logo

1.
Hicri ilk dört asra ait tefsîr verilerini Câmiu’l-Beyân an
Te’vîlil Kur’ân adlı şaheserinde toplayan Taberî, Kur’ân’ı
tefsîr ederken 38.397 rivâyet malzemesini belirli bir
sistematik içerisinde kullanmıştır. Taberî mücerred ve
müstakil rey ile Kur’ân’ı tefsîr etmekten kaçınmış, aksine
davran-anları da uyarmıştır. Ona göre Peygamberin
beyanı ya da ona delalet edecek bir delil bulunmadıkça
hiç kimsenin bir âyetin tefsîrinde “bu benim reyimdir”
demesi caiz değildir.
Aşağıdakilerden hangisi Taberi’nin tefsirinde
kullandığı yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" El” ve “yüz”gibi ifadeleri tefsir etmez
Soru Açıklaması
2.
Ahzab sûresi 28-29 ayetlerinde "Ey Peygamber!
Hanımlarına söyle: "Eğer dünya hayatı ve onun ziynetini
istiyorsanız, gelin size bağışta bulunayım ve güzellikle
salıvereyim. Eğer Allah'ı, peygamberi ve ahiret yurdunu

istiyorsanız bilin ki, Allah, içinizden iyi davrananlara büyük
ecir hazırlamıştır." buyuruyordu. Efendimiz, hanımlarını
beraber yaşayıp yaşamamaları konusunda serbest bıraktı.
Hanımları Allah'ı ve Efendimiz'i seçtiler.
Bu hadiseye tefsir ilminde ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tahyir hadisesi
Soru Açıklaması
3.
Sad suresinin 12. ve Fecr suresinin 10. ayetlerinde
“kazıkların sahibi” anlamına gelen “zul-evted” tabiri
kullanılmıştır. Bazı müfessirler, bu tabirin O’nun büyük
ordusu olduğuna işaret ettiği görüşünü serdetmiş ve şöyle
demişlerdir: Ordu genellikle çadır kullanır ve çadırlar da
kazıklarla yere sabitlenir. Bazıları ise “kazıkların sahibi”
ifadesinin o’nun korkunç işkencelerine işaret ettiği ihtimali
üzerinde durmuşlardır. Zira O’nun, düşmanlarını elleri ve
ayaklarından büyük kazıklarla yere veya duvara
çaktırdıktan sonra onları ölüme terk ediyordu.
Kur’an-ı Kerim’de ‘’zü’l evted’’ lakabıyla anılanşahıs
kimdir?
Doğru Cevap: "B" Firavun
Soru Açıklaması
4.
Sözlükte mukayese etmek, benzetmek, örneğine göre
yapmak gibi anlamlara gelen kıyas sözcüğü, terim olarak
değişik biçimlerde tanımlanmıştır. Hanefi usulcülerin
tanımına göre kıyas ‘sırf dil yoluyla idrak edilemeyen ortak
bir illet sebebiyle asıldaki hükmü fer'e de vermek (ta‘diye)’
demektir. Bir başka tanıma göre ise ‘İllet birliği sebebiyle
asıldaki hükmün benzeri olan bir hükmü fer’de isbat
etmek’tir.
Kıyas ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kıyas ile ulaşılan sonuçlar kesindir
Soru Açıklaması
5.
Vefat eden bir kadının mirasçı olarak; kocası anası ve iki
tane öz kız kardeşi bulunsa miras hisseleri ve taksimi
şöyle olur. Koca ikide bir; ana altıda bir; iki kız kardeş
birlikte üçte iki hisse alırlar. Bu meselede ortak payda 6
hisseler toplamı ise 8 olur. 6 ortak payda ile 8 hisseyi
vermek matematik bakımından mümkün olmadığından,
hisseler 8 üzerinden verilir.
Örnekteki gibi ‘’Farz sahiplerinin payları toplamı
meselenin ortak paydasını aşınca terekeyi meselenin
mahrecine göre değil paylar toplamına göre taksim
etmek’’ feraiz ilminde hangisiyle isimlendirilir?
Doğru Cevap: "B" Avliye
Soru Açıklaması
6.
“Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler dört ay
beklerler. Eğer (bu müddet içinde) kadınlarına dönerlerse,
şüphesiz Allah çokça bağışlayan ve esirgeyendir. Eğer
(müddeti içinde dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar
verirlerse (ayrılırlar). Biliniz ki, Allah işitir ve bilir. (Bakara,
2:226-227)
-Yukarıdaki ayet hangisini konu edinmiştir?
Doğru Cevap: "B" İla
Soru Açıklaması
7.
Yalancılıkla itham edilen [el-ittihâmu bi'l-kizb] bir
ravinin rivayet ettiği hadise ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Metruk
Soru Açıklaması
8.
Ale’l-ebvâb Hadîs tasnif sisteminde ele alınan hadîsler,
râvîlerine bakılmaksızın konularına göre tasnif edilir.
Sistemin temelinde yatan asıl amaç hadîsleri delil
oldukları konularda zikretmek ve onlar için birer bab/alt
başlık tahsis etmektir. Değişik amaçlarla oluşturulan çeşitli
türleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi ‘’Ale’l-ebvâb’’ türü bir eser
değildir?
Doğru Cevap: "D" Münteka
Soru Açıklaması
9.
Ebû Hureyre'den (r.a.) nakledildiğine göre Peygamber
(s.a.v.): “İmân altmıştan fazla şubedir. Hayâ da İmânın bir
şubesidir.” buyurmuştur.
Bu hadiste iman ile haya arasında nasıl bir ilişki
kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" İman gibi haya da kötülüklere engelolabilir.
Soru Açıklaması
10.
Endülüs Emeviler döneminde İber yarımadasındaki
hıristiyanların, Müslümanlar’ın yarımadadaki varlıklarını
ortadan kaldırma amaç ve çabalarına verilen addır. Bu
çabalar, Endülüs devletinin 1492’de yıkılmasıyla başarıya
ulaşmıştır.
İspanyolca’da ‘’yeniden fetih’’ anlamına gelen bu
ifade hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Reconguista
Soru Açıklaması
logo

11.
Batılı kaynakların değerlendirmesine göre; “Her ne kadar
Osman’a karşı silahlı hücum Mısır’dan geldi ise de,
muhalefetin asıl merkezi Medine’de bulunuyordu. Bunun
dışında Kufe,Basra,Mısır vilayetleri de Hz. Osman’a karşı
ayaklanmıştı. Ensar, Muhacir, Hz. Aişe, Amr b. As……
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Osman’a karşı tüm
vilayet ve kesimlerin düşman olmasının ana
sebebidir?
Doğru Cevap: "D" Yönetimde gösterdiği zaafiyet
Soru Açıklaması
12.
Arapçayı resmi dil olarak ilan eden ve ilk İslâm parasını
bastıran halife olarak tanınmıştır. Döneminde Abdullah b.
Zubeyr’in de halifeliğini ilan etmesi sebebiyle Zubeyr’in
öldürülmesine kadar iki halifeye biat edilmiştir. Bazı
tarihçiler halifenin resmi göreve başlamasını Zubeyr’in
öldürülmesinden itibaren başlatırlar.
Emeviler’in yükseliş dönemini başlatan
hükümdarı kimdir?
Doğru Cevap: "C" Abdulmelik b. Mervan
Soru Açıklaması
13.
okunuşu mahluktur, fakat Kur'anın kendisi mahluk
değildir. Allah teala’nın Kur'anda Musa Aleyhisselam ile
diğer Peygamberler hakkındaki ve Firavun ve iblis
hakkındaki bütün rivayetleri, hep kendi kelâmıdır. Allahın
kelâmı mahluk değildir. Fakat Musa’nın ve diğer
yaratıkların kelâmı mahluktur. Kuran onların sözü değil
Allahın sözüdür. "Allah Musa ile konuştu" âyetinde
görüldüğü gibi, Musa Allah teala’nın kelamını işitti. Fakat
Allah Mütekellim olmakla beraber Musa ile bizim bildiğimiz
mahada konuşmadı. Nitekim Allah ezelde yaratıcı olmakla
beraber insanları (yeniden) yaratmadı. Fakat Allah Musa
ile Onun ezeli sıfatlarından birisi olan kendi kelamı ile
konuştu."
Halku’l Kur’an hakkında yukarıda görüşleri verilen
alim kimdir?
Doğru Cevap: "C" Ebu Hanife
Soru Açıklaması
14.
