logo

1.
İmanın lügat mânası “bir şeye gönülden bağlanmak, onun
şu veya bu şekilde olduğuna kesinlikle karar vermek,
inanmak’tır. İtikat da aynı mânaya gelir.Dinî bir terim
olarak iman, “Cenâb-ı Hak’tan alıp insanlığa tebliğ ettiği
kesinlikle bilinen konularda Muhammed aleyhisselâmı
tasdik etmek, onun doğruluğuna kesinlikle hükmetmek”tir.Fakat bazı fırkalar imanı, sadece dil ile ikrar etmek
bazıları ise sadece inanılacak şeyleri bilmek olarak
tanımlamıştır.
İmanın tasdik değil ‘’marifetten (bilmekten)
ibaret’’olduğunu iddia eden mezhepler
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Cehmiyye-Neccariyye
Soru Açıklaması
2.
Ehl-i sünnet, Kur’an ve hadisleri merkeze alarak, naslar ve
haberi sıfatlar konusunda aşırı te’vil ve yorumlardan
kaçınan orta yolu tutan ve Müslümanlar’ın çoğunluğunu
temsil eden guruba verilen addır. Ehl-i sünnet deyince;
Selefiler, Eş’ariler, Maturidiler ve bunları takip eden alimler
akla gelir. Ehl-i sünnet alimlerinin bazı konularda farklı
görüşleri olsa da bazı konularda ortak düşünceye sahiptirler.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnet alimlerinin
ittifak ettiği konular arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Hilafet nassla belirlenmiştir
Soru Açıklaması
3.
nsanın bir kesbi vardır; kazanma vasıtası olan şey de,
kazanmak da Allah tarafından yaratılmıştır."
Kelam Tarihindeki bu düşünce kime ait ve hangi
kavramla ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Eş’ari, “Kesb”
Soru Açıklaması
4.
Hz. Peygamber’e 23 yıl zarfında, çeşitli sebeplere binâen,
farklı zaman ve zeminlerde vahiyler inmiştir. Bunlar,
durumlarına göre bazı özel terimlerle ifade edilmişlerdir.
Örneğin; el-Firâşî, Hz. Peygamber yatağında bulunduğu
sırada nâzil olan vahiylerdir.
Buna göre Kur’an’ın çoğunluğunun nazil olduğu yer
ve zamanlar;
I. Hz. Peygamber seferde ve misafirlikte bulunmadığı (elHadari),
II. Gündüzleri (en-Nehari),
III. Yaz mevsimi (es-Sayfi),
hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
5.
Kıyametin ne zaman kopacağını yalnız Allah bilir;
yağmuru da O yağdırır. Ana karnındakileri yine O bilir. Hiç
kimse yarın ne elde edeceğini bilemez ve yine hiç kimse
nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz her şeyi eksiksiz
bilen ve her şeyden haberdar olan yalnız Allah’tır!(Lokman 33)
Yukarıdaki ayette geçen konular tefsir ilminde
hangisiyle isimlendirilir?
Doğru Cevap: "C" Muğayyebât-ı hamse
Soru Açıklaması
6.
Medine’de bulunan Ebu Eyyûb el-Ensârî, Resul-i
Ekrem’den işittiği bir hadisi Mısır’da bulunan Ukbe b.
Âmir’e sormak için hayvanına binip yola çıkmıştı. Zira bu
hadisi Resulullah’tan işiten kendisiyle Ukbe’den başka
kimse kalmamıştı. Ebu Eyyûb Mısır’a geldiği zaman, o
sırada Mısır emiri olan Mesleme bin Mahled’in evine
uğradı ve yanına bir rehber alarak Ukbe’nin evine geldi.
Ona: “Her kim dünyada bir mü'minin ayıbını örterse, Allah
da kıyamet gününde onun ayıbını örter.” hadisini sordu
ve: “Bu hadisi ikimizden başka Peygamber Efendimizden
duyan kimse kalmadı.” dedi. Ondan bu hadisi Allah’ın
Resulünden işittiği şekliyle tekrarlamasını istedi. Sonra da
bineğine binerek Medine’ye geri döndü. (Hâkim en-Nîsâbûrî,
Ma’rifetu ulûmi’l-Hadis, s.
Hz. Peygamber’den sonra hadislerin isnadını aramak ve doğruluğunu teyit etmek için yapılan uzun
yolculuklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Rihle
Soru Açıklaması
7.
