logo

1.
En salim ve isabetli ahlaki nazariye esasını
‘Vicdani Sorumluluk’da bulan ve bu esası
yalnızca akıl üzerine kuran ödev ahlakını
savunan bir ahlakçıdır.
Bunu ahlak kuramcısı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kant
Soru Açıklaması
2.
İnsan nefsinin güzel ve övgüye değer bir
ahlâka sahip olmasındaki amaç, insanın
yetkinliği ve mutluluğudur. Düşünen nefsin dengeli hareketinden meydana gelen
hikmet erdemi, varlığa ilişkin her şeyin
bilgisini ihtiva eder.”
Tûsî‟ye göre hikmet erdeminin sonuçlarının kolaylıkla çıkarılmasının melekesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Zekâ
Soru Açıklaması
3.
Yaratılan hiç bir varlığın güzelliği Allah’ın
güzelliğinin önüne geçmesi mümkün değildir. Çünkü Allah saf akıl ve her türlü noksanlıktan münezzehtir. Mümkün varlıklar
güzelliklerini Allah’tan alırlar.”
Yukarıdaki görüşlerin sahibi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" İbn Sina
Soru Açıklaması
4.
Emevîlerden saray, köşk, kale gibi yapılardan günümüze çok azı ulaşmıştır. Emevî
sanatının bir özelliği de, duvar yüzeylerini hiç boş yer bırakmaksızın bezemekti.
Şam’ın 200 km. güneyinde kurulmuş tipik
bir çöl sarayı olan Mşatta Sarayı, kulelerle
güçlendirilmiş bir surun ortasında yer alır.
Mşatta Sarayı’nın içinde zengin bezemeler
vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Emevi dönemi mimarisine ilişkin bir
özellik değildir?
Doğru Cevap: "E" Şehircilik
Soru Açıklaması
5.
Klasik dönemde filozoflar açısından dil
araştırmaları varlık ile dil arasında ayniyet görüldüğünden önemsenmiş ve araştırılmıştır. Dil, varlık ve gerçekliğin aynası
olarak kabul edilmiştir.”
İslam felsefesinin etkileşim içinde olduğu en bariz dinî ilim aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fıkıh usulü
Soru Açıklaması
6.
Gazali’nin meşşaî filozofların metafizik
ilminde kullandıkları yöntemi ve âlemin
yaratılışı, Allah’ın cüzîlerle ilgili bilgisi ve
ahirette haşrin ruhaniliği gibi konulardaki
görüşlerini eleştirdiği eser tartışma konusu
olmuştur.
Gazali’nin bu eserine İbn Rüşd’ün cevap olarak yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tehâfütü’t-Tehâfüt
Soru Açıklaması
7.
Mezheplerin ortaya çıkması Peygamberimizin vefatından sonra olmuştur. Peygamberimiz hayatta olduğu dönemlerde
herhangi bir mesele olduğunda sahabiler
Peygamberimize gelip bilgi alıyorlardı.
Peygamberimiz de sorulan soruyu bir vahye istinaden cevaplandırıyordu. Bunun için
Peygamberimiz döneminde herhangi bir
mezhep olmamıştır.
İlk kez ortaya çıkan siyasî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Haricilik
Soru Açıklaması
8.
Kulları, zorlama altında yapmış olduğu fiillerden sorumlu tutmak zulümdür. Allah’ın
adaleti ile bağdaşmaz. Allah en âdil varlıktır. İnsan, ebedi mutluluk menziline tevhid
ve adalet kanatlarıyla uçar.”
Ehl-adl ve’t- tevhid olarak kendilerini savunan mezhep aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mu’tezile
Soru Açıklaması
9.
Bir bilim olarak dini araştırmaların 19.
yüzyılda başladığı söylenebilir. Oxford
Üniversitesi’nde karşılaştırmalı dinler tarihi alanındaki ilk profesörü bu alanın ilk
önemli eserlerinden biri olan kitabı din bilimine giriş adlı eserini yazmıştır.
Ayrı bir bilim dalı olarak dinler tarihinin temellerini kim atmıştır?
Doğru Cevap: "C" Friedric Max Müller
Soru Açıklaması
10.
İslam diniyle ilgili ilk bilimsel çalışmaların
tarihi oldukça yenidir. Başta Ziya Gökalp
olmak üzere Hilmi Ziya Ülken, Erol Güngör
gibi yazarlar İslamiyet’in toplumsal yönü
üzerine ilk öncü araştırmaları yapmışlar.
Ancak sosyal bilim disiplini içerisinden
yapılan araştırmaların çok kısıtlı sayıda
kaldığı görülmüştür.
Türk Tarih-i Diniyyesi adlı dersi İlahiyat Fakültesi’nde kim vermiştir?
Doğru Cevap: "B" Fuad Köprülü
Soru Açıklaması
logo

11.
Dâru’l-Fünûn’un açılması konusunda ilk
teşebbüs 1845, ikinci teşebbüs 1869’da
olur. Ancak daha çok siyasal bazı nedenlerden ötürü her iki teşebbüs de kısa süreli
olur. 1873-4’de Safvet Paşa’nın talimatıyla Galatasaray Lisesi müdürü olan Sava
Paşa, batıdaki üniversiteleri örnek alarak
edebiyat, fen ve hukuk fakültelerini kurar.
Dinler tarihine ilişkin ilk ders aşağıdaki hangi okulda okutulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Edebiyat Fakültesi
Soru Açıklaması
12.
Öteki dinlerle ilgili ilk bilgileri Kur’an’da
bulmaktayız. Daha sonra Müslümanlar;
diğer din mensuplarıyla birlikte yaşamışlardır. İslam’ı daha iyi savunabilmek için
diğer dinlere ilgi duymaya başlamışlardır.
Bu çalışmalar diğer inançları onların kendi kaynaklarına göre araştırıp-incelemek
şeklinde olmamıştır.
Dinler tarihçisi Eric J. Sharpe’ye göre
Müslümanlar arasında ilk dinler tarihi
eseri kime ait olduğunu söylemiştir?
Doğru Cevap: "A" Şehristani
Soru Açıklaması
13.
Dinî düşünce ve tutumlar, çocukluk döneminde gelişmeye başlar. Bireyin daha
önceden çeşitli vesilelerle algılamış olduğu
dinî sembol, kavram ve olayları zihninde
yeniden canlandırması ve anlamlandırmasıdır. Bu bağlamda zihinde canlandırılan
Allah, melek, şeytan, cennet, cehennem
gibi dinî nitelikli kavramlar buna örnek
verilebilir.
Buna göre din psikolojisinin temel
kavramları arasında bulunan beş duyuyla zihne alınan dini objenin zihinde
yeniden canlandırılması ve şekillenmesine ne denir?
Doğru Cevap: "E" Dini tasavvur
Soru Açıklaması
14.
Dindarlık ile maneviyat arasındaki ortak
alanlar, benzerlikler, farklılıklar, zıtlıklar;
maneviyata yüklenen anlamlar ve ilgili görüşler, din merkezli ve din dışı maneviyat,
maneviyatın dinî, kültürel ve kişisel boyutları vb. pek çok konu, din psikolojisinin ilgi
alanında yer alır.
Değerler, maneviyatın kaynağı ise hangi davranış değerlerin bir ürünüdür?
Doğru Cevap: "A" Mutluluk
Soru Açıklaması
15.
Din ile toplumsal değişimin ilişkileri tek boyutlu olmayıp çok yönlüdür ve bu ilişkilerde
dinin yanı sıra başka birçok etken de etkili
olabilmektedir. Gerek toplumsal değişim
karşısında etkili bir unsur olarak, gerekse
toplumsal değişim karşısında edilgen bir
unsur olarak din, sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal vb. faktörlerle etkileşim halinde
var olmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi değişimin din üzerindeki olumsuz etkilerini oluşturmaz?
Doğru Cevap: "E" Yeni dinin ortaya çıkması ve yayılması, eski dini olumsuz etkilemez
Soru Açıklaması
16.
Ali Süavi, Şinasi, Namık Kemal, Münif
Paşa, A. Cevdet Paşa gibi aydınlar sosyolojinin ve din sosyolojisinin öncüleri
olarak görülür. Cumhuriyet döneminde
din sosyolojisi öğretimi, kurumsal olarak
ancak 1949’da Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nin açılmasıyla yeniden programa alınır.
Cumhuriyet döneminde ilk din sosyolojisi öğretimi kimin tarafından başlatılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Mehmet Karasan
Soru Açıklaması
17.
Din felsefesi, felsefe ile uğraşanların din
üzerine düşünmesi anlamına gelir. Din
felsefesi ile uğraşanlar, herhangi bir dinin karşısında ya da yanında yer almaz.
Felsefenin ilgilendiği alanlardan birisi de
dindir. Çünkü din olgusu insanlık tarihi
boyunca önemli olmuştur.
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin ilkelerine uymamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Felsefe dinsel olguları tartışmaz
Soru Açıklaması
18.
Dini konulara, felsefi açıdan bakan İbni
Sina, dini bağımsız bir ilgi alanı olarak dile
getirmiştir. Din ile felsefe arasında çıkan
zıtlıkları yok etmek için çalışan İbni Sina
için, din dörde ayrılır der.
Aşağıdakilerden hangisi İbni Sina’nın
ele aldığı dört esasına uygun değildir?
Doğru Cevap: "C" Kader
Soru Açıklaması
19.
Hz. Peygamber “yaşayarak eğitme yöntemi” çok kullanmıştır. Hz. Peygamber’in ilk
tebliğe başladığı dönemdeki din eğitimini,
hedeflenen kitle açısından verimli olmuştur. Hz. Peygamberin arkadaşlarını eğitmesi bir yaygın eğitim çalışmasından çok,
halk eğitimi çalışması gibi gözükmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu
eğitim yöntemini anlatmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Yetişkin eğitimi
Soru Açıklaması
20.
Eğitim; bireyin davranışlarındaki yaşantısı
yoluyla kasıtlı olarak ve isteyerek değişme
meydana getirme sürecidir. Eğitim, önceden belirlenmiş esaslara göre insanların
davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.
Bu tanımlara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Terbiye”, eğitimle ilgili tüm alanları içerdiği söylenemez
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.