DHBT Dersleri-124″Adventistler, Kuveykırlar”

Sınav Defteri
Haziran 14, 2020

a. Adventistler
İsa Mesih’in ikinci kez dünyaya gelişiyle birlikte kıyametin kopacağına ve “Bin Yıllık Tanrısal Krallığın” kurulacağına inanan ve bunun
en kısa zamanda gerçekleşeceği beklentisini taşıyan Adventistler 19.
yüzyılda Amerika’ da ortaya çıkan Protestan kökenli bir akımdır.
MS 400 yılına kadar Hıristiyanlarca büyük bir heyecanla korunan
İsa Mesih’in tekrar geleceği beklentisi, zamanla teolojik olarak geri plana itilmiş, ancak 13. yüzyıldan itibaren Avrupa’da bu beklenti tekrar yeşermeye başlamıştır.
William Miller (1782-1849), Amerika’daki Adventizm hareketinin
kurcusudur. Miller, İsa Mesih’in 21 Mart 1843 ile 21 Mart 1844 yılları arasında yeryüzüne geleceğini ilan etmiştir. Büyük umutlarla İsa Mesih’in gelmesini bekleyen Miller taraftarları belirtilen zaman diliminde İsa Mesih’in gelmemesi üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşamış ve hareket dağılmıştır.
Miller’in başlattığı bu akım, tarihe ” Miller Hareketi” olarak geçmiştir.
Hz. isa’nın yeryüzüne geleceğine dair umutlarını kaybetmeyen
‘advent’ taraftarları kendi aralarında küçük gruplar oluşturmuşlardır.
Bunlardan 1863 yılında kurulan “Yedinci Gün Adventistleri”, büyüme
ve gelişme imkanı bularak Adventistlerin en önemli temsilcisi olmuştur.
Bu hareketin kurucusu ve peygamberi konumundaki kişi Ellen Gould
White’tır (1827-1915). Hareketin gelişmesinde bayan White’ın kocası]ames White (1821-1881) başta olmak üzere, Hiram Edson (1806-1882),
F.B. Bahn (ö. 1853), O.R.L. Crosier (1820-1913) ve ]oseph Bates 0792-
1872) gibi şahısların da büyük katkıları olmuştur.
i. Temel Öğretileri
Temel inanç konularında diğer Hıristiyanlardan farklı olmayan
Adventistler “İsa Mesih’in Dönüşü”, “Göksel Mabed”, “Cumartesi Ayini”
ve “Üç Melek Mesajı” gibi konularda diğerlerinden ayrılmaktadırlar.Esasen İsa Mesih’in tekrar yeryüzüne geleceği beklentisi, Kutsal
Kitap’ın temelidir ve bu öğreti bütün Hıristiyanlar için müşterektir. Fakat
Adventistler bu beklentiyi kendilerinin ayırıcı özelliği olarak kabul etmektedir. Onlara göre İsa, “bulutlarla”, “bulutlarda” ya da “bir bulutta”
gelecek ve melekler ona dönüşünde refakat edecektir. İsa’nın dönüşü,
kıyametin kopuşu olduğu için öncelikle hayatta olan bütün günahkarlar
ve kafirler ölecektir. Gerçek müminler ise ayakta öldürülecektir. Onların bu ölümü göz açıp kapama kadar kısa süreli olacaktır. Sonra kabirlerdeki gerçek Hıristiyan müminleri topraktan biter gibi dirilecektir. Bunu müteakiben kısa süreliğine ayakta öldürülmüş olan gerçek inananlar
diriltilecektir. Böylece “Bin Yıllık Tanrısal Krallık” başlayacak ve gerçek
Hıristiyan müminleri bu ilahi krallıkta İsa Mesih ile birlikte yaşayacaklardır. Bu bin yıllık (millenium) süre içerisinde İsa Mesih evlendirilecek,
her Hıristiyan da dünyadaki kendi eşleriyle eşlenecektir ve dünya hayatına benzer bir hayat sürülecektir.
Bu “Tanrısal Krallık” olarak tanımlanan bin yılın bitiminde İsrafil
sura üfleyecek ve kabirlerde uykuda olan bütün günahkarlar ve kafirler
diriltilecektir. Mahkemeyi bizzat İsa Mesih yönetecek ve günahkarlar
ateşle cezalandırılacaktır. “Ebedi azabı” kabul etmeyen Adventistlere
göre Tanrı, bu günahkarları ateşte yakarak yok edecektir. Böylece günahkarların sonsuz yok oluşu anlamına gelen ikinci bir ölüm gerçekleşecektir. İnananlar ise cennette mutlu yaşamlarına devam edecektir.
Adventistlere göre göksel mabet, cennet mabedidir ve kıyamet
kopana kadar İsa Mesih orada ikamet etmektedir. İnsanların amel defterleri burada tutulmaktadır.
Üç Melek mesajı denilen öğreti ise doğrudan kıyamet alametleriyle ilgilidir ve bu mesajlar Yeni Ahit’in son bölümü olan Vahiy Kitabı’nın
14. Babı’nın 6-1 1. cümlelerinden alınarak geliştirilmiştir.
ii. İbadet Anlayışları
Adventistlerin diğer Hıristiyanlara karşı en ayırt edici özellilerinden birisi cumartesi ayinleridir. Adventistler tıpkı Yahudiler gibi ibadetlerini cumartesi günü yapmaktadır. Haftanın yedinci günü olarak kabul
edilen cumartesini (sebt gününü) ibadet günü olarak seçmelerinden
dolayı kendilerine Yedinci Gün Adventistleri denilmiştir. Onlar “Pazar Ayini”nin Hıristiyanlığa putperest Roma’ dan geçtiğine inanmakta ve dolayısıyla pazar günü ibadet yapan bütün kiliselerin büyük bir günah ve
küfür içerisinde olduğunu düşünmektedirler. Diğer taraftan pazar gününe sadece Mesih’in diriliş günü olarak saygı duyulmaktadır.
Adventistlere göre vaftiz, İsa Mesih ile birliğin, günahların bağışlanmasının ve Kutsal Ruh’u kabul etmenin sembolüdür. Vaftiz, inanç,
pişmanlık ve tövbe gibi şartları da beraberinde getirmektedir. Vaftizi,
suya tamamen daldırmak suretiyle yapmaktadırlar. Suya tamamen daldırmak, ölümü ve gömülmeyi sembolize etmektedir. Sudan dışarı çıkmak ise günahsız olarak yeniden dirilme anlamına gelmektedir.
Adventistler “çocuk vaftizini” kabul etmemektedir. Onlara göre
vaftiz olacak kişi neden vaftiz olduğunun bilincinde olmalıdır. Oysa çocuklar reşit olmadıkları için vaftizin önemini ve gereklerini bilemezler.
Evharist ya da “Akşam Yemeği Ayini” de Adventistlerin önemli ibadetlerinden biridir. Bu ayin, üç ayda bir olmak üzere yılda dört kez
yapılmaktadır. Diğer Hıristiyanların aksine “Akşam Yemeği Ayini” Adventistlerce cumartesi günü icra edilmektedir. Onlar alkole karşı oldukları için bu ayinde şarap yerine üzüm suyu içilmektedir. Akşam yemeğinde yenilen “mayasız ekmek” ve “üzüm suyu” İsa’nın bedenini ve kanını sembolize etmektedir. Adventistlerde Akşam Yemeği Ayini’ne başlamadan öce “ayak yıkama” uygulaması vardır. Ayine katılan herkesin
ayakları görevliler tarafından yıkanmaktadır. Bu “ayak yıkama”, tevazu
ve alçak gönüllülüğü sembolize etmektedir. Adventistler, tıpkı Baptistler gibi “Açık Akşam Yemeği” uygulamaktadır. Çünkü onlar bu ayinin
bütün Hıristiyanlara açık olduğuna inanmaktadır.
iii. Kilise Yapısı ve Yönetimi
Yedinci Gün Adventistlerinin başı “Genel Konferanstır.” “Dünya
Faaliyet Cemaati” olarak da bilinen bu merkez Washington D.C. ‘dedir.
Genel Konferans’tan sonra sırasıyla “bölümler”, “birlikler”, “cemiyetler”
