logo

1.
Havf: İnsanın Allah katındaki durumu hakkında hissettiği kaygıları ifade etmek üzere
kullanılan bir terimdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
öfke gücünün hastalıklarındandır?
Doğru Cevap: "A" Korkaklık
Soru Açıklaması
2.
Psikolojik güce sahip varlıklar canlı ve akıllıdır. İnsan nefsi şehvet, öfke ve akıl olmak
üzere işlevleri farklı üç ayrı güce sahiptir.
Şehvet neslin devamını, öfke korunmasını,
akıl ise fikrî ve ahlâkî erdemleri edinmesini
sağlamaktadır. Gökkürelerinde herhangi
bir değişim söz konusu olmadığından
onların şehvet ve öfke gücüne ihtiyaçları
yoktur. Eğer akılları da yoktur denirse bu
onların canlı olmadığı anlamına gelir. Çünkü bu üç güçten yoksun olan canlı sayılmaz. Oysa yukarıda bunların canlı olduğu
kanıtlanmıştı. Şu halde gökküreleri zorunlu
olarak canlı ve akıllıdır.
“Cesaret, yapılması gerekeni yapmak ve
ortadan kalkması gereken için ölümü bile
göze alabilmektir” diyen düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "C" Kindî
Soru Açıklaması
3.
Basamaklı üç kapıdan girilen avlunun
Sütunları, serpantinli breş, granit ve mermerdendir. Avlu pencerelerinden ikisinin
alınlıkları çini süslemedir. Lacivert ve ak
renkli çiniler, bitkisel kıvrık dal bordürü ile
çevrilidir. Burada Sultan II. Murat’ın adı
geçmektedir. Revak kubbelerindeki özgün kalem işleri, Osmanlı Camileri’ndeki
en eski örneklerdir. Camiye adını veren
üç şerefeli anıtsal minare, 67.62 m. yüksekliğindedir. Her şerefeye ayrı yollardan
çıkılması ilginçtir.
Yukarıda anlatılan camii aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Üç Şerefeli Cami
Soru Açıklaması
4.
Türk tezyinatında serpme altın şeklinde
yapılan bir süsleme tarzıdır. Varak altının
elek üzerinden jelatinli su veya yumurta
akı sürülmüş bir zemine serpiştirilmesidir.
Tezhip sanatında kâğıt üzerine püskürtme tekniğiyle uygulanan bir tür
altın bezemeye ne denir?
Doğru Cevap: "D" Zerefşan
Soru Açıklaması
5.
Feyiz nazariyesini yoktan yaratma öğretisiyle de uzlaştırmak istemiştir. Buna göre
cismin madde ve sûretten terkip edilişi bir
hareket, bir oluş tarzıdır ve bir muharriki
gerektirir. Madde ve sûret kozmik varlık
alanında tek başına mevcut bulunmadığına, aksine terkiple varlık kazandığına
göre bu muharrik aynı zamanda bir varlık
verendir ve her iki cevheri de yoktan var
edip birleştirmektedir.
Yukarıda görüşlerine yer verilen İslam
filozofu kimdir?
Doğru Cevap: "D" İbn Miskeveyh
Soru Açıklaması
6.
Emevî devrinin sonlarından itibaren ayrıca lugat malzemesinin nakli için kullanılan bu kelime modern Arap edebiyatında
“roman” anlamını da ifade etmektedir.
Hz. Peygamber’in hayatında genelde
sahâbenin ondan duyduklarını nakletmesi,
ondan duymadıklarını da birbirinden öğrenip aktarması şeklinde olmuştur.
İslam felsefe ekolünden veya konularından olmayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rivayetçilik
Soru Açıklaması
7.
