logo

1.
Selman Hoca sınıfta hadis dersi yapıyordu.
Dersin konusu "alel ebvab tasnif ve alel rical tasnifti"
Öğrencilerinden konuyla ilgili bilgiler vermelerini istedi.
•Hasan, Tasnif yapan bazı âlimler hadisleri konularına
göre "camî", "sünen” ve "musannef " adı verilen türde
eserler yazarken bazıları hadisleri ilk ravileri olan
sahabelerin adlarına göre sıralayarak "müsned" türünde
kitaplar telif etmiştir.
•Ali, İnanç, ibadet, ahlak, Adab, tefsir, tarih, yerlerin ve
kişilerin fazileti gibi konularda rivayetleri içeren en
kapsamlı hadis eserlerine "camî" denir.
•Serkan, Ali’nin tanımını onaylayıp ilaveten Tasnif
döneminden günümüze ulaşan en eski hadis mecmuası,
Yemenli Ma'mer b.Raşid'in el- Camî adlı eseridir.
•Erkan, Peygamberimiz, sahabe ve tabiinden gelen
ahkâmla ilgili bütün rivayetleri fıkıh konularına göre
sınıflandıran eserlere musannef denir.
•Bilal, Ahkâma dair sadece peygamberimizden gelen
rivayetleri fıkıh konularına göre tertip eden eserlere
Mu'cem denir. Temizlik konusuyla başlar, ibadet,
muamelat ve ukûbat konularına yer verir, dedi
•Ahmet, Bilal'in tanımına itiraz edip verdiği tanımın
mû'cem değil Sünen olduğunu savundu.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I. Erkan’ın yaptığı açıklama ve kavram yanlıştır.

II. Ahmet yaptığı itirazda haksızdır çünkü Bilal’ın tanımı doğrudur.

III. Hasan ve Ali doğru bilgiler aktarmıştır.

IV. Serkan Ali'nin tanımını onaylayarak isabetli davranmıştır.
Doğru Cevap: "A" III ve IV
Soru Açıklaması
2.
“ Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size
de farz kılındı" (Bakara 2/183) ayeti aşağıdaki
delillerden hangisine kaynaklık etmiştir?
Doğru Cevap: "C" İstishab
Soru Açıklaması
3.
Önceleri bir İsnaaşera Şiîsi iken, Irak’ta dâilerin
gayretiyle İsmailî olan ve Bâtıni akideleri yaymak için
özellikle İran bölgesini mesken edinen, “Haşhaşin“
adıyla bir teşkilat kuran bununla suikast ve casusluk ağı
oluşturan Hasan Sabah’ın mensup olduğu İsmailiyye
kolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Nizarî
Soru Açıklaması
4.
Hadislerin mana ve maksadının farklı
anlaşılmasında ve yorumlanmasında, kelime ve
kavramlara farklı manaların yüklenmesinin rolü vardır.
Örneğin: Allah Resulü “Rikâzda beşte bir vardır”
buyurur. Bu hadiste geçen rikâz kelimesini Ebu Hanife
hem câhiliyyenin definesi hem de yerden çıkarılan
maden olarak yorumlamıştır.
Yukarıdaki metne göre, hangi hadis disiplinin önemini
göstermektedir?
Doğru Cevap: "D" Garibü’l Hadis
Soru Açıklaması
5.
Yurt dışında okuyan Ali, sınıf arkadaşlarından
bir grubu Kurban Bayramı’nda Türkiye’ye davet eder. Ali
üzerine vacip olan Kurban ibadetini eda ederken Hint
asıllı arkadaşı Mahavira kendi inancında önemli bir yer
tutan Ahimsa doktrini gereği Ali’nin yaptığından
hoşlanmaz. Herkes Ali’nin bu kurbandan pişirdiği nefis
kavurmadan yerken arkadaşı Mahavira inancı gereği bu
yemeği yiyemeyeceğini ifade eder.
Buna göre, Mahavira‘nın aşağıdaki dinlerden hangisine
mensup olması beklenir?
