logo

1.
Suriye’den Mekke’ye put getirerek Kâbe’ye
dikmişti. Çevrede putperestlik yayılmıştı.
Hz. İbrahim’den kalma bazı inanç ve ibadet şekilleri de putperestlikle birlikte mevcudiyetini bu kişiyle varlığı devam ettirdi.
Yukarıda bahsi geçen toplumun ileri
gelenlerin biri olan şahıs aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Amr b. Luhay
Soru Açıklaması
2.
Evs kabilesinin yetkilisi, Hz. Peygamber’imize uğrayıp “Biz Kureyşle ittifak yapmak
maksadıyla buraya geldik. Kureyş’e düşman olarak geri dönemeyiz” demiştir.
Yukarıda adı geçen kabile reisinin adı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Enes b. Râfi’
Soru Açıklaması
3.
İslâm’ın Medine’de tanınmasında, yayılmasında ve hatta buraya hicrete zemini
hazırlanmasında hangi olayın önemli
rolü olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Akabe Bîatları
Soru Açıklaması
4.
Adları, lakapları, künyeleri ve nisbeleri
hem yazılış hem de okunuş bakımından
aynı olan kimselerden özellikle aynı yüzyılda yaşayanların birbirine karıştırılmasının
yol açacağı büyük hatalara mani olmak
adına çeşitli eserler yazılmıştır.
Yukarıda sözü edilen eser türlerine
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Müttefik ve müfterik
Soru Açıklaması
5.
Senetteki bazı isimlerin bilinmemesi o rivayete güveni zedeleyeceği için ‘Recul, ibnu
fulan, bintu fulan’ gibi kimlikleri belirtilmeden zikredilen kimseler olabilmektedir ve
bunların tanıtılması yönünde eserler telif
edilmiştir.
Senetteki bazı isimlerin bilinmemesi
yönündeki hangi eserler telif edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Mübhemât
Soru Açıklaması
6.
Leys b. Sa‘d’ın Meclis min fevâid’i bilinen en eski çalışmasıdır. Selçuklu Veziri
Nizâmülmülk’ün hadis ilmindeki üstün yeri
ve hadise dair iki çalışması zikredilebilir.
Hadis hafızlarının bilhassa salı ve cuma
günleri genellikle mescitlerde hadis imla
ettikleri sırada talebelerinin kaydettiği hadisler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan çalışma türüne verilen
addır?
Doğru Cevap: "D" Emâlîler
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygambere seferde veya misafirlikte bulunmadığında gelen vahiylerdir?
Doğru Cevap: "D" El-Hadarî
Soru Açıklaması
8.
Kur’ân, aynı zamanda yakın sema da
denilen oraya Levh-i Mahfûz’dan indirilmiştir. İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre
Kur’ân, Levh-i Mahfûz’dan buraya toptan
indirilmiştir.
Yukarıda tanımı yapılan yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Beytü’l-İzze
Soru Açıklaması
9.
Hz. Peygamber, inen âyetleri ezberledikten sonra önce erkeklere, sonra da kadınlara okuyordu. Kur’ân’ın tamamını ezberleyenler sahâbeler arasında 500 veya
700 civarındadır.
Sahâbeyi Kur’ân’ı ezberlemeye tetikleyen belli başlı sebeplerden hangisi
söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Sahabinin araştırma imkanlarının çok olması
Soru Açıklaması
10.
Resûlullah vahyin yazılmasına öyle bir itina gösteriyordu ki yazılan metinleri vahiy
kâtibine yüksek sesle tekrar okutturuyor
ve herhangi bir hata, eksiklik veya fazlalık
varsa hemen düzelttiriyordu. Resûlullah’ın
tashîhinden geçen Kur’ân metni, yine
onun emriyle çoğaltılıyordu.
Resulullah, okuma-yazma öğretmek
amacıyla kadınlar için de aşağıdakilerden kimi görevlendirmişti?
Doğru Cevap: "B" Hafsa’yı
Soru Açıklaması
logo

11.
Kur’ân’ın o dönemde bir cilt halinde toplanmayışının sebepleri: Hz. Peygamber
hayatta olduğu müddetçe vahiy devam
ediyordu. Âyet ve sûreler nuzül tarihine
göre sıralanmıyordu. Vahyin tamamlanmasıyla Hz. Peygamber’in vefatı arasındaki
süre, Kur’ân’ın bir cilt halinde toplanmasına yetecek kadar değildi.
Âlimlerin çoğuna göre bu süre kaç gecedir?
Doğru Cevap: "A" 9
Soru Açıklaması
12.
Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir’i, Kur’ân’ın bir cilt
halinde toplama konusunda ikna etmiştir.
Kur’ân’ı bir araya toplamak için Zeyd b.
Sâbit’in başkanlığında bir heyet kuruldu.
Zeyd b. Sâbit’in bu işin başına geçirilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Zeyd’in kırâati Abudullah b. Mes’ud’dan daha iyi idi
Soru Açıklaması
13.
Peygamberin hasta iken istediği kağıt ve
kalem istemesi konusu Şîa ile Ehl-i sünnet arasında ihtilaf konusu olmuş ve Şiîler;
eğer kâğıt, kalem getirilseydi Hz. Peygamber Hz. Ali’yi kendisinden sonra halife tayin
edecekti, demişlerdir.
Temel nazariyesini hilafet meselesi
üzerine oturtan Şîa ekolünün önemli
dayanak noktalarından birisini oluşturan olaya ne ad verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kırtas
Soru Açıklaması
14.
Hıristiyan kaynaklarına göre, İsa’nın çarmıhta öldürülmesi ve üç gün sonra diriltilerek göğe yükseltilmesi havarileri ve diğer
öğrencileri arasında büyük etki yarattı. Havariler İsa’nın göğe alınışından sonra bir
süre Filistin’de kaldılar. Ancak hem Yahudi
muhafazakârlar hem de Romalılardan gördükleri baskılar nedeniyle dünyanın değişik yerlerine göç etmek zorunda kaldılar.
Bunun sonuçlarından biri de Hıristiyanlığın
yayılması oldu.
Dört İncil miladi olarak hangi tarih aralığında yazılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 50-100
Soru Açıklaması
15.
Kur’an’da hem tabii varlıklar hem tarihte
vuku bulmuş hadiseler alanında geçerli
olan ilâhî kanunlara vurgu yapılır ve her iki
konuda da sistemin belli bir düzen ve kural çerçevesinde işlediği belirtilir. Fertlerin
yaşaması ve ölümü için biyolojik kanunlar bulunduğu gibi toplumların yaşaması
ve helâki için de sosyal kanunlar vardır.
Hz. Nûh’tan itibaren birçok kavmin tûfan,
deprem, kasırga ve denizde boğulma gibi
âfetlerle helâk edildiği anlatılır.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın içeriğinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Buluşlar
Soru Açıklaması
16.
Îsâġūcî üzerine 18. yüzyıldan sonra
Mısır’da da bazı şerhler yazılmıştır. Bunlar
arasında Hasan b. Muhammed el-Attâr’ın
çalışmaları kayda değer görülmektedir.
Cumhuriyet dönemine kadar Osmanlı
medreselerinde ders kitabı olarak okutulan Îsâġūcî, Ehvânî’nin verdiği bilgiye göre
1950’li yıllara kadar Ezher Üniversitesi’nde
de okutulmaktaydı. Aristo’nun Kategoriler’ine giriş olarak yazılan eserdir. İslâm
dünyasında aynı yolda yazılmış eserlerin
ortak adıdır.
Süryânî asıllı Yeni Eflâtuncu filozof,
Aristo’nun mantık kitaplarının ilki olan
Kategoriler’in anlaşılmasını sağlamak
amacıyla kaleme aldığı, bu sebeple
de isagoge adını verdiği eserin sahibi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Furfûriyûs
Soru Açıklaması
17.
Kim tuma’nine yapmazsa, namazı batıl
olur ve ona uyan kimsenin namazı sahih
olmaz. Bunu bilen kimsenin, onu irşad etmesi ve ona nasihat etmesi gerekir. Eğer
nasihati kabul ederse Allah’a şükredilir,
yoksa arkasında namaz kılmayı terk etmesi ve onun durumunu mümkünse sorumlu idareye haber vermesi gerekir ki,
onu imamlıktan azletsin ve namazı doğru
kıldıran birini onun yerine koysun. Tuma’nine, Hanefiler dışındaki üç mezhebe
göre farzdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kelimenin
anlamını ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Rükûda bir müddet beklemek
Soru Açıklaması
18.
İbni Abidin, birinci cildin 52 ve 53. sayfalarında diyor ki : “Bir gün Hanefiye, başka
gün Malikiye göre, diğer bir gün de Şafiye
göre namaz kılınabilir. Mesela Hanefî mezhebine bağlı bir kimse Ankara’ya giderken
Şafiii mezhebine göre cem‘i takdim veya
te’hir yapabilir. Ama Şafiye göre abdest
nasıl alınır, nasıl namaz kılınır, onu bilmesi
gerekir. Cem‘-i takdimin ve cem‘-i te’hirin
şartlarını da bilmesi gerekir. Bilmeden sadece ben Şafii’ye göre cem‘i takdim - te’hir
yapacağım dese caiz olmaz.
Namazların cem edilmesi konusunda
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Namazlı sürekli cem ederek kılmak
Soru Açıklaması
19.
Ebu Hanîfe’ye göre, hatibin, Arapça okumaya muktedir olsa bile, hutbeyi Arapça
okuması şart değildir. İmâmeyn’e göreyse,
Arapça okumaya muktedir olan hatibin,
hutbeyi Arapça okuması şarttır.
Aşağıdakilerden hangisi Cuma hutbesinin sünnetlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Cemaatin huzurunda irad edilmesi
Soru Açıklaması
20.
Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmaz.
Bunun gibi aşağıdakilerden hangi durumla da oruç bozulmaz?
Doğru Cevap: "C" Diş macunu ile dişlerini fırçalamak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.