logo

1.
Mekke’nin Akabe mevkiinde, 621-622 yıllarında Medineli müslümanlarla Hz. Peygamber arasında yapılan iki anlaşma akabe biatleri
olarak adlandırılmıştır.
AşağıdakilerdenhangisiAkabebiatlarınınyapılmasınınsebepleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Medine’yi siyasi olarak ele geçirmek
Soru Açıklaması
2.
OnEmir,Yahudi inancına göre Hz. Musa'nın dininin temel ilkeleridir.On emirde yer alan ilkelerin dört tanesi Tanrı ile
insanın,diğerleri ise insanların kendi aralarındaki hukuk ile alakalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi Tanrı ile insan arasındaki hukukla ilgili emirlerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "E" Öldürmeyeceksin.
Soru Açıklaması
3.
Hıristiyanlıkta Ortodoks Kilisesinde dinadamlarının enyüksekrütbesi vetemsil makamı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Patriklik
Soru Açıklaması
4.
“Şiiliğinİsmailiyyekolundandoğmuştur.Esasları,Fatımîhalifelerindenel-HâkimBi-emrillah’ınveziriHamzab.Ali
tarafından ortaya konulmuştur. Bunlara göre cennet, cehennem, ceza, mükâfat vb. hususlar sadece bu dünyadadır. Kıyametvehesap
günü,Hamzab.Ali’ninkendisineinanmayanlaraleyhinekıyamıdır.Mensupları,ağırlıklıolarak Lübnan, Suriye, Filistin ve Ürdün’de
yaşamaktadır.”
Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki akımlardan hangisini anlatmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Dürzîlik
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Maturidî ve Eş’arîler’in ortak görüşüdür?
Doğru Cevap: "D" Akaid sahasında ayetlerle birlikte hadisler de delil olarak kullanılabilir.
Soru Açıklaması
6.
‘’Ehl-i sünnet-i âmme’’terkibi hangi mezhepler için kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Matüridiyye-Eşariyye
Soru Açıklaması
7.
Birçokdinvefırkadaileridegelecekbirkurtarıcı-mehdi-beklentisimevcuttur.Budurumkutsal
kitaplarınada yansımıştır.
Aşağıdakidinlerdenhangisindegeleceğibelirtilenkurtarıcı fikri kutsal
kitaplarındageçmez?
Doğru Cevap: "B" Budizm- Sutra - Maitreya
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisinin Allahın iradesine saygı
gösterdiği söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Kaderiyye
Soru Açıklaması
9.
I- Vaftiz II- Konfirmasyon III- Günah İtirafı IV- Evharist(iya) V- Evlilik VI- Rahip Takdisi VIIHastayı Yağlama
Yukarıda sıralananHristiyanlık sakramentlerinden (gizemler/ayinler) hangileritüm
Hıristiyan mezheplerince kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" I -III
Soru Açıklaması
10.
Budizm’de “Nihaî Kurtuluş”u ifade eden ve “sönmek”, “sakinleşmek” anlamına gelen
terim aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Karma
Soru Açıklaması
logo

11.
Din ve akımlardan;
I-Şintoizm,

II-Hinduizm

III-Satanizm.

Hangilerinin belirli bir kurucusu yoktur?
Doğru Cevap: "C" I-II
Soru Açıklaması
12.
Mistisizm yada gizemcilik,en genel anlamıyla, Tanrı ile ya da herhangi bir kutsal varlıkla içten ve kişisel bir bağkurma arayışıdır. Mistikler, Tanrı düşüncesi dışındaki tüm düşüncelerden zihinlerini arındırarak Tanrı’ ya ulaşılacağına inanırlar.
Yahudi mistisizmini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kabala
Soru Açıklaması
13.
İbadetlerini tıpkı Yahudiler gibi Cumartesi günü yapan, Pazar ayininin Hıristiyanlığa
putperest Roma’dan geçtiğine inanan ve Pazar günü ibadet eden kiliselerin büyük günah ve
küfür içinde olduğunu düşünen Hristiyan akımı aşağıdakilerdenhangisidir?
Doğru Cevap: "A" Adventistler
Soru Açıklaması
14.
Konfüçyanizm’in kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" K’ungFu-tzu
Soru Açıklaması
15.
İsmaililer,insanlık tarihini farklı devirlere ayırırlar ve her bir devri şeriat getiren bir peygamberle ve bu
peygambere yardımcı bir kişiyle ilişkilendirirler. Dinin zahiri yönünü peygamber, batıni yönünü ise
yardımcısı açıklar. Buna göre Hz. Ali,Hz.Muhammed’in yardımcısıdır ve onun zahirini tebliğ ettiği
Kur’an’ın, batınını açıklamakla görevlidir.

Bu yaklaşım aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Natık–Samit
Soru Açıklaması
16.
Şii kaynaklara göre,Hz.Peygamber Veda Haccından dönerken,yolda Maide Suresi’nin “EyPeygamber!
Rabbinden sana indirileni tebliğ et; eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun.”mealindeki ayeti nazil olur. Bunun üzerine Hz. Peygamber, hemen sahabeyi toplar ve “Ben kimin mevlası isem Alide onun mevlasıdır ”diyerek Hz.Ali’nin imametini ilan eder.

Şii kaynaklarda geçen bu hadise aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gadir-i Hum
Soru Açıklaması
17.
MÖ.6. Asırda kuzey Hindistan’da yaşadığı kabul edilen Siddharta Gautama Sakyamuni’nin öğretilerine
dayanan, Orta ve Güney Doğu Asya’nın yerel kültürleri ile karşılaşmış ve sonuçta bu bölgelere ve
kültürlere egemen olmuş, şuan ise dünyanın dört bir yanında müntesibi bulunan bir dindir. Theravada,
Mahayana ve Vacrayana isimli ekollere sahip olan bu dinin temel inançları arasında Dört Temel Hakikat, Sekiz Dilimli Yol,Karma ve Nirvana yer almaktadır.
Yukarıda özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Budizm
Soru Açıklaması
18.
Alevilerde yol kardeşliği anlamında kullanılır. Bu kardeşlik "kan kardeşliği", "Kan yolu ile akrabalık"
dışında kurulan sosyal-toplumsal bir akrabalıktır. "Kan bağına" dayanan "akrabalık" bir anlamda
zorunluakrabalıkiken,butürdeki akrabalık tamamen gönüllülük esasına dayalı bir akrabalıktır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaların muhatabıdır?
Doğru Cevap: "B" Muhasiplik
Soru Açıklaması
19.
Tevvabün hareketi, Hz.Hüseyin’i Kufe’ye davet eden fakat yanı başlarında şehit edilmesine seyirci
kalanların,bu davranışlarından dolayı pişman olduklarını göstermek ve Kerbela’nın intikamını almak niyetiyle giriştikleri bir harekettir.
Tevvabün hareketi Şiilik aşısından nasıl bir sonuç doğurmuştur?
Doğru Cevap: "A" Şia’nin mezhep olarak teşekkülü gerçekleşmiştir.
Soru Açıklaması
20.
Züht ve riyazet ehlinin dini olarak dinler tarihçilerinin ilgisini çekmeyi
sürdürmektedir. Ahimsa prensibine katı bağlılıkları ve Budizm’le yakın benzerliği
bulunan din aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cayinizm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

 

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız