heyeti arasında bölüştürmüştür.
Knorr’un 1977 yılında ölmesinden sonra da bu teşkilat yapısı devam ettirilmiş ve günümüze kadar gelen süreçte Yehova Şahitleri bir başkanlık
heyeti tarafından idare edilmeyi sürdürmüştür.
B. Öğreti ve İnançları
Yehova Şahitlerinin öğretilerinin özünü, Mesihin yakın zamanda
yeryüzüne dönerek Tanrısal Krallığı kuracağı ve bu Tanrı Krallığı’nda sadece iyilerin yaşama hakkına sahip olacağı inancı oluşturmaktadır. Onlara göre bu krallık, 1914 yılında göklerde başlamıştır. Bu tarihten günümüze kadar geçen süre yeryüzündekilerin bu krallıktan haberdar edilmesi amacıyla verilmiş olan bir süredir ve bu süre çok kısa bir zaman
sonra sona erecektir. Bu sürenin sona ermesiyle birlikte, Mesihin Tanrısal Krallığı, şeytan ve yandaşlarını yenerek yeryüzündeki bütün beşeri
sistemleri, devletleri ve kötülüğün temsilcilerini ortadan kaldıracak ve
göklerde egemen olan Tanrısal Krallık yeryüzünde de egemen olacaktır. Bu zaferden sonra lsa Mesih ile birlikte yüz kırk dört bin kişilik seçkinler –
den oluşan bir topluluk, bin yıllık bir süreyle bu Tanrısal Krallığı göklerden yönetecektir. Bu süre içerisinde insanlık ve yeryüzü Adem’in günahından önceki özgün haline kavuşacaktır. Bu bin yıllık dönemin sonunda lsa Mesih, krallığı, asıl sahibi olan Tanrı’ya devredecektir.
Yehova Şahitlerine göre Tanrı, yeryüzünü sonsuza kadar yok olmayacak ve bir yeryüzü cennetine dönüşecek şekilde tasarlamıştır. O,
ilk insan çifti olan Adem ve eşini de yeryüzünü dolduracak iyi nesiller
oluşturmakla görevlendirmiştir. Ancak onlar kendilerine verilen bu görevi yerine getirmeyerek günaha düşmüşler ve dolayısıyla Tanrı’nın planının da gerçekleşmesini engellemişlerdir. Fakat Tanrı, yeryüzüyle ilgili
bu amacından hiçbir zaman vazgeçmemiş ve yaratıklarının ilki olan İsa
Mesih’i, davranışlarıyla insanlığa örnek teşkil etmek ve Adem’den beri
hüküm süren günahı ortadan kaldırmak amacıyla yeryüzüne göndermiştir. lsa Mesih yeryüzünde, Tanrı’nın Krallığı hakkında şehadette bulunmuş ve havarilerine de bu krallığa şahitlik etme görevini vermiştir.
Beşeri idarelerin ahir zamanı olan günümüzde ise Tanrı’nın Krallığı’na
yönelik bu şahitliği Yehova Şahitleri yerine getirmektedir.
Yehova Şahitlerine göre İsa göklerde egemen olunca şeytan ve taifesini yenerek yeryüzüne atmıştır. Bu nedenle özellikle Birinci Dünya
Savaşı’nın da başladığı tarih olan 1914 yılından itibaren yeryüzündeki
savaşlar, doğal felaketler ve kötülükler had safhaya varmıştır. Bu durum
lsa’nın; kendisi dünyaya geri gelmeden önce yeryüzünde kötülük ve fenalıkların zirveye erişeceği ile ilgili İncillerde anlatılan kehanetine de
uygun düşmektedir. Şimdi Tanrı Krallığı’nın yeryüzünde egemen olmasından önceki bu “son günler” yaşanmaktadır. Yehova Şahitleri, insanlara bunu tebliğ ederek onları Tanrı Krallığı’na inanmaya ve dolayısıyla
