logo

1.
Murur,bir arazi mâlikinin başkasına ait bir arazi ya da yoldan geçme hakkıdır. Böyle bir irtifakın kuruluşu, genellikle bir akarın anayol ile bağlantısını kurmak için aradaki arazi mâlikiyle yapılan hukukî bir işleme dayanır. Geçit hakkı klasik kaynaklarda ayrıca “hakku’lmemer,hakku’t-tetarruk,hakku’l istitrâk” kavramlarıyla da ifade edilir.
-Ali’ninAhmed’e ait ev ya da arazinin yanından yukarıdaki mürur hakkına dayanarak geçtiğini düşünelim. Ali başka bir araziden evine ya da arazine getirmek istediği suyu, ya da evinin damında veya arazisi üzerinde biriken suyu dışarıya atmak için,Ahmed’in arazisi ya da  evinin yanından bir  hendek kazması ve böylelikle suyu dışarı atması yada suyu taşıması gerekir.

-Buna göre Ali aşağıdaki irtifak haklarından hangisine dayanarak kendi mülküne Ahmed’in arazisini kullanarak su taşıyabilir?
Doğru Cevap: "E" Mecra
Soru Açıklaması
2.
İstihsan, fıkıh usulünde müctehidin bir meselede icmâ,zaruret,örf,maslahat,gizli kıyas gibi özel ve daha kuvvetli görünen bir delile dayanarak o meselenin benzerlerinde izlenen genel kuraldan ve ilk hatıra gelen çözümden vazgeçmesi ve hukukun amacına daha uygun bulduğu başka bir hüküm vermesi şeklinde özetlenebilen yöntemin adıdır.

İstihsan metodunu en çok kullanan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hanefi
Soru Açıklaması
3.
Ebu Hanife ve öğrencilerine çeşitli isimlendirmelerde bulunulmuştur.Aşağıda verilenlerden hangisi bunlardan
biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sahıhayn-İmamYusuf-İmam Zufer
Soru Açıklaması
4.
Yeni bir akit ve yeni bir mehir ile evlenmedikçe kocaya, boşadığı eşine dönme imkanı vermeyen talak çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bain
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki suçların hangisinin cezasının ne olduğu Kur’an’da geçmemektedir?
Doğru Cevap: "B" İçki içme
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi bir hadisin mütevâtir veya âhâd olmasını belirleyen temel özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "B" Hadisi nesilden nesile rivayet edenlerin sayısı
Soru Açıklaması
7.
Râvinin,hocasındanişitmediğibirhadisiondanduymuşgibinakletmesianlamındabirterim.Bukişileranfülânin” (falandan)ve
“kālefülânün”(falandedi)gibiifadelerikullanırlar.Yanikesinlikifadeedenbirkavramkullanmazlar.
Bir ravinin işitmediği halde işitmiş gibi rivayet ettiği hadislere hangi isim verilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Müdelles
Soru Açıklaması
8.
Râvinin adâlet veya zabt sıfatını ortadan kaldıran kusurlarını ifade etmek üzere kullanılan temel eleştiri noktalarına Ta’n denir.
Aşağıdakilerden hangisi ravinin zabtına yönelik ta’n sebeplerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Cehâletü’r-râvî
Soru Açıklaması
9.
Ravileri adalet yönünden kusurlu bulunan hadis çeşitlerine aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?
Doğru Cevap: "E" Mevzu
Soru Açıklaması
10.

“Hadis uydurmamış olsa bile günlük hayatında yalan söylediği bilinen,yani yalancılıkla itham edilen râvinin tek başına rivay etettiği hadis” mânasında kullanılmakta ve zayıf hadis çeşitlerinden biri olarak matrûh ile aynıanlamı taşımaktadır. Yani metruhta aynı anlamı ifade eder. Yalancılıkla itham edilen ravi.Buradaki yalancılık rivayetinden değil sosyal hayatından kaynaklanmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi tanımı yapılan hadis çeşididir?

Doğru Cevap: "B" Metruk
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünnetin benimsediği neshçeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sünnetin Akıl ile Neshi.
Soru Açıklaması
12.
Buhârî'nin “Sahîh”ine hâs birözellik olan ve daha ziyade bab başlarında yer verdiği ta'lîkin sebebi kesin olarak bilinmezse de, bazı hadis alimleri, bunun için birtakım sebepler zikretmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu sebepler arasında yeralır?
Doğru Cevap: "B" Eğer bir hadîs,fıkhî konuların işlendiği bir babda nakledilmişse,Buhârî,aynı hadîsi bâb başında vermek istediğinde, o hadisin isnadını tekrar vermek lüzumunu duymamıştır
Soru Açıklaması
13.
Hadis ilminde, hadis alma yollarından (tahammülü’l-hadîs) en üstün ve makbul sayılanı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Arz-Kırâ’at
Soru Açıklaması
14.
Hadis eserleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Sünenler içerdiği konular açısından câmi’lerden daha kapsamlıdır.
Soru Açıklaması
15.
Hadis tarihinde, Abbasi halifesi el-Me’mun (h.198-218) ile başlayıp el-Mütevekkil (h.232-247) zamanına kadar
devam eden ve hadis alimlerinin baskı vezulüm altında kaldıkları dönemin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Mihne Dönemi
Soru Açıklaması
16.
Hadis öğrenme yollarından biridir.Hocanın,kitabını veya hadis yazılı bir kaç sayfayı öğrencisine elden vermesine denir. Bu şekilde alınan hadislere rivâyet izni bazenv ardır,bazen yoktur.Rivâyetine izin verilmeyen hadislerin rivâyet edilmesinin uygun olmayacağı görüşü,hadisçiler arasında ağırlık kazanmıştır.
Yukarıdaki konu hadis ilminde aşağıdaki terimlerden hangisini ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Munavele
Soru Açıklaması
17.

Hadisi en kısa yoldan Hz.Peygamber'e ulaştıran sahih isnattır. Bu isnatta, hadisi rivâyet eden râvi ile Hz.Peygamber arasında ki râvi sayısı diğer isnatlara göre daha azdır. İsnadın sahih olması şartı ile,isnattaki râvi sayısı ne kadar az olursa,o isnadın değeride o kadar artar.Çünkü râvi sayısı arttıkça,bunlardaki kusur ve hata ihtimalide artabilir.Yukarıdaki konu hadis ilminde aşağıdaki terimlerden hangisini ifade eder?

Doğru Cevap: "A" Al-iİsnad
Soru Açıklaması
18.
Hadis ilminde belli bir kaynaktan çıkmış olmakla birlikte zamanla yaygınlaşarak halka mal olan anonim özdeyiş,
atasözü aşağıdakiterimlerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Mesel
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi “Kütüb-i Sitte” olarak adlandırılan temel hadis kitapları içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Müsned-i Ahmed b. Hanbel
Soru Açıklaması
20.
Râvisi tarafından sened veya metnine aslından olmayan bazı sözlerin eklendiği hadise ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Müdrec
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.