logo

1.
“Kütüb-i Sitte” olarak isimlendirilen temel hadis kaynakları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Buhârî–Müslim–EbuDâvud–Tirmizi–İbnMâce–Nesâî
Soru Açıklaması
2.
Bir ravinin“güvenilir,mutemetkimse”olduğunuifadeetmekiçinkullanılanhadis terimi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sika
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi hadis uydurma nedenlerinden birisi olarak görülemez?
Doğru Cevap: "C" Hadislerin tedvini
Soru Açıklaması
4.
H.4.yy’dan itibaren yüzyıldan itibaren ,genellikle hadis kitaplarında ki rivayetlere kolayca ulaşabilmek ve bir hadisin çeşitli rivayetlerini bir arada görebilmek amacıyla kaleme alınmıştır. Ya sahâbe adına göre müsned türünde düzenlenerek rivayetlerin baş tarafından bir kısmı zikredilmiş veya hadis metinlerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
Tanımı yapılan hadis kitabına aşağıdaki isimlerden hangisi verilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Etraf
Soru Açıklaması
5.
Hicretten sonra Ensâr ile Muhâcirler arasında Hz.Peygamber (s.a.s.) tarafından oluşturulan kardeşliğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Muâhât
Soru Açıklaması
6.
İslam’ın doğduğu sırada Teymoğulları’nın elinde olan Hz.EbuBekir’in yürüttüğü Mekke’nin idaresi ile ilgili
görevlerden “Eşnak”ın içeriği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Diyetlerin ödenmesi ve zararların tespiti
Soru Açıklaması
7.
Müşrikler tarafından Müslüman olduğu içinhaps edilen ve Hudeybiye Antlaşması sonrasında kaçıp
Müslümanlara sığınan hangi sahabîyi Hz. Muhammed (s.a.s.) söz konusu antlaşma gereği iade etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ebû Cendel
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in geçim kaynakları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Enfal Suresinin 41. ayeti gereğiganimetlerden alınan beşte bir hissenin tamamı
Soru Açıklaması
9.
İslam’a ilk davet ve ilk Müslümanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İlk Müslümanlar arasında zengin ailelerin çocukları yoktu
Soru Açıklaması
10.
Hicretten sonra Ubeyde b. Hâris kumandasında;

I.Medine’ye sığınan müslümanları tehdit eden Kureyşliler’i bundan vazgeçirmek veMekke müşriklerine ait ticaret kervanlarının müslümanların aleyhinde kullanılmasını engellemek

II.Müslümanların kendilerini savunabilecek güçte olduğunu ispat
etmek,
III.Bir saldırı halinde kendilerinin de Mekke-Suriye ticaret bağlantısını kesebileceklerini göstermek.

amaçlarıyla gerşekleştirilen seriyye aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rabiğ
Soru Açıklaması
logo

11.
Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettikten sonra, yeni bir devletin kurulması ve savaşa izin verilmesi üzerine, stratejik noktalara seriyye ve gazveler düzenlemiştir.
Yukarıdaki parçada anlatılan ve Bedir Savaşı’ndan önce gerçekleşen ilk seriyye ve gazvelerin sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Müslümanları tehdit eden Kureyşlileri bu tehditten vazgeçirmek
Soru Açıklaması
12.
Hz. Peygamber’in Uhud Savaşı’nın ertesi günü Mekkeliler’in muhtemel bir baskınını önlemek ve müslümanların
halen güçlüolduklarını göstermek amacıyla düzenlediği askerî harekât hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hamrâülesed Gazvesi
Soru Açıklaması
13.
İslâm'da yasak oldugu gibi câhiliye dönemindede Müsrikler arasinda haram aylarda savas yapmak, kan dökmek,  haksizlikve kötülüklerde bulunmak yasaklanmis idi. Muharrem,Receb,Zilkâde ve Zilhicce aylarindan olusan bu aylarda yasagin ihlâl edilmesi, büyük bir günâh ve suç sayiliyordu.
Câhiliye döneminde müsrik Araplar arasinda haram aylardan birisinde yapilan savaşlara ne ad verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Ficar
Soru Açıklaması
14.
İslâm devletinin gayri müslim tebaadan aldığı cizye, haraç ve ticaret malları vergilerinin ortak adıdır. Barış yoluyla ele geçen malların ister taşınır ister taşınmaz olsun bu guruba konusunda hukukçular arasında genelde görüş ayrılığı yoktur.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanımın muhatabıdır?
Doğru Cevap: "A" Fey
Soru Açıklaması
15.
Hz.Peygamber’in vefatından hemen önce ve vefatından sonra kendisini peygamber ilan edenler olmuştur.
Aşağıdaki şahıslardan hangisinin böyle bir amacının olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Abdullah ibn Sebe
Soru Açıklaması
16.
Muâviye ile mücadele etmesinin zorluğunu gören Hz.Hasan barış önerisinde bulundu. Muâviye teklife olumlu karşılık vererek ona Abdullah b.Âmir ve Abdurrahman b.Semüre’yi temsilci olarak gönderdi. Muâviye’nin temsilcileri Medâin’de Hz. Hasan’la görüşerek önerilerini kabul ettiler. Buna karşılık o da hilâfet haklarından vazgeçti. Hz. Hüseyin ve bazı Kûfeliler anlaşmaya karşı çıkmışlarsada Hz.Hasan bazı şartlar öne sürere kanlaşma yapmakta ısrar etti.

Hz. Hasan’ın Hilafetten çekilme şartları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Devlet benim yönetimim ,senin idaren altında olacak.
Soru Açıklaması
17.
Theodoros kumandasındaki 80.000 kişilik ordu ile yapılan başkumandanlığını Halid b.Velid'in yürüttüğü Savaşta büyükbir zafer kazanıldı. Halife EbuBekir, İslam'a Filistin ve Suriye'nin kapılarını açan bu savaşın sonucunu öğrendikten sonra Cemaziyelahir 13 (23 Ağustos 634)tarihinde vefat etti.

Hz.Ebu Bekir döneminde gerçekleştirilen savaşın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ecnadeyn
Soru Açıklaması
18.
İlk dört Halife’nin Halife seçilme yöntemleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ali –Özel Şura
Soru Açıklaması
19.
I. Hz. Osman’ın mazlum olarak öldürüldüğü ve Hz.Ali’nin katilleri cezalandırması gerektiği,

II. Hz. Ali’nin öldürülen bir halifenin ardından asilerin baskısıyla halife seçilmesi

III.Talha ve Zübeyr’in Hz.Ali’ye zorla biat ettirildiği iddiası

Hz.Ali döneminde yukarıdaki iddialara dayanarak gerçekleşen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cemel
Soru Açıklaması
20.
İslâm ordusu bu kuşatmada mancınık kullanarak surlara taş yağdırdı. Müslümanlar kaleye yaklaşabilmek için tahtadan veya deriden yapılan bir araç olan debbâbe kullandılar.
Peygamberimiz kuşatmanın üzerinden on beş gün geçtikten sonra Nevfel b. Muaviye ed-Dîlî
ile istişâre etti. Nevfel b. Muaviye, Tilki inine girmiştir. Şayet beklersen yakalarsın, kuşatmayı kaldırırsan sana bir zararı dokunmaz” şeklinde görüş beyan etti.Peygamberimiz kuşatmayı kaldırarak Huneyn ganimetlerinin toplandığı Ci’râne’ye hareket etti.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmiştir ?
Doğru Cevap: "D" Taif
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.