"Şeyhü'l-Hicâz" diye tanınır. "Mihnetü'l-Eşâire" olarak
bilinen ve Selçuklu Veziri Amîdülmülk el-Kündürî’nin,
bid'atçılara minberlerden lanet okunması için Tuğrul
Bey'den ferman çıkartması akabinde Eş'arî âlimlerin vaaz
vermesini, ders okutmasını yasaklaması şeklinde cereyan
eden uygulama ile önce Bağdat sonra Hicaz’a gitmek
zorunda kaldı. Sultan Alparslan Kündürî’yi azledip yerine
Nizâmül-mülk'ü getirince Nîşâbur'a döndü (455/1063) ve
kendisi için yaptırılan Nizamiye Medresesi müderrisliğine
tayin edildi. Burada vefatına kadar ders vermeye ve ilmî
faaliyetlerine devam etti. En meşhurları İmam Gazzâlî
başta olmak üzere çok sayıda öğrenci yetiştirdi. 478/1085
tarihinde Nişâbur civarındaki Büştenikân köyünde vefat
etti. Kelâm’a dair en kapsamlı eseri eş-Şâmil fî usûli'ddîn’dir. Bundan başka; el-Akidetü'n-Nizâmiyye; Lüma’u’ledille fî kavâ'idi Ehli's-sünne ve de el-İrşâd ilâ kavâtı'i'ledilleti fî usûli'l-i'tikâd adlı eserleri vardır.
Yukarıda kendisi hakkında bilgiler verilen Eş’ari
alim kimdir?
Doğru Cevap: "A" İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî
Soru Açıklaması
15.
Eş'arilere göre Allah'ın insanda fiili işlemekte
olduğu anda ve ancak o fiili yapmaya elverişli olarak
yarattığı, bu sebeple zıt değerde iki fiilden birini
serbestçe kullanmaya elverişli olmayan kudrete ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "D" İstitaat
Soru Açıklaması
16.
Hristiyanlık mezhepleri içerisinde ,sunni İslam
dünyasındaki Şia’ya benzeyen görüşleriyle genel
Hristiyan görüşlerinden ayrılan ekol aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Protestan
Soru Açıklaması
17.
Yahudi kutsal metinlerinde kalıplaşmış bir inanç sistemi
yoktur. Tevrat'ta nelere inanılması gerektiği hususunda
herhangi bir belirlemede bulunulmamıştır. Bu nedenle,
nelere iman edilmesi gerektiği konusu Yahudiler arasında
daima tartışmalı olmuştur. Yahudiler’ce günümüzde
geçerliliğini sürdüren inanç esasları 12.yy.da Rambam
lakaplı Musa b. Meymun tarafından oluşturulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik’in iman
esasları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Tanrı bir cisimdir ve tasvir edilebilir.
Soru Açıklaması
18.
Müezzin, “ezan okuyan, kamet getiren” demektir.
Müslümanlar günde beş defa ezanla namaza davet edilir.
Ezanı oluşturan cümleler İslam’ın temel ilkelerini ifade
eder. Hz. Peygamber (s.a.v.), çeşitli hadislerinde
müezzinlik görevinin önemini ve ezan okumanın faziletini
belirtmiştir. Müezzinlik ilk defa Medine döneminde
gündeme gelmiştir. İlk müezzin, ezan ve kameti sevgili
peygamberimizden öğrenen Hz. Bilal-i Habeşi’dir (r.a.).
Hz.Peygamber döneminde Mekke’de müezzinlikle
görevlendirilen sahabi kimdi?
Doğru Cevap: "A" Ebu Mahzure
Soru Açıklaması
19.
Burada vaad veya çeşitlerinden fevr yemin türü sorulabilir. Birde şu şekilde bir soru sorulabilir.
“İçinizden fazilet sahibi kimseler akrabalara, yoksullara ve
Allah yolunda hicret edenlere yardım etmeyeceklerine dair
yemin etmesinler. Onlar affetsinler ve vaz geçsinler…” (enNûr 24/22) Hz. Peygamber “Bir kimse bir iş için yemin eder de
sonra ondan daha hayırlısını görürse yeminini bozsun ve
keffâret ödesin.” (Buhârî, “Eymân”, 1; Müslim, “Eymân”, 15-16)
Yukarıda verilen ayet ve hadisler hangi yemin
çeşidi için geçerlidir?
Doğru Cevap: "E" Vaad yemin
Soru Açıklaması
20.
“İnsan iyi durumda da, kötü durumda da dosta ihtiyaç
hisseder. Kötü durumda iken dostlarının yardımına, iyi
durumda iken de onların yakınlığına ve iyilikte
bulunabileceği kimselere ihtiyaç duyar.” der. Öyleyse
dostluk, insanın her durumda aradığı bir şeydir.
Dostluk hakkında yukarıda verilen görüş kime
aittir?
Doğru Cevap: "E" Aristo
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.