bolmaktan kurtulmuştu. Rıhlenin amaçlarından biri de hadisi
âlî isnadla elde etmek, başka bir ifadeyle aracıları mümkün
olduğunca aradan çıkararak ilk kaynağından almaktı. Böylece
râvi sayısının azalması sebebiyle rivâyetteki yanılgı ihtimali
de azalmış olacaktı. Rihleler zabt kusurundan dolayı zayıf
kabul edilen hadislerin başka senedlerinin de bulunarak takviye edilmelerini de sağlamaktaydı. Yapılan ilmî yolculuklar
İslâm dünyasının değişik bölgelerindeki hadis âlimleriyle
tanışmayı, râviler hakkında bilgiler elde etmeyi sağlamaktaydı. Rihlelerin özellikle hoca-talebe ilişkisini tespitte
önemli katkıları olmuştur. Rihleler nesiller arasında güçlü bir
iletişim kurulmasını ve hadislerin sonraki nesillere aktarılmasını sağlamıştır.Hadisi ilk kaynağından almak amacıyla
yapılan ilim yolculukları sahâbe döneminden itibaren başlamış
daha sonraki nesiller tarafından da devam ettirilmiştir. Zamanla yazım kurallarının gelişmesi, icâzetle kitap rivâyetinin
yaygınlaşması, kitaba olan güvenin artması rihlelerin azalmasına yol açmıştır. Nitekim İbn Mende (ö. 395/1005) yoğun
rihle döneminin son temsilcilerinden kabul edilmiştir.
Dolayısıyla hadis için yapılan yolculukların en yoğun olduğu
dönem II-IV. (VIII-X.) yüzyıllar olmuştur. V. (XI.) yüzyılda
medreselerin, VI. (XII.) asırda ise dârülhadislerin kurulmasıyla hadis için yapılan yolculuklar önemli ölçüde sona
ermiştir(İLH.ÖNL.Hadis Tarihi ve Usülü s.213).
Not: Rihle sınavlarda çok kez soruldu.Bu kezde farkı bir
açıdan sorulabilir.Rihle ne zaman sona ermiştir? Bunun cevabı,
açıklama kısmındaki siyah işaretli yerdir.Daru’l hadisler’in
(hadis öğrenim-öğretim mekanları) kurulmasıyla.Mahmud
Nureddin Zengi ilk daru’l hadisi kuran kişidir

Mu‘cemler, Müsnedler, Etrâf kitapları için aşağıda
verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Ravilerine göre tasnif edilmiştir
Soru Açıklaması
8.
bn Mâce’nin Sünen’i yerine İmam Mâlik’in elMuvatta’ını koyarak ‘’Kütüb-i sitte’nin hadislerini ilk
defa bir araya toplayan’’ alim kimdir?
Doğru Cevap: "D" Rezîn b. Muaviye
Soru Açıklaması
9.
Hz.Ömer ordunun başına Sa’d b. Ebî Vakkas’ı atadı.
Heyetler arasında yapılan görüşmeler fayda vermeyince
iki ordu karşı karşıya geldi. Müslümanlar’ın zaferiyle
sonuçlanan bu savaşta Sasaniler’in hükümdarı III.
Yezdicerd tarafından ordu komutanı olarak atanan
Rüstem savaş sonunda öldürüldü.
Hz.Ömer döneminde Irak’ta gerçekleştirilen
savaşın adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Kasidiye
Soru Açıklaması
10.
I. Hz.Ebubekr döneminde kendisini Peygamber olarak ilan
eden Müseylemetü’l Kezzab ve kabilesi Beni Hanife’ye
karşı yapılan savaştır.
II. Halid b. velid kumandasındaki savaş İslam ordusu bu
savaşta 700’den fazla şehid verdi.
III. Sonunda Müseyleme öldürüldü ve kabilesi bertaraf
edildi.
H.12 yılı başında (Mart 633) sona eren ve tarihe
Arabistan'ın en kanlı savaşı olarak geçen harbin adı
nedir?
Doğru Cevap: "A" Akraba savaşı
Soru Açıklaması
logo

11.
Hz. Hasan’ın Muaviye ile olan iktidar
mucadelesinde Hz. Hasan’ın ordu komutanı olarak
Muaviye ile savaş yapmak üzere askerleriyle beraber
Medain’e gelen (Irak), ancak Muaviye’nin ‘’yarısı peşin,
yarısı Kufe’de ödemek üzere 1.000.000 dirhem’’ teklifi
karşılığında Muaviye’nin saflarına katılan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "B" Ubeydullah b. Abbas
Soru Açıklaması
12.
Çardaklar bayramı olarak da bilinir. İsrailoğullarının
Mısır’dan çıktıktan sonra kırk yıl çölde dolaşmalarının
anısına kutlanan bir bayramdır. Bu bayramda geçmişi yâd
etmek için çadırlar kurulur ve ağaç dallarıyla süslenir.
Yukarıda Yahudi dini bayramlarından hangisine
değinilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Sukot
Soru Açıklaması
13.
Hint dinlerinde bulunan inançlardan biri de ölen kişinin
ruhunun bir bedenden başka bedenlere geçmesidir.
Bu durumu ifade eden kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tenasüh
Soru Açıklaması
14.
Kurucusu, Lao-tzu (Laozi)’dır. Bu inanışa göre, dünyadan
kurtulmak veya karma ve tenasüh gibi bir düşünce yoktur.
Onlar için dünya gerçektir ve hakiki mutluluğun
kaynağıdır. Her kötü işin bu hayatta ve gelecek hayatta
kişinin kendisine geri döneceği veya bir cezasının olacağı
anlayışı hakimdir. Lao-tzu,"İyiliğe karşı iyilik, kötülüğe
karşı yine iyilik"tavsiye eder. İnanışın Wu Wei (Vu vey:
Eylemsizlik) Prensibine göre”; mutluluğun kaynağı tabiatta
eylemsizlik ve mevcutla yetinip olana razı olmaktır.
Yukarıda hangi din hakkında bilgi verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Taoizm
Soru Açıklaması
15.
Soyu Beni Ümeyye’nin son halifesi Mervan kanalıyla
Mervan b. Hakem el-Emevî’ye dayanır. Tasavvufun güçlü
olduğu ve pek çok meşhur şeyhin yetiştiği bir dönemde
yaşamış, tarikatların merkezi durumunda olan Musul’a
bağlı Laleş’te zaviyesini kurmuştur. Adeviye tarikatı
içerisinde şöhret kazanmıştır. Kendisinin ölümünden
sonra müritleri onu ilahlık seviyesine kadar çıkarmışlar ve
onun adı altında Yezidiliği kurmuşlardır.
Yezidiliğin kurucusu olarak kayıtlarda ismi geçen
kişi kimdir?
Doğru Cevap: "B" Adi b. Musafir
Soru Açıklaması
16.
kökenleri hususunda esas metinler ise Yezidi sözlükültürünü
oluşturan ilahileri içeren Kavl ve Ezdiyâti’ler ile mitik ve yarı
mitik anlatımları içeren Çiroklar (Menkabe)’dır. Günümüz
Yezidilerinin bir kısmının özellikle de Diaspora Yezidilerinin
Tevrat, İncil ve Kur’ân-ı Kerim’e alternatif kabul etme
eğiliminde oldukları bu dini metinler, hem Yezidilik ve hem de
Yezidiliğin kökenleri hakkında daha sağlıklı bilgiler vermektedirler. Yezidiliğin inanç yapısı hakkında bir diğer önemli
kaynak da Yezidilerin kapalı bir toplum olmaktan çıkıp dış
dünya ile temasa geçmelerinden sonra telif ettikleri araştırma eserlerdir. Kitabu’l-Cilve ve Mushaf-ı Reş, Kavller,
Ezidyâtiler, Çiroklar(Menkabe) ve Yezidi din adamları ile
Yezidi araştırmacıların yazdıkları göz önüne alınarak inanç
yapıları şu başlıklar altında tetkik edilebilir: Hüda (Tanrı),
Yaratılış, Melek Tavus ve Tenasuh(Ankara İlahiyatYezidilik).
Cemâleddîn Afgânî ile birlikte netleşmeye başlayan
ve 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, İslamiyet
çerçevesinde Müslüman dünyanın geri kal- mışlığı
üzerine düşünmeye çalışan, Kur’an ve Sün- net’in
mecrasına ulaşma ve bu süreci bir arınma, uyanma ve
canlanma niyetiyle güçlendirme talebini dile getiren
dinî eğilim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gelenekçilik
Soru Açıklaması
17.
’Ehl-i şurât, Muhakkime, Harûriyye, Vehbiyye’’
isimleriyle de anılan mezhephangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hariciler
Soru Açıklaması
18.
Talak, fıkıh kitaplarında genellikle kocanın tek taraflı iradesiyle yapmış olduğu boşamaları ifade eder. Kadın,
“boşama” hakkına prensip olarak sahip değildir. İslam
Hukukunda sadece kocaya tanınan bu hak, koca tarafından kadına da verilebilir. Bu hak paylaşımı işlemi nikâh
esnasında olabileceği gibi daha sonra da olabilir.
Fıkıh literatüründe bu hak paylaşımına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tefviz-i talak
Soru Açıklaması
19.
İslam fıkhına göre kişinin vücudunun avret sayılan yerleri
herhangi bir zorunluluk yoksa yabancı kişilere mahremdir,
göstermemesi gerekir. Ancak zaruret bulunması durumunda bu bölgelerin yabancı kişilere gösterilmesinde
herhangi bir sakınca da yoktur. Doktorların muayene
sırasında bakması, kontrol etmesi gibi. Bu örnekte iki
kıyasın çatışması söz konusudur. Birincisi gösterilmesi
yasak olan bölgenin açılmaması gerektiği ile hükümler.
İkincisi ise tedavi için mutlaka bakılması gerekiyorsa bunu
mubah sayan hükümler. Bu durumda birinci yasağın
hükmü terk edilerek zaruret gereği ikincisi ile amel edilir.
Sizce yukarıdaki durumda aşağıdaki fer’i delillerin
hangisi ile hüküm verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" İstihsan
Soru Açıklaması
20.
Amellerin(yapılan işlerin) hangisi daha faziletlidir?
şeklindeki bir soruya, muhatabının durumunu dikkate
alarak Peygamberimiz:
-Yemek yedirmek, tanıdığın veya tanımadığın herkese
selam vermektir,
-Allah’a ve Resulüne imandır,
-Vaktinde kılınan namazdır,
-Anne babaya iyilik yapmaktır,
-Allah yolunda cihat etmektir, şeklinde farklı cevaplar vermiştir.
20-Bu metinde iletişim yöntemlerinden hangisi
kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Soru-cevap
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.