Tanrısal Krallık döneminde kurulacak olan yeryüzü cennetinde yaşamaya davet etmektedirler. Onların bu tebliğ döneminin sonunda armagedon savaşıyla şeytanın yeryüzündeki egemenliği sona erecek, bugün
dünyada egemen olan ve esasta şeytana bağlı olan bütün beşeıt ıstemler ve devletler sona erecek, Tanrı’nın seçmiş olduğu kadın ve erkeklerden oluşan yüz kırk dört bin kişilik bir küçük topluluk, İsa Mesih ile birlikte göklerden yeryüzünü idare edecektir. Bin yıl sürecek olan bu Tanrısal Krallık döneminde şimdi yaşamakta olan iyiler yanında bütün ölüler de diriltilecek ve onlara bu Tanrısal Krallık’ta, Tanrı’nın iradesine uygun yaşama fırsatı verilecektir. Bu süre içerisinde Tanrı’nın iradesine uygun yaşamayı benimseyenler yeryüzü cennetinde ebedi olarak yaşama
hakkına sahip olurken, bu sınama döneminde Tanrı’nın iradesine uygun yaşamayanlar ise bir daha diriltilmemek üzere yok edilecektir. Bunlar için ayrıca bir cehennem ve cehennem azabı olmayacaktır. Çünkü
Yehova Şahitlerine göre cehennem diye bir şey yoktur. Cennet de yeryüzünde oluşturulacaktır. Onlara göre Mesihin krallığında yaşanacak
olan bu bin yıllık süre aynı zamanda bir restorasyon dönemi olacak ve
insanlar iyi işleriyle yeryüzünü bir cennete çevirecektir. Bu iyi insanların
kendileri ise ilk günahın sirayet etmesiyle ortaya çıkan hastalık, yaşlılık
ve ölüm gibi olumsuzluklardan kurtularak ilk insanın yaratılışındaki özgün haline dönecekler; genç, sağlıklı ve ölümsüz hale geleceklerdir.
Yehova Şahitleri diğer Hıristiyan gruplarının hemen tümünde kabul gören ve Hıristiyan ilahiyatının temelini teşkil eden teslis prensibini
kabul etmemekte ve Tanrı’nın birliğini savunmaktadır. Onlara göre İsa
Mesih, tanrı değildir, Tanrı’nın ilk yaratığıdır. Bu nedenle o, “oğul” olarak adlandırılmıştır. Tanrı, ilk yaratığı olan İsa’yı, baş işçisi olarak kullanmış ve onun vasıtasıyla gökteki ve yerdeki diğer bütün varlıkları yaratmıştır. O, aynı zamanda onu kendi sözcüsü ve gelmekte olan Tanrısal
Krallığın kralı tayin etmiştir. Onlar, diğer Hıristiyanların teslisin üçüncü
unsuru olarak kabul ettikleri Kutsal Ruh’u ise bir şahıs olarak değil, Tanrı’nın aktif gücü olarak kabul etmektedirler. Teslis ve Tanrısal Krallık gibi konularda ana Hıristiyan kitlelerinden ayrılan Yehova Şahitlerinin
başlıca inançlarını şu kırk iki maddede sıralamak mümkündür:
1. Kitab-ı Mukaddes Tanrı’nın sözüdür ve hakikattir.
2. Kitab-ı Mukaddes geleneklerden çok daha güvenilirdir.
3. Tanrı’nın adı Yehova’dır.
4. Mesih, Tanrı’dan daha aşağı bir konumdadır.
5. Mesih, Tanrı’nın yaratıklarının ilkidir.
6. Mesih, haç üzerinde değil bir direk üzerinde ölmüştür.
7. Mesih’in insan hayatı, itaatli insanlar için fidye olarak ödenen
bir bedeldir.
8. Mesih, tek kurban olarak yeterlidir.
9. Mesih ölümsüz bir ruh olarak diriltilmiştir.
10. Mesih şimdi bir ruh olarak hazır bulunmaktadır.