ve “cemaatler” gelmektedir. Genel Konferans, on iki “bölüm” ve doksan
iki “birlikten” oluşan bir kurumdur. Beş yılda bir toplanmakta ve yeni
yönetim belirlenmektedir. Bütün dünya misyonu bu merkezden yürütülmektedir. Adventist cemaatleri, bütün dünyada demokratik prensiplerle yönetilmektedir. Bu demokratik yapının esası temsilciliktir ve temsilciler seçimle belirlenir. Her cemaatin genellikle tespit edilen on kişilik cemaat komitesi vardır. Bu komite, cemaatin yönetim komisyonu olarak, cemaatin diğer idarecilerini, kilise içerisindeki faaliyetleri yürütecek görevlileri seçmekle yetkilidir. “Cemaat Kıdemlisi”, “1. Diyazkoz”,
“Cumartesi Okulu Yöneticisi” ve “Hazineci” gibi kilise içi görevlileri seçmek de bu komitenin görevidir.
Adventist kilise hiyerarşisinde görev alan idareciler, cemaatin
amiri değil bilakis hizmetçileri olarak tanımlanır. “Vaizlik”, “Kıdemlilik”
ve “Diyakozluk” olmak üzere üç büyük görev vardır. Bu üç görevli cemaati yönetmekle yükümlüdür. Bu üç büyük görevden sonra “Cumartesi Okulu Yöneticisi”, “Misyon İdarecisi”, “Gençlik İdarecisi” ve “Çocuk
Okulu idarecisi” gibi görevler de vardır. Ayrıca “Cemaat Yazıcısı”, “Cemaat Veznecisi”, “Diyakozluk Veznecisi”, “Kütüphaneci” “Salon Diyakozu”, “Salon Temizleyicisi”, “Koro Yöneticisi” ve “Cumartesi Okulu Yazıcısı” gibi küçük hizmetleri gerektiren görevler de vardır.
Ferdi ibadet için açık veya kapalı alan farkı gözetmeyen Adventistler, her yeri ibadet alanı saymaktadır. Ancak toplu ibadetler mutlaka
kapalı alanda yani kilisede yapılmalıdır. Kiliseleri çok sade ve gösterişsizdir. Onlar kiliselerine “Advent Evi”, Advent Yurdu”, “Advent Kilisesi”
yahut “Ev ve Advent Umudu” gibi isimler vermektedir.
Adventistler, gelirlerini kendi üyelerinden temin etmektedir. Bu gelir, üyelerin aylık ücret veya kazançlarının ‘ondalığı’ndan oluşmaktadır.
Onlara göre ‘ondalık’ kutsaldır ve Tanrı tarafından talep edilmektedir.
İnançları gereği her türlü zararlı yiyecek ve içecekten sakınan Adventistlerde, içki, kola, çay ve benzeri içecekler haramdır. Ayrıca balık
hariç her türlü hayvansal gıda da haram olarak görülür.
1954 yılından itibaren Türkiye’de resmi kiliseleri ve faaliyetleri
olan Adventistlerin günümüzde dünya genelinde on milyon civarında
taraftarı bulunmaktadır. Cemaat, sahip olduğu birçok üniversite, kolej
ve araştırma enstitüsüyle güçlü bir eğitim örgütlemesine sahiptir ve
dünya genelinde misyonerlik faaliyetleri yürütmektedir
b. Kuveykırlar
Kuveykırlar, 1650 yılında George Fox (1624-1691) tarafından İngiltere’de kurulmuş bir dinsel gruptur. Anglikan kilisesinden ayrılan
Fox, 1652 yılında “Hakikat Dostları” cemiyetini kurmuştur. Bu akım Orta Çağın kıta mistisizminden oldukça etkilenmiş ve 17. yüzyıl 1ngilteresi
politik ve dini yaşamının bir neticesi olarak ortaya çıkmıştır.
1655’te Kıta Avrupa’sında yayılan hareket, 1681 ‘de W. Penn
(1644-1718) vasıtasıyla Amerika’ya taşınmış ve Pensilvanya merkez olarak seçilmiştir. Burada din özgürlüğüne dayalı bir koloni kurulmuştur.
İçinde yaşadığı çağın mevcut kiliselerine karşı adeta bir başkaldırı
hareketi başlatmış olan G. Fox, sahip olduğu farklı fikirlerden dolayı
mahkemeye çıkarılmış, mahkemede titremeye başladığı için ona ve taraftarlarına ‘titreyenler’ (Quakers) adı verilmiştir. Onlar tıpkı diğer ayrılıkçı gruplar gibi siyasal otoriteler tarafından takibata uğramış, baskı ve
zulüm görmüştür.
“Dostlar Cemiyeti” ve “Işığın Çocukları” olarak da tanınan bu hareket, ilk Hıristiyanlığın özüne dönmeyi hedeflemekte ve hiçbir aracı olmaksızın, resmi ayin ve törenlere başvurmaksızın, sessizlik halinde
Tanrı ile kalpten temas kurmayı benimsemektedir. Kuveykırlar içsel aydınlanmayı temel doktrin olarak kabul etmiştir. Onlar kilise, rahiplik,
dinsel ayin ve dolayısıyla da kilise görevlerine karşıdırlar. Kutsal Kitap
ve kilisenin otoritesini de kabul etmezler ve -önemli bir özellik olarakyalnızca Kutsal Ruh’un otoritesini benimserler. Genel Hıristiyan inancına göre Kutsal Ruh, insanların kalplerinde ikamet etmekte, insanların
kalplerine iyilik ve güzelliği ilham etmektedir. Bundan dolayı olsa gerek
Kuveykırlar, içsel aydınlanmaya önem verir, kalbi gerçek sahibi olduğunu düşündükleri Kutsal Ruh’a teslim etmeye çalışırlar; böylece ilham
alacaklarına inanırlar.
Kuveykırların toplantı salonları basit ve sadedir. Evlilikleri de basit ve sade bir dini törenle yapılır. Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere
üç büyük toplantı zamanları vardır. En önemlisi yıllık olandır. Onların
toplantıları sessizce düşünceye dalma ve Kutsal Ruh’un ilhamını bekleme şeklindedir.
Sade giyimleri, dürüstlükleri, yardım severlikleri ve ağır başlılıkları onların belirgin özelliklerindendir. Ayrıca öldürmek için hiçbir bahane kabul etmediklerinden inançları gereği askerlik yapmazlar. Temel
prensipleri gereği dünya barışını öngörürler. Günümüzde onlar çok sayıda sosyal ve barış hizmetinde aktif olarak görev yapmaktadır.
Kuveykırlar günümüzde dünyanın yirmi dört ülkesinde misyonerlik faaliyeti yürütmektedir. Taraftarlarının toplam sayısının altı yüz bin civarında olduğu sanılmaktadır. Bu nüfusun büyük çoğunluğu ABD
ve İngiltere’de yaşamaktadır.

DHBT
22 Kasım 2020 Pazar
ÜYELİK

Üye OlŞifremi Unuttum

2018 YILI 9500 KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM ALIMI TABAN PUANLARI 2018 Yılı 9500 Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezz... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15 KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2 : %40   Ortaöğreti... Devamı

Merakla beklenen 2018 DHBT sınavı 09. Aralık Pazar günü Ösym tarafından  belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 04.01... Devamı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi netlik kazandı. ÖSYM’nin sınav takvi... Devamı

a) DHBT, çoktan seçmeli test olarak uygulanacaktır. b) DHBT’nin ilk bölümü (DHBT-1) temel din bilgisisorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyler... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15    Dini Haberlerim KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2... Devamı