logo

1.
Yaşantıların olayların ve varlıkların oldukları yerde ve kendi doğal şartlarında takip
edilip incelenmesi suretiyle onlarla ilgili
bilgilerin öğretmesidir.”
Yukarıda tanımı yapılan öğrenme metodu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gözlem
Soru Açıklaması
2.
Bâtıl bir fikrin savunulmasında kullanılan
bu metot, savunmada başarıya ulaşmak
gayesiyle formel mantığa sarılmaya ve kelime oyunlarına başvurmaya kapı açtığı
için tek başına gerçeğe ulaştırıcı bir vasıta
olarak görülmemiştir.
Buna göre hangisi eğitimin metotlarından sayılmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Cedel
Soru Açıklaması
3.
Allah, dini hükümlerin hepsini birden göndermemiştir. Kur’an-ı Kerim, parça parça
22 - 23 yılda nazil olmuştur. Tedricî yöntem, bilgilerin hazmedilmesine imkan verecek şekilde azar azar ve kademeli olarak
verilmesi esasına dayanır.
Buna göre aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde terğib-terhib metodu anlatılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Öğrenmeye motive etmek için ödül ve müeyyide kullanmak
Soru Açıklaması
4.
Öğretimde çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Teknik bir işi en kısa zamanda, en az
emekle, en kolay ve en verimli şekilde
yapabilmeyi sağlayan şeylerden biridir.”
Yukarıdaki tanıma göre kalıplarla öğretme aşağıdakilerden hangisinde örnek olamaz?
Doğru Cevap: "A" Yarışmalar
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki öğretim metotları tanımları
hangisi ile yanlış eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Gözlem: Anlaşılması yeterli olan geniş konularda kullanılır
Soru Açıklaması
6.
Altı şapkalı düşünme tekniği ile tanınan
Edward de Bono; bilginin tek başına, bir
düşünme süreciyle desteklenmediği zaman herhangi bir değeri olmayacağını belirtmiş, zekâ katsayısı yüksek insanların
aynı zamanda iyi birer düşünür oldukları
yönündeki düşüncenin geçerli olmadığına
dikkati çekmiştir. Dünyaca ünlü düşünür
şöyle der: “…Altı şapkalı düşünme tekniği
sayesinde, varlıkları fark yaratabilmek için
kullanabiliriz.”
Altı şapkalı düşünme tekniğinden hangisi sarı şapkayı tanımlar?
Doğru Cevap: "C" Avantajlar şapkası
Soru Açıklaması
7.
Benzetim sınıf içinde öğrencilerin bir durumu gerçeğe benzer koşullar yaratarak
(bu durumla ilgili olarak) eğitici çalışma
yapmalarına olanak sağlayan bir öğretim
tekniğidir. Öğrencilere, gerçek durumlara
hazırlık açısından iyi bir deneyim sağlar.
Yukarıda anlatılan benzetim tekniğine
ilişkin kavram aşağıdakilerden hangisinin adıdır?
Doğru Cevap: "A" Simulasyon
Soru Açıklaması
8.
Temel özellikleri öğrencilere bir işin nasıl yapılacağını göstermek, genel ilkeleri
açıklamak ya da bir aracın nasıl çalıştığını
göstermede kullanılır. Hem görme hem de
işitme duygularına hitap eder. Öğrenme
konusu araç-gereç kullanılarak somutlaştırılır. Göze ve kulağa hitap ettiği için
etkilidir.
Yukarıda özellikleri belirtilen öğretim
tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Demonstrasyon
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi sözel- dilsel zekanın özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Kesin doğru veya yanlış bilgiler daha tatmin edici bulunur
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı
öğrenme modellerinin özelliklerinden
değildir?
Doğru Cevap: "E" Bireysel eğitim önemlidir
Soru Açıklaması
logo

