logo

1.
“……mezheplerine göre ömürde bir defa umre yapmak farzdır” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Şafiî ve Hanbelî
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Arafat vakfesine yetişememeyi” ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Fevat
Soru Açıklaması
3.
Allah Teâlâ’nın, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen iradesi hangi tür iradedir?
Doğru Cevap: "B" Teşrii irade
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki kelimelerden hangisi hac ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" Mis’at
Soru Açıklaması
5.
Hangisi evlilik akdinin geçerli (sahih) olarak doğması için aranan şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Evlenme engelinin olmaması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi çok tanrılı dinlere örnek olamaz?
Doğru Cevap: "B" Budizm
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi “milel” kavramı için doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Vahye dayanan dinler
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi “ehl-i bid’at” değildir?
Doğru Cevap: "C" Selefiyye
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi müteahhirûn dönemi selef âlimlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Zemahşerî
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Şîa’nın günümüze ulaşan üç büyük fırkasından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İbâzıyye
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Zeydiyye, fıkhî görüşleri itibariyle Hanefi mezhebine bir hayli uzaktır.
Soru Açıklaması
12.
Hicrî ilk iki asırda aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Tasavvuf
Soru Açıklaması
13.
Âlim-Eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Cüneyd-i Bağdâdî-Resâil
Soru Açıklaması
14.
Hadisin sahih olup olmadığını, başka bir ifadeyle rivayetlerin Hz. Peygambere ait olup olmadığını belirlemek için yapılan eleştiri faaliyetine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Hadis tenkidi
Soru Açıklaması
15.
Senet üzerinde yapılan incelemeye ve bu inceleme sonunda ravilere ve senet zincirine yönelik değerlendirme ve tenkitlere ne denir?
Doğru Cevap: "D" Senet tenkidi
Soru Açıklaması
16.
Senedi kopuk zayıf hadisler dini bir delil olarak kabul edilir mi?
Doğru Cevap: "A" Delil kabul edilmez
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi dinin anlaşılmasında ve yorumlanmasında hadis ve sünnetin işlevsel değerlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kur’an’daki bazı hükümleri kaldırır.
Soru Açıklaması
18.
Hz. Peygamber, hangi yönüyle örnek alınacak ve insanlara model olacaktır? Yani hangi yönüyle bağlayıcı olacaktır?
Doğru Cevap: "C" Dinle ilgili söz, eylem ve davranışları yönüyle
Soru Açıklaması
19.
Hz. Peygamberin söz, davranış ve eylemlerine yansıyan, kendi dönemine özgü bölgesel, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik özelliklere hadiste …………………..denir. Bu boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Hadiste Yerellik
Soru Açıklaması
20.
Hadis ve sünnetin bütün insanlara yönelik bir mesaj içermesi ve uyulduğunda Hz. Peygamberin gözettiği amacın gerçekleşmiş olmasına hadiste ………………denir. Bu boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Hadiste Evrensellik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.