11. Şimdi ‘sonun vaktindeyiz’.
12. Mesih’in yönetimindeki krallık yeryüzüne barış ve adaletle
hükmedecektir.
13. Gökteki Krallık yeryüzüne ideal yaşam koşulları getirecektir.
14. Yeryüzü hiçbir zaman yok olmayacak ve boş kalmayacaktır.
15. Tanrı bugünkü ortamı Armagedon savaşında ortadan kaldıracaktır.
16. Kötüler sonsuza dek yok olacaktır.
17. Tanrı’nın onayladığı insanlar ise sonsuz hayat sahibi olacaktır.
18. Hayata/kurtuluşa götüren sadece tek bir yol vardır.
19. İnsan, Adem’in günahı yüzünden ölmektedir.
20. İnsan canı, ölümle yok olmaktadır.
21. Ölüler diyarı insanlığın ortak mezarıdır.
22. Ölülerin dirilme ümidi bulunmaktadır.
23. Adem’ den miras alınan ölüm kalkacaktır.
24. Sadece “küçük sürüyü” oluşturan yüz kırk dört bin kişi, göğe
gidip Mesihle birlikte saltanat sürecektir.
25. Bu yüz kırk dört bin kişi Tanrı’nın ruhsal oğulları olarak yeniden doğacaktır.
26. Yeni Ahit, ruhsal İsrailliler ile yapılmıştır.
27. Cemaatin temeli Mesihtir.
28. Dualar, Mesih aracılığıyla sadece Yehova’ya yönetilmelidir.
29. İbadette, resim ve heykel kullanılmamalıdır.
30. Ruhçuluktan kaçınılmalıdır.
31. Şeytan, dünyanın görünmez yöneticisidir.
32. Yehova Şahitleri, dinlerarası diyalog ve kaynaşma faaliyetlerine katılmamalıdır.
33. Yehova Şahitleri, kendilerini dünya lüksünden uzak tutmalıdır.
34. Beşeri kanunların sadece Tanrınınkilerle çatışmayanlarına itaat edilmelidir.

35. Bedene ağızdan ve damardan kan almak Tanrı’nın yasalarına
aykırıdır.
36. Kitab-ı Mukaddes’in ahlak ile ilgili yasalarına itaat edilmelidir.
37. Sebt gününe uyma emri, yalnızca Yahudilere verilmiş ve Musa
kanunuyla birlikte son bulmuştur.
38. Ruhban sınıfı ve özel unvanlar, uygun değildir.
39. İnsan evrim sonucu oluşmamış, yaratılmıştır.
40. Mesih, Tanrı’ya hizmet ederken izlenmesi gereken bir yol bırakmıştır.
41. Vaftiz, suya tamamen batırılarak yapılır ve adanmanın simgesidir.
42. Yehova Şahitleri, kutsal kitaplardaki gerçeklere coşkuyla şahitlik ederler.

C. İbadet Anlayışları ve Kurumsal Yapıları
Yehova Şahitleri, “krallık salonu” diye adlandırdıkları ibadet mekanlarında heykel, haç, resim gibi herhangi bir suret ya da sembol bulundurmaz. Bir çevrede bulunan cemaat üyeleri genellikle haftada üç
defa toplanır. Bu toplantılar dua ile başlatılıp dua ile sonlandırılır. Bazen
çeşitli ilahiler de okunur ancak toplantıların esas kısmını, Kitab-ı Mukaddes’in okunması, yorumlanması ve ondan çıkarılan vaazlar oluşturur. Toplantıları cemaat nazırı yönetir ve bu suretle o, cemaatin eğitim
ve öğretimine önderlik eder. Ayrıca bu faaliyetlerinde ona yardımcı olmakla yükümlü olan birkaç yardımcı da bulunmaktadır. Ancak bu insanların diğer Kiliselerdeki gibi özel bir mevkii, kıyafeti veya bu iş için
aldığı herhangi bir ücret yoktur.
Yehova Şahitleri, her yıl düzenli olarak, ulusal veya uluslararası
büyük toplantılar gerçekleştirmektedir. Yıllık olarak yapılan ve bütün
çevre ve bölge cemaatlerinin bir araya geldiği bu toplantılarda; toplu
vaftiz törenleri yapılır. Kitab-ı Mukaddes’e dayalı özel bir eğitim ve ibadet programı gerçekleştirilir.
Toplu ibadetler yanında Yehova Şahitleri bireysel duaya da önem
verir ve İsa Mesih aracılığıyla Tanrı’ya dua ederler.Yehova Şahitleri ortaya çıktıkları ilk dönemlerden itibaren teşkilatlanma ve öğretilerini yayma konusuna büyük bir önem vermiştir. Bunun için oldukça düzenli ve sıkı denetime tabi bir teşkilat yapısı oluşturmuşlardır. Bugün bu teşkilat ile dünyanın iki yüz otuz kadar bölge veya
ülkesinde faaliyetler aralıksız sürdürülmekte ve yeni taraftarlar kazanılmaya çalışılmaktadır. Merkezi teşkilatın en üst noktasında yönetim kurulu ve hizmet heyetleri yer almaktadır. Merkezdeki bu teşkilat her yıl
dünyanın hemen her bölgesinde bulunan büro temsilcileriyle sıkı bir
ilişki içerisinde faaliyetleri denetlemektedir. Bölge bürolarında bulunan
temsilciler de sorumlu oldukları ülke veya yöreyi, bölgelere; bölgeleri
ise çevrelere bölerek yönetmekte ve denetlemektedir. Her çevrede, yirmi kadar cemaat bulunmaktadır. Her cemaatin sorumluluk alanı ise küçük sahalara bölünmektedir.
Bölge ve çevrelerin birer nazırı bulunmaktadır. Bölge nazırları
kendi bölgeleri içerisinde yer alan çevreleri dönüşümlü olarak denetlerken, çevre nazırları da kendi sorumluluk çevrelerinde bulunan cemaatleri yılda iki defa ziyaret ederek cemaatlerin faaliyetlerine nezaret etmektedir. Cemaatlerin sorumluluk alanında yer alan sahaların her biri
ise bir Yehova Şahidinin sorumluluk alanını oluşturmakta ve her Yehova Şahidi bu sahalardan birindeki bütün evleri ziyaret ederek öğretiyi
yaymakla yükümlü tutulmaktadır. Yapılan bu misyon faaliyetlerinin süresi ve kazanılan taraftar sayısı her yıl düzenli olarak bir üst birime rapor
edilmektedir. Bu raporlar, Yehova Şahitlerinin dünya merkezinde toplanmakta ve yıllık olarak yayımlanmaktadır. 2003 yılı raporuna göre
dünya üzerindeki Yehova Şahidi sayısı 6.429.351’e, cemaat sayısı da
95.919’a ulaşmıştır. Aynı yıl içerisinde üyelerin yapmış olduğu misyon
faaliyetinin toplam süresi ise 1 .234.796.477 saat olarak hes’aplaı:ı.mıştır.
Yayınlanan bu raporlara göre 2003 yılı itibarıyla Yehova Şahitlerinin Türkiye’deki sayıları 1.672; cemaat sayısı 32’dir. Aynı yıl Türkiye’de
yaptıkları misyon faaliyetinin süresi ise 358.174 saattir. Yehova Şahitlerinin yaptığı bu faaliyetlerin çoğunluğunu, evlere yaptıkları ziyaretler
oluşturmaktadır. Ev ziyaretleri, diğer Hıristiyan ve misyoner teşkilatlarına oranla, Yehova Şahitlerinin daha fazla benimsediği bir metot olarak
dikkat çekmektedir. Ev ziyaretleri yanında, evlere posta yoluyla yayın
ve broşürler ulaştırılmaya çalışılmakta ya da bu dokümanlar halka açık
mekanlarda dağıtılmaktadır.

DHBT
22 Kasım 2020 Pazar
ÜYELİK

Üye OlŞifremi Unuttum

2018 YILI 9500 KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM ALIMI TABAN PUANLARI 2018 Yılı 9500 Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezz... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15 KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2 : %40   Ortaöğreti... Devamı

Merakla beklenen 2018 DHBT sınavı 09. Aralık Pazar günü Ösym tarafından  belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 04.01... Devamı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi netlik kazandı. ÖSYM’nin sınav takvi... Devamı

a) DHBT, çoktan seçmeli test olarak uygulanacaktır. b) DHBT’nin ilk bölümü (DHBT-1) temel din bilgisisorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyler... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15    Dini Haberlerim KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2... Devamı