logo

1.
Akaid, İslâm dininde inanılması gereken esasların bütünü ve bunları konu edinen ilmin adıdır. Aynı kökten türetilen ve "iman" ile eş anlamlı olarak kullanılan i'tikad ise "düğüm atmışçasına bağlanmak, bir şeye gönülden inanmak, gönülden benimsemek" demektir. Bu durumda akîde "gönülden bağlanılan şey" anlamına gelir; bir terim olarak da "inanılması zaruri olan ilke" (iman esası, mü'menün bih) diye tarif edilebilir. Akaid ilmi konusuna göre çeşitli ifadelerle isimlendirilmiştir.

Akaid ilmine ‘’dinin aslî hükümlerinden’’ bahsettiği için hangi isim verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Usûlü'd-dîn
Soru Açıklaması
2.
Sözlükte "insanı âciz bırakan, karşı konulmaz, olağan üstü, garip ve tuhaf şey" anlamlarına gelen mûcize, terim olarak "yüce Allah'ın, peygamberlik iddiasında bulunan peygamberini doğrulamak ve desteklemek için yarattığı, insanların benzerini getirmekten âciz kaldığı olağanüstü olay" diye tanımlanır. Mûcize gerçekte Allah'ın fiilidir. "Peygamberin mûcizesi" denilmesi, mûcizenin onun aracılığıyla olması ve onun doğruluğunu göstermesi sebebiyledir. Mûcize, peygamberin isteğine uygun olur.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi mucize sayılmaz?
Doğru Cevap: "C" Hz. Îsâ'nın beşikte iken konuşması.
Soru Açıklaması
3.
Hudûs delili, Evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışında bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah’ın varlığını ispata çalışan bir delildir. Bu delile birçok âyette temas edilmektedir. Kur’anda canlı cansız bütün kâinatın kendi kendine varolamayacağı dile getirilmekte, böylece
insan hem kendisi hem de dış dünya üzerinde düşünmeye davet edilmektedir. Hudus delili Kelamcılar arasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Husus delilini ilk defa kullanan Kelam ekolü hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mutezile
Soru Açıklaması
4.
I. Bilimsel bilgi tek geçerli bilgidir.

II. Bilginin mümkün olan yegâne nesnesi olgulardır;
metafizik ve teolojik düşünceler olgusal karşılığı olmayan
spekülasyonlardan ibaret olup, anlamsızdır.

III. Felsefe bilim dışı bir yönteme sahip olamaz; onun
görevi bütün bilimler için ortak olan genel ilkeleri
bulmaktır.

IV. Evrensel ve önsel nitelikli tek bir yöntem söz
konusudur ve bu yöntem hem doğa hem de beşerî bilimler
için aynıdır; bütün bilimler fiziğe indirgenebilir.

Yukarıdaki öncüller modern inkârcı akımlardan
hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Pozitivizm
Soru Açıklaması
5.
Şafilere göre Bayram namazı ve kurban bayramında kurban kesmek müekked sünnettir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Namazın vaciplerinden birini kasten terk eden kişi, sehiv secdesiyle vaziyeti kurtarabilir
Soru Açıklaması
6.
Teravih, Arapça tervîha kelimesinin çoğulu olup “rahatlatmak, dinlendirmek” gibi anlamlara gelir. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan sünnet namazın her dört rek‘atının sonundaki oturuş, tervîha olarak adlandırılmış, sonradan bu kelimenin çoğulu olan terâvih kelimesi ramazan gecelerinde kılınan nâfile namazın adı olmuştur.
Teravih namazıyla ilgili aşağıda bazı hükümler verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Teravihin cemaatle kılınmasının hükmü, sünnet-i müekkededir
Soru Açıklaması
7.
Fıkıh literatüründe, bir ibadetin yerine getirilmesinde aranan olmazsa olmaz şartlar ‘’vucup şartları’’ olarak adlandırılır. Bu ya zaman açısındandır ya da kişi açısındandır. Örneğin; ramazan ayının girmiş olması şartıyla (vucup), Müslüman, akıllı ve buluğ çağına erenlerin oruçla mükellef olması gerekir (yükümlülük). Burada ramazan ayının girmiş olması Hanefiler’e göre vucup sebebi olmuştur. Dolayısıyla ramazan ayı girmeden oruç tutulmaz (sebep), Müslüman, akıllı ve ergin olmayan kişiye bu aya erişse de oruç tutmak farz olmaz (yükümlülük). Hanefi mezhebine göre orucun vucup şartı da vardır. Bu da oruç süresince kişinin şuurunun (bilincinin) açık olması demektir (İfakat). Hanefi mezhebine göre ‘’bir kişi ramazan ayının tamamında değilde birkaç gününde şuurunu yitirse ya da delirse de ramazan ayı bitmeden tekrar aklı ve şuuru yerine gelse bu durumda tutamadığı günlerdeki oruç için’’ hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Tutamadığı günleri kaza etmesi gerekir
Soru Açıklaması
8.
Zekât, İslâm'ın beş esası arasında yer alan bir ibadet olması sebebiyle, namaz ve oruçla mükellefiyette söz konusu olan şartlar, ilke olarak, zekâtta da aranır. Müslüman, akıl, buluğ, artıcı nitelikte mala sahip olma. Bununla birlikte zekâtın malî bir ibadet olması yönünü daha baskın gören çoğunluk fakihler sorumluluk için akıl sağlığı yerinde olmak şartı ile bâliğ/ergin olmak şartlarını burada aramamışlardır. Onlara göre akıl hastasının ve çocuğun malı da zekâta tâbidir.
Aşağıdaki âlimlerden hangisi “öşür” yani toprak ürünleri zekâtında akıl ve ergenlik şartını aramamakla birlikte ‘’diğer zekât türlerinden sorumlu olmak için akıllı ve ergin olmayı ’’ şart koşmuştur?
Doğru Cevap: "C" Ebu Hanife
Soru Açıklaması
9.
I. Müslüman olmak.
II. Akıllı olmak.
III. Bâliğ (ergin) olmak.
IV. Yeterli maddi imkâna sahip olmak.
V. Sağlıklı olmak.
VI. Vakit
Yukarıdaki maddeler incelendiğinde bu şartların
hangi ibadetin yükümlülük şartları olduğuanlaşılır?
Doğru Cevap: "D" Hac
Soru Açıklaması
10.
Aynı üniversitede öğrenim gören iki arkadaştan biri olan Ahmed, arkadaşı Ali’den 100 TL borç aldı. Anlaşmalarına göre Ahmed aldığı borcu Ekim ayı içerisinde ödeyecekti. Fakat Ekim ayı geçmesine rağmen Ahmed Ali’ye olan borcunu ödemedi. Bunun üzerine Ali, Ahmed’den borcunu ödemesini istedi. Ahmed borcunu ödemeği halde ‘’vallahi ben bu parayı sana ödedim’’ dedi. Ali de çaresiz alacağından vazgeçti.

Paragrafa göre Ahmed’in yemin türü hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gamus yemini
Soru Açıklaması
logo

11.
Yemame Savaşı’nda ashabın öldürülmesinin ardından Hz. Ebu Bekir (r.a.) beni çağırttı. Yanına vardım, Hz. Ömer de (r.a.) oradaydı. Hz. Ebu Bekir bana dedi ki: Hz. Ömer gelip bana, ‘Yemame’de Kur’an hafızları çok zayiat verdi. Bu gibi durumlarda hafızların ölmesiyle Kur’an’ın birçoğunun zayi olmasından endişe ederim. Bana kalırsa Kur’an’ın bir araya getirilmesi için bir emir çıkarman gerekir.’ dedi. Ben de Hz. Ömer’e şöyle cevap verdim: ‘Resûlullah’ın yapmadığı bir işi nasıl yapabilirim?’ Hz.
Ömer, ‘Vallahi, bu hayırlı bir teşebbüstür.’ dedi. Sonra bu iş üzerinde o kadar durdu ki bana söyleye söyleye sonunda Allah (c.c.), kalbimi bu işe ikna etti, ben de onun görüşünü benimsedim. Bu sözlerden sonra Hz. Ebu Bekir, bana, ‘Sen akıllı ve güvenilir bir gençsin. Resûlullah’a gelen vahyi yazıyordun. Kur’an’ı araştır ve onu bir araya topla!’ dedi. Bunun üzerine ben, ‘Ebu Bekir (r.a) bana dağlardan birini taşıma vazifesi verse bu teklif ettiği işten daha ağır gelmezdi.’ diye düşündüm. Bunun üzerine bende Kur’an’ın peşine düşüp gereği gibi araştırdım ve onu yazılı bulunduğu hurma dallarından, ince taş levhalardan ve hafızların ezberlerindentopladım.”(Buhârî, Fedâilü’l Kur’ân, s. 3)