Doğru Cevap: "E" Cayinizm
Soru Açıklaması
6.
Sünnet üzerinde ilk şüphe tohumlarını ekmeye
çalışan Goldizer, Kur’an hakkında “Kur’an, dünyanın
edebî eserlerinden biridir.“ ve yine Regis Blachere şöyle
bahseder; “Hatta Arapça bilmeyen bir Avrupalı bazı
surelerin okunmasından etkilenmektedir. Muhammed’in
kinle körelmemiş çağdaşlarının Kur’an’dan nasıl
etkilenmiş olduklarını varın siz hesap edin.”
Müsteşrikler bu sözünü Kur’an’ın hangi yönü için
söylemiştir?
Doğru Cevap: "A" Üslup
Soru Açıklaması
7.
İki yer arasında bir konum anlamına gelen elmenzile beyne’l menzileteyn kavramı Mutezilî oluşumun
başlangıcını oluşturur. Mutezileye göre büyük günah
işleyen kimse ne mümindir ne kâfirdir. İman ile küfür
arasında bir mertebededir. Bu mertebe, fasıklıktır. Böyle
bir kimse Tövbe etmeden ölürse ebedi cehennemlik
olur. Fakat azabı kâfirinkinden daha hafiftir. Tövbe
ederse mümin olarak cennete gider. Buradan hareketle,
İki yer arasında bir konum prensibi, mutezile’ ye göre
aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" Ameller imana dâhildir.
Soru Açıklaması
8.
Savaşta Müslümanların kızgınlığı o derece
artmıştı ki, kadınlardan ve çocuklardan da öldürdükleri
olmuştu. Bu olay Peygamberimize intikal edince
kadınların ve çocukların öldürülmesini derhal yasakladı.
Bunun üzerine Useyd b. Hudayr “Ya Rasulüllah! Onlar
müşriklerin çocukları değil midir?” diye sordu. Buna
cevap olarak Hz. Peygamber “ Sizin en hayırlılarınız da
müşriklerin çocukları değil midir? Her çocuk fıtrat üzere
doğar. Ana babası onu Hıristiyanlaştırır ya da
Yahudileştirir” buyurdu.
Paragrafta anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Huneyn
Soru Açıklaması
9.
Mezhepler Tarihi’nden yüksek lisans yapan bir
öğrenci, incelemelerde bulunduğu mezhep hakkında;
✓ İran’da Şii-İslâm anlayışının tasavvufî bir yorumu
olan Şeyhîlîk tarikatı temel olarak gelişmiştir.
✓ Kutsal kitapları el-İkân ve el-Akdes olduğu ileri
sürülmüştür.
✓ 19 sayısına kutsal bir değer atfederek her şeyin
temelini bu sayıya dayandırmaktadır.
Şeklinde bilgiler içeren bir tez hazırladığı göz önünde bulundurulursa bu öğrencinin hangi mezhebi araştırdığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Bâbîlik - Bahaîlik
Soru Açıklaması
10.
Yusuf Suresi’nin 97.Ayet-i Kerimesi’nde, Yakup
(as)’ın evlatları şöyle der;
“Ey babacığımız “bizim günahlarımız için af dile“
Şüphesiz biz günah işlemiştik…” Onların bu isteğine karşı
Yakup (as) da şöyle der: “Ben sizler için Rabbimden af
dileyeceğim. Şüphesiz Rabbim, gafurdur ve rahimdir.“
Ayette anlatılan bu durum, aşağıdaki kavramlardan
hangisi için delil olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Tevessül
Soru Açıklaması
logo

11.
Hz. Muhammed (sav) yirmi üç yaşındayken
Mekke’nin en zengin en asil kadını Hatice b. Hüveylid ile
sermaye-emek ortaklığı üzerinden ticaret başlatmıştı.
Sermayeyi veren Hz. Hatice, sermayeyi işletip belirlenen
kar üzerinden pay alacak olan peygamberimizdi.
Bu bağlamda gayesi ve doğurduğu sonuç bakımından
bu ortaklık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mudarabe
Soru Açıklaması
12.
Mu‘tezile’ye göre insan, kendi fiillerini ortaya
koymada tamamen hürdür. İnsan, herhangi bir şeyi
yapmak hürriyetine sahip değilse, işlediği iyi veya kötü
amellerden, fiillerden dolayı sevap kazanması veya
cezalandırılması anlamsızlaşır. Allah insana fiillerini
gerçekleştirme gücü (istıtâat) önceden vermiştir. İnsan,
kendisine verilen istitaat sayesinde iyi veya kötü fiillerini
kendi iradesiyle yapar. Bunun neticesinde iyi amellerine
karşılık mükâfatı, kötü amallerine karşılık da cezayı hak
eder. Allah(c.c) ise her türlü kötü işten, sevap, fayda gibi
şeyleri terk etmekten, maslahata aykırı ve çirkin yolla
insanları kulluğa çağırmaktan münezzehtir. Çünkü Allah,
hakîmdir, O’nun bütün fiilleri hikmetlidir. İrade hürriyeti
bulunmayan bir insanın Allah tarafından sorumlu
tutulması hikmetiyle bağdaşmaz. Dolayısıyla insanların
işlediği kötü fiillerin Allah tarafından yaratılması caiz
değildir.
Parçadan hareketle Mu’tezile’nin i’tikâdî esaslarından
hangisinden bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Va’d ve Vaid
Soru Açıklaması
13.
Hz. Osman’ın şahadeti üzerine kanını talep
edenler iki ana gruba ayrılmışlardır. Bunlardan birisi Hz.
Aişe önderliğinde olmuştur. Hz. Ali, Hz. Aişe önderliğinde
toplanan grupla Basra'da mücadele etmiş ve savaş Hz.
Ali lehine sonuçlanmıştır. Hz. Aişe’nin devesinin
etrafında cereyan ettiği için "Cemel Olayı" adı verilen bu
hadise, İslam dünyasında zuhur eden ilk iç savaştır. Bu iç
savaş sadece siyasi bir kesit olarak kalmamış, İslam
dünyasında ki itikadi mezheplerin doğmasına sebep
olacak pek çok tartışmayı da beraberinde getirmiştir.
Bunlar arasında;
I. İman - küfür kavramları
II. Halku'l Kur'an
III. İrade -kader -amel kavramları
IV. Günah kavramları
V. Büyük günah işleyenin ahiretteki durumu
Yukarıda bahsi geçen seçeneklerin hangileri oldukça
zengin bir tartışma alanı bulmuştur?
Doğru Cevap: "D" I, III, IV ve V
Soru Açıklaması
14.
Fitne kelimesinin aslı f-t-n kökünden türeyen
kelimelerin Kur’an-ı Kerim’de geniş bir kullanım alanı
bulunmaktadır. Bu yönü ile vücuh ve nezairin incelediği
kavramlardandır. Kelimenin çeşitli yapılarda olması ve
değişik anlamlara gelmesinden dolayı vücuh ilmini
ilgilendirir.
Bu bağlamda aşağıdakilerden hangisi fitne kelimesinin
Kur’an’daki anlamlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Haram
Soru Açıklaması
15.
Emeviler dönemiyle ilgili;
I. İslam’ın ilk parası basılmıştır.
II. Beytü’l Hikme kurulmuştur.
III. Hadisler tedvin edilmeye başlanmıştır
IV. Her Müslüman’a eşit muamele edilmiştir
Emeviler dönemiyle ilgili yukarıda verilen
seçeneklerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
16.
Şeddâd b. Evs, Mekke’nin fethi esnasında
oruçlu olan birinin hacamat yaptırdığını görünce
“Hacamat yapanın da yaptıranın da orucu bozulur“
buyurmuştur. İbn Abbas ise Peygamber’in oruçlu iken
kan aldırdığını gördüğünü söylemiştir. İbn Abbas’ın
rivayet ettiği olay veda haccı esnasında, yani diğerinden
iki sene sonra meydana geldiğinden dolayı öncekini nesh
etmiştir. Dolayısıyla oruçlu iken kan aldırmak orucu
bozmaz.
Bu bağlamda değişik problemleri beraberinde getiren
nesh konusunu aşağıda verilen ilimlerden hangisi
içinde değerlendirmek daha doğru olur?
Doğru Cevap: "C" İhtilafü’l-Hadis
Soru Açıklaması
17.
Tebük seferine mazeretsiz olarak katılmadıklarından dolayı, bazı Müslümanlar ile her türlü
ilişkiler kesilmişti. Bunlardan üç kişi hakkında Kur’an
şöyle bahseder; “Bütün genişliğine rağmen yer onlara
dar gelerek nefisleri kendilerini sıkıştırıp, Allah'tan başka
sığınacak kimse olmadığını anlayan, savaştan geri
kalmış üç kişinin tövbesini de kabul etti. Allah, tövbe
ettikleri için onların tövbesini kabul etmiştir. Çünkü O tövbeleri kabul eden, merhametli olandır.” Ayette
tövbesi kabul edilen “üç kişiden“ bahsederken bunlardan maksadın kimler olduğunu açıklamayarak kapalı olarak bırakmıştır. Sünnette ise bu üç kişiden birinin Ka’b b. Malik olduğu zikredilmiştir. Hz. Muhammed’in (sav) Kur’an’ı tefsir etme metodu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Müphemin Beyanı
Soru Açıklaması
18.
Farz, Allahü Teâlâ'nın kesin olarak yapılmasını
ve yerine getirilmesini istediği, yapılması kat'i delillerle
sabit olan emir ve emirlerdir. Farz kendi içerisinde ikiye
ayrılır. Bunlar;
✓ Farz-ı ayn: Mükellef olan her Müslüman’ın
kendisinin yerine getirmesi gerekli olan farzlardır.
✓ Farz-ı kifâye: Mükellef olan Müslümanlara ayrı ayrı
değil, topluca emredilen şeylerdir. Bir kısım yerine
getirirse diğerlerinin üstünden kalkar. Bazı
durumlarda ise Farz-ı kifâye Farz-ı ayniye
dönüşebilir.
Aşağıdaki hangisi bu duruma örnek oluşturmaz?
Doğru Cevap: "D" Öğrenci yetiştirmek.
Soru Açıklaması
19.
Mütevazi ve dindar kişi anlamına gelir.
Tevrat’ın Levililer kısmına müfrit şekilde uyarlar. Kendi
elleriyle kazandıklarını paylaşarak dini bir hayat yaşarlar.
Evlilik ve bedeni zevklerden uzak dururlar. Münzevi ve
apolitik bir hayat süren bir gruptur. Kumran Cemaati de
denilen grup komin hayatı yaşadılar. Kısmi bekârlığı
tercih ettiler. Evliliğe getirdikleri kısıtlamalarla
nesillerinin uzun süre devam ettiremediler. II. Mabed
sonunda ortadan kayboldular.
Yukarıdaki paragrafta anlatılan Yahudi mezhebi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İsiyim
Soru Açıklaması
20.
Bir iş için gittiği Suriye’nin Belkâ yöresindeki
“Meab’da” burada yasaların putlara taptığını görmüş ve
ilk kez karşılaştığı bu olay üzerine hayrete düşerek
bunların mahiyetini ve niçin taptıklarını sormuş aldığı
cevap karşısında etkilenerek Arabistan’a götürmek üzere
bir put verilmesini istemiş. “Kırmızı akikten” yapılmış bir
put getirip zemzem kuyusunun üst tarafında Kâbe’ye
yakın bir yere koymuş Mekke halkının bu puta tapmaya
davet etmiştir.
Yukarıdaki paragrafta anlatılan put ve Mekke’ye
getiren kişi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru
verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Amr b. Luhay – Hubel
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız