logo

1.
Medîne döneminde peygamberimize 65
kişi vahiy kâtipliği yapmıştır. Mekke’de
onun ilk vahiy kâtipliği yapan sahabi olduğu gibi Medîne’de de ona ilk vahiy kâtipliği
yapanlar vardı.
Peygamberimize Medine’de ilk vahiy
katipliğini aşağıdakilerden hangisi
yapmıştır?
Doğru Cevap: "D" Zeyd b. Sâbit
Soru Açıklaması
2.
Vahyin yazıldığı malzemelerden olan  “rakk”   aşağıdakilerden hangisinin  adıdır?
Doğru Cevap: "C" İnce deri
Soru Açıklaması
3.
Allah cihetlerde bulunur. Hem bu dünyada
hem âhirette görülecektir.”
Yukarıda düşüncesi verilen fırka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Haricilik
Soru Açıklaması
4.
Mutezileye göre, Allah’ın dünyada güzel
amel ve davranışlarda bulunan kimseleri ahirette mükafatlandıracağına dair
söz vermesine ne denir?
Doğru Cevap: "A" Hesap
Soru Açıklaması
5.
Avf İbni Malik, Nebi’nin şöyle dediğini söyler: Yahudiler – dinleri hususunda - yetmiş
bir fırkaya ayrıldılar. Bunlardan bir taifesi
kurtuldu, yetmiş’i cehennemlik oldu. Hıristiyanlar da yetmiş iki fırkaya bölündüler.
Onlardan da bir taifesi kurtuldu, yetmiş
bir’i cehennemlik oldu. Muhammed’in
nefsi elinde olan Allah’a yemin ederim ki,
benim ümmetim de yetmiş üç fırkaya bölünecektir. Bunlardan bir taifesi cennet’te,
yetmiş ikisi de ateştedir. Denildi ki:- Ya
Rasulallah! Bu kurtulan taife hangisidir?
Resulullah: - O, “ cemaat’tir “ buyurdular.
Diğer bir rivayette ise “Onlar, bu gün benim ve ashabımın yolunda yürüyenlerdir.“
(Ahmed B) Hanbel, 3.120. 145)
Yukarıdaki hadisin sıhhati hakkında
olumlu/olumsuz farklı görüşler söylenmiştir. Bu hadise göre kendilerini
ısrarla fırka-i naciyeden kabul eden
mezhep aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Hariciyye
Soru Açıklaması
6.
Mutezile mezhebiyle hemen hemen birçok konuda aynı düşünen fırka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şia
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki  seçeneklerden hangisi  Zellatü’l-Kari’yi açıklar?
Doğru Cevap: "B" Namazda okuyucu hatası
Soru Açıklaması
8.
İstanbul’da oturan bir adamın eşi
Bursa’da öğretmenlik yapmaktadır. Bu
adam eşinin yanına geldiğinde seferilik
hükümlerinden hangisi geçerli olur?
Doğru Cevap: "D" Bursa’ya geldiğinde seferi olur
Soru Açıklaması
9.
Kurban bayramında teşrik tekbirleri
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Arefe günü sabah namazından kurban bayramın 4. gününe kadar, 23 vakitte farz namazlardan sonra getirilir
Soru Açıklaması
10.
Hanefi mezhebinde kaza için belli bir vakit
gösterilmemiştir. Fidye ancak ikinci ramazanın girişinden önce kaza etme imkânı
bulup da kaza etmeyen kişinin üzerine
vacip olur. Kaza etme imkânı bulamadan
bir sonraki ramazan ayına girilse bile fidye
vermek gerekmez. Kaza oruçlarını tutamamış olan kişinin fidye borcu, yılların
tekerrürü ile katlanarak artar.
Buna göre “Bir ramazana ait orucu diğer
ramazan gelmeden önce tutmak gerekir.
Önceki ramazan borcu tutulmadan ikinci
bir ramazan gelince hem kaza hem de
her gün için bir fidye vermek gerekir.”
diyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hanbelî
Soru Açıklaması
logo

11.
Râgıb el-İsfahânî’nin ahlâk anlayışının temel konusu insan ve mutluluktur. O, insanı
evrenin küçük bir modeli olarak ele alıp
onun tabiî, hayvanî ve aklî yönlerine işaret
eder. İsfahânî, insanı mutluluğa götürecek
ilkelere geçmeden önce insanın ne olduğu
veya nasıl bir varlık yapısına sahip olduğunu açıklayarak vuzuha kavuşturmaktadır.
Ragıb el-İsfahani`ye göre insanın yaratılış gayesine ilişkin hangisini söylememiştir?
Doğru Cevap: "A" Yeryüzünü imar etmek
Soru Açıklaması
12.
Bazı ahlakçılar hayayı, Hak’tan ve halktan
utanmak, arlanmak olarak; bazıları da, akıl
ve dine, medeni ve insani kanuna ters her
çeşit kabahatten nefsin utanması ve sakınması olarak tarif ederler.
Aşağıdakilerden İbn Miskeveyh’e göre
iffet hangi duygusuyla ilgili bir fazilettir?
Doğru Cevap: "B" Akıl
Soru Açıklaması
13.
Geniş bir hükümdarlığın yanında hikmet,
ilim, anlayış, adâletle hükmetme, neyin
nasıl yapılacağını bilme, yerli yerinde iş
yapma, faydalı olana sarılma, güzellikler
üretme gibi şeyler verildi. O, bu hikmetle
hükümdarlığını süslüyor, sürekli Kur’an’ın
sâlih amel dediği, güzel ve faydalı işleri
yapıyordu.
Yukarıda anlatılan güzellikler üretme ve
sanat yoluyla daha etkin tebliğde bulunan peygamber kimdir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Musa
Soru Açıklaması
14.
1443-1447 arasında, Sultan II. Murat yaptırmıştır. Cami Osmanlı sanatında erken
ile Klasik dönem üslubu arasında yer alır.
Burada, ilk kez uygulanan bir planla karşılaşılmaktadır. 24 m. çapındaki büyük
merkezi kubbe, ikisi paye, dördü duvar
payesi olmak üzere altı dayanağa oturur.
Yanlarda daha küçük ikişer kubbe ile örtülü kare bölümler vardır. Yapı, bir yenilik
olarak, enine dikdörtgen bir yapıdır.
Yukarıda tanımı yapılan Osmanlıların
klasik çağın temellerini attıkları en
önemli eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bursa ulu Camii
Soru Açıklaması
15.
Batı İslâm dünyasında yetişen ilk Müslüman filozoftur. Müzik alanındaki otoritesi özellikle vurgulanmaktadır. İçinde bulunduğu ortam felsefî literatür bakımından oldukça yüklü bir mirası ihtiva etmekteydi. Bu dönemde Eflâtun ve Aristo gibi Grek filozoflarından doğrudan veya dolaylı olarak
etkilendi, felsefesini onlardan almış olduğu ilkeler doğrultusunda temellendirdi. Felsefesi yeni eflâtuncu öğeler içermektedir.

Aristocu olmasına rağmen sudûr öğretisini benimsemeyen İslam filozofu
kimdir?
Doğru Cevap: "C" İbn Bacce
Soru Açıklaması
16.
Yahudilik, Hıristiyanlık, Maniheizm ve
Brahmanizm’i, bazen da “hak din” diye
nitelediği İslâm’ı eleştirmekten çekinmez.
Ayrıca mûcizenin kehanetten, Kur’an’daki
îcâzın sanat değeri yüksek bir şiirden farklı
olmadığını söyler. Ona göre toplumların
bir dine bağlanmasının asıl sebebi taklit ve geleneğe saygı, devlet hizmetinde
bulunan din bilginlerinin nüfuzu, dinî âyin
ve merasimlerin halkı etkilemesidir. Bu
cüretkâr iddialarına hayvanlar arasında
ruh göçünün (tenâsüh) geçerli olduğu fikrini de ilâve eder.
Yukarıda düşüncelerinden bazılarına
değinilen felsefi ekol/filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İhvan-ı Sefa
Soru Açıklaması
17.
Kur’an’da insanların tek bir topluluk
(ümmet-i vâhide) iken kendilerine açık
bilgi ve belgeler geldiği halde daha sonra
inanç ayrılığına düştükleri, bunun üzerine
Allah’ın yeni yeni peygamberler gönderdiği, özellikle kitap ehlinin kendilerine yeterli
bilgi gelmesine rağmen ihtiras, kıskançlık, zulüm ve aşırı temayülleri yüzünden
gruplara bölünüp hak ve meşruiyet sınırını aştıkları, gerçeği gizledikleri ve nefsânî
arzular uğruna hidayeti terk ettikleri bildirilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
mezheplerin birliği sağlamaya ilişkin
hangi özelliği söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Dinlerin doğdukları ortamı göz önünde bulundurmaz
Soru Açıklaması
18.
Günümüz Müslüman toplumları meselelerini ancak yeniden Kur’an’a dönerek ve
ondan hareket ederek çözebilirler. İslâm’ın
çağımızdaki dünya görüşü de bu noktadan
hareketle ortaya konmalı, bu dünya görüşü
çerçevesinde canlı ve kendini devamlı yenileyen bir düşünce hareketi oluşturulmalıdır. Çünkü toplumsal değişme bir gerçek
olduğuna ve İslâm dini bunu reddetmediğine göre değişmenin gayri İslâmî bir şekilde gelişmesini önlemek için birçok İslâmî
anlayışın da toplumsal değişmeye paralel olarak geliştirilmesi, başka bir deyişle
yenilenmesi gerekir. Toplumsal değişimin
etkisiyle yenilenmeyecek, dolayısıyla değişime uğramayacak olan sadece Kur’an ve
hadisten çıkarılan “genel İslâmî ilkeler”dir.
Yukarıda düşünceleri bildirilen ve
mezhepler tarihi yazarlarından olmayan Pakistanlı ilim ve fikir adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbn Sa’d
Soru Açıklaması
19.
Yahudi kutsal kitabına göre büyük bir kral
kabul edilir. Fazilet ve hikmet sahibi bir
kişi kabul edilen bu hükümdar, peygamber
olarak kabul edilmez. Onun krallığı altında İsrailoğulları en ihtişamlı dönemlerini
yaşamıştır.
Yukarıda sözü edilen Yahudilere göre
ilk Yahudi kral kimdir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Musa
Soru Açıklaması
20.
Keldânîler’le ilgili en eski referans olan,
milâttan önce IX. yüzyıla ait Asur krallık
yazıtlarında, Fırat ile Dicle nehirleri boyunca Pers körfezinden Babilonya’nın güney
şehirlerine kadar uzanan bölgeye Kaldu,
orada yaşayanlara da Kaldai denilmektetir.
Yahudi kaynaklarına göre Hz. İbrahim
Keldanilerin yaşadığı hangi şehirde
dünyaya gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ur
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.