Paragrafta Hz.EbuBekr ve Hz.Ömer’le aralarında yukarıdaki konuşmalar geçen ve Hz. Ebu Bekr, Hz.Ömer ve Hz.Osman döneminde Kur’an’ın toplanması ve çoğaltılmasında komisyon başkanlığı yapan sahabi kimdir?
Doğru Cevap: "D" Zeydb.Sabit
Soru Açıklaması
12.
“Rabbinin izniyle güzel memleketin bitkisi güzel çıkar; kötü
olan bitkiden ise faydasız bir bitkiden başka bir şey
çıkmaz...”( A’râf suresi, 58. ayet.)
Yukarıdaki ayet tefsir usülü açısından hangi
başlıkta incelenir?
Doğru Cevap: "D" Meseller
Soru Açıklaması
13.
“Hafif veya gizli bir sesle harekeyi belirtmeye ………..
denir. Bu ancak ……….ile olur ve …….. ile yapılır.”
Bu cüm
Doğru Cevap: "C" Revm- kasr- esre ve ötre
Soru Açıklaması
14.
“I. Rabbin isteseydi, yeryüzündekilerin hepsi mutlaka
inanırlardı.
II. O hâlde sen mi insanları inanmaları için zorlayacaksın’’
(Yûnus Suresi, 99. Ayet).
Bu ayetin muhtevası genel olarak hangilerini ifade
eder?
I. II.
Doğru Cevap: "A" Tercih- Tebliğ
Soru Açıklaması
15.
Siyer kavramı; hâl, tutum, davranış, âdet, bir kimsenin
ahlakı ve hayat hikâyesi gibi anlamlara gelen sîret
kelimesinin çoğuludur. Siyer ise Hz. Peygamber’in
doğumundan vefatına kadar hayatını ve şahsiyetini, ahlak
ve şemailini, tebliğ faaliyetlerini, siyasi ve askerî
mücadelelerini konu alan ilim dalıdır. Bu alanda yazılan
eserlere “Siyer-i Nebi”, “es-Siretü’n-Nebeviyye” veya
kısaca “Siyer” adı verilir.
Siyer kitaplarına günümüzde bilinen şeklini veren
ilk tarihçi kimdir?
Doğru Cevap: "D" İbn İshak
Soru Açıklaması
16.
Hicret yolculuğunda mola verdikleri Sevr
mağarasında Hz. Peygamber(s.av) ve Hz. Ebu Bekr’e
(r.a) koyunlarından süt sağarak üç gün boyunca ikram
eden şahıs kimdi?
Doğru Cevap: "E" Âmir b. Füheyre
Soru Açıklaması
17.
Hz. Peygamber’in Hâtib b. Ebî Beltea eliyle
gönderdiği davet mektubu sonucunda Müslüman
olmayan, ancak gelen elçiye iyi davranan ve
Rasûlullah’a hediye olarak son çocuğu İbrahim’in
annesi Mâriye’yi gönderen devlet reisi kimdir?
Doğru Cevap: "E" Mısır hâkimi Mukavkıs
Soru Açıklaması
18.
Kuran’ı-Kerim’de “Sâatü’l-‘usre” ‘’ceyşü’lusre”
‘’Gazvetü’l-usre‘’ ifadeleriyle hangi savaş kastedilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Tebuk
Soru Açıklaması
19.
İslâm ahlâk literatüründe muhtelif alanlarda telif edilen çok
sayıda kitap “âdâb” veya “edeb” başlığını taşımaktadır.
‘’Bir meseleyi birden fazla şahsın, birbirini kırıp
üzmeden nasıl tartışacağı konusu ‘’hangi eserlerde
ele alınır?
Doğru Cevap: "B" Adâbü’l-bahs ve’l-münazara
Soru Açıklaması
20.
Korku ile ümit aslında birlikte olur. Bir şeyde ümit varsa korku da vardır. İyi bir aracınız varsa, rahat bir yolculuğa ümidiniz vardır, ancak başınıza bir kaza gelmesinden de korkarsınız. Sınavdan iyi not almak ümidiniz vardır, ancak bir yanlışlık yaparak veya soruyu bilemeyerek kötü not almaktan da korkarsınız. Dini hayatta da ümit ve korku birbirinden ayrılmamalıdır.

Paragrafta anlatılan konu hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Havf-Reca
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız