logo

1.
Firavun, eski Mısır hükümdarlarına verilen
unvandır. Eski Mısır inancına göre güneşin
doğmasını ve Nil’in yükselmesini sadece
firavun sağlamaktadır. Tanrıların yanında
insanların yegane temsilcisidir. Güneş
Tanrısı Re’nin oğludur. Bunun yanında o
halkın nazarında büyük güçlerle donatılmış bir devlet başkanıdır.
Firavunun İsrailoğulları’nı serbest bırakmamasının nedeni nedir?
Doğru Cevap: "C" İsrailoğulları’nın köleliğine ihtiyacı olduğu için
Soru Açıklaması
2.
Arz-ı mev‘ûd tabiri Kur’ân-ı Kerîm’de geçmemekte, ancak Hz. İbrâhim ve Lût’un
“bereketli kılınmış” bir diyara ulaştırıldıkları anlatılmaktadır. Ahde riayet etmeyen
arz-ı mev‘ûddan mahrum kalacak ve
lânetlenecektir. Orada ebedî kalabilmek
için ahde riayetin yanında daha başka
şartlar da ileri sürülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilere
vaat edilen topraklardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Mısır
Soru Açıklaması
3.
Dindarlığın iç güdümlü dinî yönelimler
ve ruhsal çöküntü arasında olumsuz
bir ilişki bulunduğu sonucuna aşağıdaki başlıklardan hangisiyle bir anlatım
yapabiliriz?
Doğru Cevap: "C" Depresyon ve din
Soru Açıklaması
4.
Dindarlığın psikolojik etki ve işlevleri
arasında inanan insan bir taraftan bireysel olarak kutsalla kurmuş olduğu
samimiyet ve ona yanaşma çabasıyla
onun kendisine yardım edeceğine yönelik bir beklenti içine girip bittiğini ilan
ederek ölümü tercih etmesi, karşı bir direnç kazanırken, diğer taraftan dinî ibadetlere devam eden kişiler, aynı dinden
olan kişilerle arkadaşlıkları sayesinde,
özellikle ruhsal sorunlarını hafifletebilmektedirler yargısı hangi başlık altında
ele alabiliriz?
Doğru Cevap: "E" İntihar ve din
Soru Açıklaması
5.
Din, bütün insan toplumlarında karşılaştığımız evrensel sosyal bir fenomendir.”
Yukarıdaki din ile ilgili değerlendirme
sözü aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Emile Durkheim
Soru Açıklaması
6.
Din, insanlarda, genel bir varlık düzenine ilişkin kavramlar formüle ederek ve
bu kavramları bir gerçeklik atmosferiyle
kaplayarak, o gerçeklik atmosferi içinde
eşsiz derecede gerçekçi görünen güçlü,
geniş kapsamlı ve uzun süreli ruhsal durum ve motivasyonlar tesis etmeye çalışan
bir semboller sistemidir.”
Yukarıdaki sözlerin sahibi dinin tariflerine ilişkin düşüncesini aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Geertz’e göre din, … üstün güçlerin insan için elverişli hale getirilmesidir
Soru Açıklaması
7.
Metafizik bir ilkedir. Antikçağ Yunan düşünürü Aristoteles’in “doğa, boşuna çalışmaz” sözüne dayanır. Nedensellik deyiminin karşıtıdır. Örneğin, ayağının taşa
takılması nedeniyle yere düşen bir adamın
bu düşüşünde herhangi bir hedef ve amaç
yoktur, buna karşı kendisine ateş açılan bir
askerin kurşunlardan korunmak hedefiyle
veya amacıyla yere kapanmasında belli
bir hedef vardır. Bu ikinci düşme olayının
nedeni, o olayın hedefi ve amacıdır.
Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ontolojik yaklaşım
Soru Açıklaması
8.
Din, kelime anlamı itibariyle ceza, ibadet,
tutulan ve gidilen yol, boyun eğme ve kullukta bulunma demektir. İnsan varlığının
yaşam ve tecrübelerinin üç temel boyutuyla ilgili sorulara, belirli özellikleri olan bir
Tanrı kavramıyla yanıt getirmeye çalışan
inanç sistemidir.
Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel problemleri içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Din felsefesinin kuralları
Soru Açıklaması
9.
Öğrenci velilerinin veya anne babaların
yazılı müracaatı şartıyla ders saatleri
dışında ve sınıf geçmeyi etkilemeyecek
şekilde İlkokulların 4. ve 5. sınıflarına konulan haftada 2 saatlik isteğe bağlı Din
Bilgisi dersleri okutulmaya başlandı. Bu
Din derslerini öğretmenlerin okutmasının da isteğe bağlı olduğu bildirilmiştir.
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin
açılması TBMM’nce kabul edildi. Ankara
Üniversitesi’ne bağlı olarak açılan İlâhiyat
Fakültesi eğitim öğretime başladı. 10 ilde
10 ay süreli İmam-Hatip kursları açıldı.
Buna göre ülkemizde ilkokullarda ilk
kez din derslerinin konulması hangi
tarihte yer almıştır?
Doğru Cevap: "C" 1949
Soru Açıklaması
10.
Yalan, toplumun önemli yaralarındandır.
Yalan hayattan çalmaktır. Hayatı anlamsızlaştırır. Hayatta mutlu olma imkanını
zora sokar. Yalan söyleyen insanlar mutsuzdurlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yalanla mücadelede en önemli metottur?
Doğru Cevap: "D" Yalandan sakındırmanın en güzel yolu bireye güzel örnek olmaktır
Soru Açıklaması
logo

11.
Kur’an-ı Kerim’de belli hususları zihinlere
iyice yerleştirmek için sıkça kullanılır. “Karia, bu karia nedir? Karia’nın ne olduğunu
bilir misin? … Peygamberin hadislerinde
de bu metodun kullanıldığı görülmektedir.
Nakledilen Cibril Hadisi adı altında bir rivayette kullanılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
din öğretiminde buluş yolu ile öğretim
yöntemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Soru-Cevap
Soru Açıklaması
12.
Olayın inceleneceği öğretim amaçlarına
uygun olarak tespit edilerek öğrencilerin
nesnel gerçekle yüz yüze gelmeleri sağlanır. Tetkik eden kişiler aktif öğrenme çabası içine girerek kendi gayretleri ile bilgiye
ulaşırlar, gördüklerini kendi ön bilgileri ile
karşılaştırarak yeni bilgi ve duygular kazanırlar, ibretler ve hikmetler sezerler.
Aşağıdakilerden hangisi din öğretiminde araştırma yolu ile öğretme yöntemlerindendir?
Doğru Cevap: "C" Gezi gözlem
Soru Açıklaması
13.
I. Dramatizasyon
II. Küme çalışması
III. Eğitsel oyun
IV. Gezi gözlem
V. Buldurma
Bu öğretme yöntemi, düşünce, durum,
problem, olay vB)nin bir grup önünde,
gruptan seçilen belli üyelerce oyunlaştırarak canlandırılması esasına dayanan
öğretme yoludur. Diğer öğretme yöntemi
ise öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve
daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini
sağlayan etkinliklerdir.
Buna göre yukarıda tanımlanan seçeneklerden hangisi/hangileri oyun yolu
ile öğretme tekniklerindendir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
14.
Bireyler; gördüklerinin %83’ünü, duyduklarının %11’ini, kokladıklarının % 3,5’ini, dokunduklarının % 1,5’ini ve tattıklarının %1
‘ini öğrenmektedir. Zaman sabit tutularak
yapılan araştırmada da insanlar; okuduklarının %10 ‘unu, işittiklerinin %20 ‘sini,
gördüklerinin %30’unu, hem gördükleri
hem duyduklarının %50’sini, söylediklerinin %70’ini, yapıp söylediklerinin %90’ını
hatırlayabilmektedirler.
Aşağıdakilerden hangisi oyun yolu ile
öğretim tekniklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Gezi gözlem
Soru Açıklaması
15.
İki ekibin dinleyiciler ve jüri önünde bir
konuda iki zıt tezi savunmalarıdır. Sunuş
yoluyla öğretim stratejisi (asubel ) İlke
kavram ve genellemelerin öğretmen tarafından düzenli bir şekilde sıralanması,
bilginin hiyerarşik bir yapı içerisinde anlamlandırılarak öğrencilere aktarımı genelden özele yani tümdengelim yoluyla
gerçekleşir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
sunuş yolu ile öğretim tekniklerinden
değildir?
Doğru Cevap: "D" Münazara
Soru Açıklaması
16.
Yunan eski filozofu/öğretmeni Sokrates,
düşünmeye dayalı sorgulamanın muntazam uygulamasının, öğrencilerin fikirleri
mantıklı bir biçimde incelemelerini ve bu
fikirlerin geçerliliğini belirlemelerini sağladığına inanıyordu. Bu teknikte, öğretmen
öğrencilerle konuşmaya dâhil olmak için,
konuyu umursamadığını itiraf eder. Bu ‘hareketli sessizlik’ ile öğrenci konuyla ilgili
olası tüm bilgileri geliştirir.
Buna göre ‘’Sokrates‘’ tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Buldurma
Soru Açıklaması
17.
Demonstrasyon daha çok psiko-motor
davranışların öğretiminde kullanılmakla
birlikte görgü kurallarının öğretimi insanlar
arası ilişkiler, açıklaması güç olan bazı etkinliklerin gösterilerek örneklendirilmesinde başarıyla uygulanabilir. Demontrasyon
en önemli yararı bir işin en uygun biçimde
ve ustaca nasıl yapılabildiğini belletmesi
gerekir.
Bu, hangi temele dayanan öğretim yoludur?
Doğru Cevap: "D" Gösteri
Soru Açıklaması
18.
Ezberleme ve aktarma yerine, çocukların bilgileri öğrenmekle kalmayıp, bilgileri
kullanmaları ve sorunları daha rahat çözmeleri olanaklı olacaktır. Bu yaklaşımda
öğrenci, problemi tanımlar, problemin
çözümü için geçici çözüm yolları önerir.
Bu çözümlerin sınanması için veri toplar
ve verileri değerlendirerek sonuca ulaşır.
Yukarıda tanımı ve tarifi verilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Araştırma inceleme yolu ile öğrenme
Soru Açıklaması
19.
Bu yaklaşım, bugün okullarda çok yaygın
olarak bilginin aktarılması, kavram, ilke
ve genellemelerin açıklanmasında sıkça kullanılmaktadır. Bu yolla öğretmede
bilgilerin düzenlenmiş, sıralanmış olması
gerekmektedir. Öncelikle genel ilke ve
kavramlar verilir, bunu, ayrıntılı bilgilerin
kazandırılması izler.’’
Yukarıda tanımı yapılan öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sunuş yolu ile öğretim
Soru Açıklaması
20.
Zekâyı tek ve baskın bir yetenek olarak
görmekten ziyade, çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu öneren bir modeldir. Çoklu
zeka kuramında bilişsel yeteneklerin geniş
bir yelpazeden oluştuğunu ve aralarında
sadece çok zayıf bir korelâsyonun bulunduğunu savunulmaktadır.
Yukarıda anlatılan kuramını ortaya
atan psikolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Howard Gardner
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.