logo

1.
İslâm’dan önce Arap Yarımadası’nın kuzey
doğusunda sularıyla ün kazanmış, bir gün
bir gece kalmak bütün bir yıl tedavi görmekten iyidir atasözüyle meşhur önemli
bir merkez bu topluluğa vatan olmuştur.
Bu ülkenin pamuk ve ketenden elbiseleri,
kilimleri, “es-süyûfü’l-hâriyye” diye bilinen
kılıçları ve savaş aletleri çok meşhurdu.
Arap yazısının ilk geliştiği önemli bir merkez olan bu yerde; tıp, eczacılık ve felsefe
gelişmiş; kilise ve manastırlar ve kütüphaneler kurulmuştur.
Yukarıda anlatılan İslam öncesi Arap
Yarımadası’nda yaşamış topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hîreliler
Soru Açıklaması
2.
Hz. Muhammed, otuz beş yaşındayken yenilenen Kâbe’nin duvarına Hacerülesved’i
yerleştirme işinde Kureyş kabilelerine
hakemlik yapmıştı. Kâbe’nin tamiri için
inşaat malzemesi arayışları başlamıştı.
Helal kazançlardan elde edilen yardımlarla Mekke’nin ileri gelenlerinden birinin
başkanlığında kazânın meydana geldiği Kızıldeniz’e gidildi. Geminin enkazını
Kâbe’nin inşaatında kullanmak için satın
aldılar.
Kâbe inşaatı için girişimde bulunan ve
gerekli malzemeleri satın alan heyetin
başkanının adı nedir?
Doğru Cevap: "E" Velîd B) Muğîre
Soru Açıklaması
3.
Hz. Peygamberin eşi Hatice ve amcası
Ebû Tâlib, tüm servetlerini İslami tebliğin
Mekke döneminde tükettiler. Çünkü çok
zor şartlar altında kervan ticareti de yapamıyorlardı. Sonunda bazı insaflı kişiler
bunlara boykotu kaldırmak amacıyla bir
araya geldiler. Ebü’l-Bahterî) Hişam ve
Zem’a b. Esved’i ikna edilmişti.
Buna göre Ebû Tâlib mahallesine gidip
mağdur ve mahsur kalanları buradan
kim çıkarmıştır?
Doğru Cevap: "D" Mut’im b. Adiy
Soru Açıklaması
4.
Mevzu hadisler için muhaddisler, bunların
asılsız olduğunu belirtilmeksizin söylenmesinin ve yazılmasının haram olduğunu
söylerler. Çünkü böyle bir hadisi gören kişiler onu peygamberimize ait sanacaklardır.
Mevzu hadislerin asılsız oldukları belirtilerek insanları bunlara karşı uyarmak için
söylenip yazılabilir olduğu da söylenebilir.
Buna göre hadis ilminde mevzû haberlere hadis denmesinin sebebi ne
olabilir?
Doğru Cevap: "B" Uyduran kişi mevzu haberin hadis olduğu iddiasıyla birlikte şekil yönünden bir senedinin ve metninin olması
Soru Açıklaması
5.
Buhârî’nin ahlâka dair hadisleri topladığı
eseri “el-Edebu’l-Müfred” i merhum Ahmed
Davudoğlu dilimize kazandırmıştır. Davutoğlu, aşağıdaki hadis kitaplarından önemli
bir eseri daha neşretmiştir. Merhum Mehmed Sofuoğlu da iki hadis kitabının çevirisini yapmıştır. Hem Sofuoğlu’nun hem
de Davutoğlu’nun ayrı ayrı her ikisinin de
Türkçeye tercüme edip hazırladıkları hadis
kitapları olmuştur.
Aşağıdaki hangi hadis kitabı, her iki
müellifin de ayrı ayrı Türkçeye kazandırdığı eserdir?
Doğru Cevap: "D" Sahîh-i Müslim
Soru Açıklaması
6.
Hz. Peygamberin, dinî tebliğ ve açıklama
niteliği taşımayan ve bir insan olarak yapmış olduğu fiillere bu tür hadisler denir. Hz.
Peygamberin yemesi, içmesi, giyinmesi
böyledir. Bunların yer aldığı kitaplar, bir
hadis kitabının, başka bir hadis kitabı ile
karşılaştırılarak birincinin ikinciden fazla
olarak içerdiği hadislerden oluşan eserlerdir. Bu tür hadisler genelde “kütübü sitte”
de yer almıştır.
Rivâyet döneminden günümüze kadar
gelemeyen bazı kitaplarda da bulunan
hadislere hangi tür eserlerde karşılaşılır?
Doğru Cevap: "B" Zevâid
Soru Açıklaması
7.
Modernist yönelişler çerçevesinde Kur’ân’ı
yorumlayan düşünürler, Batı düşüncesinden ciddi biçimde etkilenmişler ve buna
bağlı olarak Batı’da geliştirilmiş tefsîr
yöntemlerinin Kur’ân üzerinde de uygulanabileceğini değerlendirmişlerdir. Her ne
kadar bu düşünürler mevcut geri kalmışlığımızdan bir çıkış yolu aramak gayretinde
olsalar da Batı felsefesine yaslanan söylemleri, İslâm dünyasında ciddi eleştirilere
uğramıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre modernist
yönelişlerle ilgili aşağıdaki kanaatlerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Modernistlerin tamamı tefsir etme yaklaşımlarını Batı’da geliştirmişlerdir.
Soru Açıklaması
8.
Kur’ân kelimelerinin cümle içinde bulundukları yere göre dilbilgisi yönünden incelenmesi ve tahlillerinin yapılması aşağıdaki
ilmi meydana getirmiştir. Bu, âyetlerin manalarının en doğru şekilde tespit etmeye
yönelik bir ilimdir.
Kur’an’ın dilbilgisi yapısını inceleyen
tefsir ilmine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İ’rabu’l-Kur’ân
Soru Açıklaması
9.
Sözcük olarak bir şeyin benzeri ve hüccet
anlamlarına gelir. Kur’ân-ı Kerîm’de pek
çok buna ilişkin ayetler vardır. Bu ilmin bir
fikri pekiştirmek, öğüt vermek, teşvik etmek ve sakındırmak gibi maksatları vardır.
Ra’d sûresinin 17. âyetinde hak ve hak taraftarları; gökten yağan yağmura, bâtıl ve
bâtıl taraftarları da su üstündeki köpüklere
benzetilmiştir.
Yukarıdaki bilgilerden yararlanara
aşağıdakilerden hangisi dil merkezli
Kur’ân ilimlerindendir?
Doğru Cevap: "C" Emsâlu’l-Kur’ân
Soru Açıklaması
10.
. Kur’an âyetleriyle ilgili Hz. Peygamber, ashap, tâbiîn ve tebeu’t-tâbiînden gelen rivayetleri toplamasıyla meşhur olan hacimli
bir tefsirdir. Câmiu’l-beyân, müfessirin tam
olarak zamanımıza ulaşan iki kitabından
biridir.
Aşağıdaki rivâyet-dirâyet tefsirleriyle
ilgili tanımlamalardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Taberî tefsîri, rivâyet tefsîrlerindendir
Soru Açıklaması
logo

11.
el-Vahidi, “Nüzul sebepleri, ancak tenzil
dönemine şahid ve ayetlerin iniş sebeplerine muttali olan sahabilerin rivayetleriyle
bilinebilir.” demiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
sahâbe tefsîrinin genel özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Âyetlerin nüzûl sebeplerini açıklamamışlardı.
Soru Açıklaması
12.
İlk dönem tefsir okulları arasında en güçlü
olanı Mekke tefsir okuludur. Müfessir olan
sahabiden önemli bir şahsiyet daha vardı
ki bu, öğrencileri ve arkadaşlarının temsil ettiği Irak okulunu oluşturarak Kufe’de
Mekke okulu kadar güçlü olmuştur.
Yukarıda anlatılan tefsir otoritesi sahabinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Abdullah ibn Mes’ud
Soru Açıklaması
13.
Dinin ve inancın dışlandığı toplumlarda;
Allah, Peygamber ve metafizik konularının
önemi üzerinde durulmuştur.
Buna göre ehl-i sünnet kelam kitaplarına dahil edilen konulardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Faziletler
Soru Açıklaması
14.
Sünnî kaynaklarında Mu‘tezile isminin,
Vâsıl b. Atâ’nın mürtekib-i kebîre konusunda farklı bir anlayışa sahip olan hocası Hasan-ı Basrî’nin ders halkasından
ayrılması ve onun Vâsıl’ın kendilerinden
uzaklaştığını (i‘tizâl) söylemesi sebebiyle
ortaya çıktığı zikredilir. Ayrıca Mu‘tezile’de
Hasan-ı Basrî’nin görüşlerini benimseyen
bir fırka da vardır.
Aşağıdakilerden hangisi Vasıl b.
Ata’dan başka mutezilenin kurucusu
sayılır?
Doğru Cevap: "A" Amr b. Ubeyd
Soru Açıklaması
15.
Sahâbeden bazılarının uyarısı üzerine
durumun müslüman toplumun birliğini
bozma noktasına ulaştığını gören Halife
Osman mushaf birliğini sağlamak amacıyla istinsah faaliyetine karar vermiştir.
Bu maksatla kurduğu heyet, Hz. Ebû Bekir
döneminde iki kapak arasına alınan ve o
sırada Resûl-i Ekrem’in zevcesi Hafsa’da
bulunan sahîfeler esas alınarak belli sayıda mushafın yazımını gerçekleştirmiştir. Bu mushaf nüshaları dönemin İslâm
merkezlerine gönderilmiş, onlara uymayan
özel koleksiyonların imha edilmesi istenmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
istinsah faaliyeti öncesinde yaygınlık
kazanan koleksiyonlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Ali B) Ebi Talip mushafı Kerbela
Soru Açıklaması
16.
Sıfat, Allah’ın insanlarca bilinebilmesi için
zâtına nispet edilen mâna ve mefhumlar anlamında kelâm ilmi terimidir. Ebû
Hanîfe geleneği içinde yetişen Mâtürîdî
de sıfatları zâtî ve fiilî kısımlarına ayırmış,
fiilî sıfatları ezelî olan tekvin sıfatı içinde
değerlendirmiş, eserinde açıklamalarına
yer vermesine rağmen sıfatlar arasında
ayırımında bulunmamıştır.
İmam-ı Mâtürîdî, hangi sıfatları aklî bilgilerin ışığında te’vil etmiştir?
Doğru Cevap: "C" Haberî
Soru Açıklaması
17.
Eş’ari ve Şafii mezhepleriyle birlikte anılan
bir ilim adamıdır. Önce işe fıkıh ve kelamla
başladı. Sonra felsefeye daldı. Sonra da
tasavvufa meyletti. Ömrünün son demlerinde de selefin yoluna dört elle sarıldığı,
Buhari okumaya başladığı, hatta göğsünde olduğu hâlde ruhunu teslim ettiği
söylenir.
Yukarıda sözü edilen din bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gazzali
Soru Açıklaması
18.
• Görülen bir davada taraf tutabilir diye
hâkime hediye vermek caiz değildir.
• Zekât olarak verdiği bir malın satılmakta olduğu görülse bile satın alınamaz.
• Kişi başkasının nişanlısını isteyemez.
• İçkinin damlası bile haramdır.
Yukarıdaki hükümlerin fer’î delilleri
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Seddu’z-Zerayi’
Soru Açıklaması
19.
Fakihler, kadınların altın ve gümüş dışındaki süs eşyasının zekâta tâbi olmadığında, erkeklerin kullandığı altın ve gümüş
malların zekâta tâbi olduğunda müttefiktir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi altın ve gümüşten yapılmış ziynet eşyalarının zekâta tâbi olmadığını savunanların görüşlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Aslî ihtiyaç olması
Soru Açıklaması
20.
Namazların cem’i; hac, sefer, yağmur, hastalık, ihtiyaç, korku gibi nedenlerin olması
gerekir. Şafi’ye göre hacda, namazları
cem’ etmek sünnettir.
Aşağıdakilerden hangisinde Şafiîye
göre namazları cem etme öncelikleri
doğru olarak sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Arafat, Müzdelife, yolculuk, yağmur
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.