Hakemler Ezruh’ta bir araya geldiklerinde Hz. Ali ile Hz. Muâviye’nin azledilerek halifenin
bir şûra tarafından seçilmesini kararlaştırdılar. Bu karar önce bir sahabi tarafından açıklandı; söz sırası Amr’a gelince Amr Hz. Ali’yi azledip hilâfet makamına Hz. Muâviye’yi tayin ettiğini bildirdi. Açıklamayı
yapan sanhabi, buna karşı çıkmışsa da durum değişmemiş ve neticede hakem
olayı hilâfet meselesini bir çıkmaza götürmüştür. Bu hadiseye çok üzülen bu sahabi siyasî hayattan tamamıyla uzaklaşıp uzlete çekildi. Tahkim olayında Hz. Ali’nin hakemi olarak yer alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ebu Musa el-Eş’arî
Soru Açıklaması
8.
İslam mezhepleriyle ilgili îlk klasik kaynaklardan biridir. 873 yılında Basra’da
doğduğu kabul edilen yazar, önceleri
Sünnî alimlerden ders almış ancak sonra
annesinin Mutezile bilginlerinden Ebu Ali
el-Cubbai ile evlenmesinden sonra, ondan
kelam dersleri almıştır. Kırk yaşına kadar
Mutezile mezhebinin görüşlerini savunmuş
ancak 912 yılında Mutezile’den ayrılıp ehl-i
sünnete intisap ettiğini açıklamıştır.
Aşağıdaki eşleştirilmiş eser ve müelliflerden hangisi doğrusunun tanımı yukarıda yapılmıştır. Buna göre hangisi
doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Makalâtu’l-İslamiyyîn (Eş’arî)
Soru Açıklaması
9.
Bir defasında Halife Hazreti Ömer, Mekkeli
bir soyludan tokat yiyen bir Kıptîye: “Dön;
sen de ona bir tokat vur.” diyerek tepkisini ortaya koymuştur. Aynı Hz. Ömer, Amr
İbn Âs’ın Mısır yerlilerinden birisini rencide
ettiğini duyunca da: “İnsanlar analarından
hür olarak doğdular. Ne zamandan beri
onları kul-köle olarak kullanıyorsunuz?”
diyerek itapta bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi dinin insanlar
için faydaları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" İnsanlar üzerinde baskı kurar
Soru Açıklaması
10.
Diaspora (Filistin dışında Yahudilerin yaşadıkları merkezler.) Yahudilerin genellikle
tutsaklık, sürgün ve bazen de seyahat gibi
nedenlerle Filistin bölgesinden ayrılarak
başka bölgelerde yaşamalarıdır.
Yahudilerin ilk diasporası sayılan sürgün nereye gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Babil
Soru Açıklaması
logo

11.
Dini ifade etmek için İbranicede kanun ve
hüküm, anlamına gelen “dat”, Sanskritçede ezelî ve ebedî hakikat anlamında “sanatana dharma”, İslam’dan önce Türkçede
”darm” veya “nom”, Batı dillerinin çoğunda
Latincede saygı ve titizlik anlamına gelen
“religion” kelimeleri kullanılmıştır.
Buna göre Yahudilere “ İbrani” denilmesinin sebebi nedir?
Doğru Cevap: "B" İbranî, göçebe olmaktır
Soru Açıklaması
12.
1948 yılında Filistin’de kurulan devlete de bu ad verilmiştir. Tevrat’a göre
Hz. İbrahim’in neslini devam ettiren Hz.
İshak’ın da iki oğlu vardı. Bunlardan Hz.
Yakup, İsrail unvanını kullanarak Yahudi
tarihinde ön plana çıktı.
Hz. Yakub’a İsrail lakabı niçin verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" İyi güreşmesi
Soru Açıklaması
13.
Bazı araştırmacılar tarafından, kadınların erkeklere göre daha dindar olmalarını
açıklayan bazı görüşler dile getirilmiştir.
Gündelik hayatta maruz kaldıkları stresle
başa çıkmada ciddî biçimde zorlanmaları,
kadınları dine daha fazla yaklaştırmaktadır.
Buna göre aşağıdaki seçeneklerden
hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Kadınların özellikler
Soru Açıklaması
14.
Piaget’in bilişsel gelişim teorisinin ilk aşaması 0-2 yaş aralığına tekabül eden duyuşsal devimsel evredir. Bu aşamada çocuklar henüz bir yaşına erişmeden nesne
sürekliliği kavramını kazanamamakta ve
herhangi bir nesnenin sadece kendisini
gördükleri zaman varmış gibi davranmaktadırlar. Buna göre hayatın ilk dönemlerinde, gerçek, çocuğun herhangi bir zamanda
hissettiği şeye eşittir. Bu dönemde algıya
temel teşkil edebilecek hafıza, zaman,
geçmiş ve gelecek algısı yoktur.
Çocukluk dönemi dinî gelişimiyle ilgili
teorilerden hangisi çocukların hangi
evrelerden geçerek gelişmeleri ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Bilişsel Gelişim
Soru Açıklaması
15.
Genel hatlarıyla Tanzimat’ın ilanıyla başlayıp Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nun ilanıyla
devam eden ve hukuki yapının değişmesiyle başlayan süreç, Cumhuriyet dönemindeki değişim projesinin temelleri olarak
görülebilir.
Aşağıdakilerden hangisi laiklikle sonuçlanan bir sürece hazırlık olarak yorumlanabilir?
Doğru Cevap: "D" II. Meşrutiyet’in ilanı
Soru Açıklaması
16.
Muhammed Hüseyin Heykel ve Taha Hüseyin gibi laiklik yanlısı aydınlar, 1920’lerde bu fikirleri ve Batı kültürünün üstünlüğünü daha tutkulu biçimde desteklemiş ve
tanınmış âlimlerden Ali Abdürrazık, 1925
yılında İslamiyetin siyasi ilkelerinin olmadığını; demokrasi ve düşünce özgürlüğüne
izin verdiğini ilan etmiştir.
Mısır’da laik bir devletin inşası ve laik
hukuk müesseselerinin kuruluşu kimin desteğiyle uygulanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Hidiv İsmail
Soru Açıklaması
17.
Batı dillerinden gelen “septisizm”in karşılığında kullanılan “şekkiyye” Batı felsefesinin etkisiyle son dönemlerde türetilmiştir. İbn Abdürabbih’in el-İķdü’l-ferîd’inde
Râfizîler’den söz edilen bir bölümde,
Halife Me’mûn’un meclisine katılarak eşyanın vehim ve zandan (hisbân) ibaret
olduğunu, varlığı herkesin kendi aklınca
algıladığını, aslında eşyanın hiçbir gerçekliği bulunmadığını ileri süren biri hakkında
“hisbâniyyeden bir kişi” denilmektedir. Varlık ve olayların gerçekliği ve niteliğiyle ilgili
bilgilerin her zaman kuşkulu olacağını ileri
süren akımdır.
Her türlü bilgiden şüphe edip onu
eleştirmeyi ilke edinen felsefî tutum
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Reybiyye
Soru Açıklaması
18.
İbnü’n-Nedîm’in bildirdiğine göre bu şahıs
ölürken pişman olup tövbe etmiş, bütün
olanların arkadaşlarının kendisini dışlamasına duyduğu öfkeden kaynaklandığını
belirtmiştir. Bundan dolayı İbnü’n-Nedîm
onun eserlerini önceki ve sonraki durumuna göre tasnif ederek sıralar. Bu filozofun
kozmolojik fikirleri bakımından önemli olan
husus Hişâm b. Hakem’in cisim anlayışının onu nasıl etkilediğidir.
Aşağıdakilerden hangisi mülhidce fikirleri yansıtan filozof Kimdir?
Doğru Cevap: "D" İbnü’r-Râvendî
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi DKAB öğretiminde uygulanan bir yaklaşım değildir?
Doğru Cevap: "C" Ehli Sünnet merkezlidir
Soru Açıklaması
20.
Dini öğrenme, din eğitimi müfredatında
sadece tek dinin olduğu, diğer dinlerin
olmadığı öğretim metodudur. Bu modelde öğretmenlerin o dine mensup olması
beklenir.
Aşağıdakilerden hangisi din öğretimi
modelidir?
Doğru Cevap: "B" Dini öğrenme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.