11.
Zûnüvâs, Yahudiliği kabul etmeyenleri içi
ateş dolu çukurlara atarak diri diri yakmıştır. Necranlıları, Hıristiyanlığı terke ve
Yahudiliği kabule zorlamıştı.
Tarihte bu olay hangi isimle anılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Kulleys
Soru Açıklaması
12.
Hz. Muhammed peygamber olmadan önce
mağarada inzivâ hayatı yaşamıştır. Daha
önceleri Hanîflerden buraya gelip mağarada uzlete çekilenler de vardı.
Yukarıda anlatılan şahıs aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ebû Ubeyde b. Cerrâh
Soru Açıklaması
13.
Hz. Peygamber Addâs’a nereli olduğunu sormuştur. Addâs, Hıristiyan olduğunu söyledi ve nereli olduğunu hangi
kelime ile ifade etmiştir?
Doğru Cevap: "D" Ninovalı
Soru Açıklaması
14.
Sahifeler, 50 civarında zikredilmiş ve
sahabîlerin adları tek tek verilmiştir. Sahifeler, Hz. Peygamber tarafından yazdırılan
mektuplar ve ahitnamelerle bazı sahabeler
tarafından kaleme alınan sahifeler, asr-ı
saadet devrinin ilk yazılı belgeleridir.
Bunlardan hangisi bize kadar ulaşabilen en eski hadis eseridir?
Doğru Cevap: "B" Amr b. As’ın es-Sahîfetu’s-Sâdıka’sı
Soru Açıklaması
15.
•Nasih veya mensuh olup olmadığı
• Nadir kelimelerin izahı
• Birbirine zıt görünenlerin telifi
• Ravilerin kimlikleri, cerh ve ta‘dil durumları
• Hadislerin sebeb-i vürûdu
Hadislerden hüküm çıkarılması gibi
hususlarda hangi çalışmalar yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Esbabu vurudi’l-hadis
Soru Açıklaması
16.
Hadislerin senedini incelerken ravilerin birbirleriyle görüşüp görüşmediğinin tespit
edilebilmesi onların doğum ve ölüm tarihlerini bilmeye bağlı olduğundan hadis
usulünde çeşitli eserler kaleme alınmıştır.
Yukarıda anlatılan bu hadis değerlendirme kitaplarına aşağıdakilerden hangi
isim verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Mu’telif ve muhtelif
Soru Açıklaması
17.
Hadisin senedinde ismi söylenmeden ‘recul, sika’ gibi müphem ifadelerle anılan
raviler bulunduğu gibi metninde de aynı
şekilde ‘recul, ibnu fulan, bintu fulan’ gibi
kimlikleri belirtilmeden zikredilen kimseler
olabilmektedir. Senetteki bazı isimlerin bilinmemesi o rivayete güveni zedeleyeceği
için bunların tanıtılması yönünde eserler
telif edilmiştir.
Yukarıda tarifi yapılan bu tür eserlere
ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Muhtelif
Soru Açıklaması
18.
ahiy,“Yüce Allah’ın insanlara ulaştırılmasını istediği mesajlarını peygamberlerine,
alışılmışın dışında gizli bir yolla süratli bir
şekilde bildirmesidir”.
Vahyin başlangıcı aşağıdakilerden
hangisiyle olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Rüyay-ı sâdıka ile
Soru Açıklaması
19.
I. Allah şöyle şöyle yapmanı emrediyor
diye Resûlüne bildirir.
II. Allah, “Bu kitabı Peygamber’e aynen
oku” diye emreder.
III. Allah, kelâmını olduğu gibi Resûlüne
indirir.
IV. Sünnetin vahiy kaynaklı olduğunu
söyleyenler olmuştur.
V. Vahiy, sünnetin tamamını kapsar.
VI. Sünnetin bir kısmının Resûlullah’ın
ictihâdı olduğunu söyleyenler olmuştur.
Yukarıdaki seçeneklerden hangisi
doğru bir değerlendirme değildir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız II
Soru Açıklaması
20.
I. Allah şöyle şöyle yapmanı emrediyor
diye Resûlüne bildirir.
II. Allah, “Bu kitabı Peygamber’e aynen
oku” diye emreder.
III. Allah, kelâmını olduğu gibi Resûlüne
indirir.
IV. Sünnetin vahiy kaynaklı olduğunu
söyleyenler olmuştur.
V. Vahiy, sünnetin tamamını kapsar.
VI. Sünnetin bir kısmının Resûlullah’ın
ictihâdı olduğunu söyleyenler olmuştur.
Yukarıdaki seçeneklerden hangisi
doğru bir değerlendirme değildir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız II
Soru Açıklaması
logo

21.
I. Peygamberler vahyin Allah’tan olduğunu bilirler.
II. Vahiy vasıtalıdır.
III. Vahiy bağlayıcıdır.
IV. Vahiy umumî ve küllîdir.
V. Vahiy ile elde edilen bilgiler çelişmez.
Yukarıdaki seçeneklerden hangisi
peygamberin muhayyilesiyle ilişkilendirilebilinir?
Doğru Cevap: "B" III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.