logo

1.
Allah nübüvvetle görevlendirdiği peygamberlerin doğruluklarını kanıtlamak amacıyla tabiat kanunlarını aşan bazı olaylarla onları desteklemiştir.

İslâm itikadında bu tür harikulâde hal veya olaylara mûcize denir.Mucizeler hiçbir zaman insanların güç
yetirebileceği olaylar değildir Akâid âlimleri mucizeleri idrak edilmeleri açısından genelde üçe ayırırlar. Manevî (aklî), hissî (maddî) ve haberi.

Aşağıdakilerden hangisi hissi mucizelere örneklik teşkil etmez?
Doğru Cevap: "E" Resûl-i Ekrem’in Bizanslılar’ın İranlılar’ı savaşta mağlûp edeceğini, kisrânın saltanatının yıkılacağını, İslâm dininin doğuda ve batıda yayılacağını bildirmesi
Soru Açıklaması
2.
Kelam ilminde mezhepler arasında çeşitli konularda tartışma ve görüşler ileri sürülmüştür.Bu konular çeşitli kavramlar
çerçevesinde yapılmaktadır.
Kelam ilminde yapılan tartışmalara dair yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Büyük günah işleyen kimse ne mü’mindir ne kâfirdir.-(Munafık-Fasık)
Soru Açıklaması
3.
Kişinin iç dünyası yani batını kısmı inanç açısından kalb’tir. İnancın kalbin tasdiki olması bundandır. Dışgörünüşte yaptığımı ibadetler ise zahiri yani görünen dıştan bilinen davranışlardır. Bir kimse namazın farzoluşuna inanmadığı halde namaz kılarsa burada dış boyut yerine getirilmiş olur ama iç boyut bulunmadığından bu kimsenin yaptığı davranış manevi kazançlar getirmez. Çünkü böyle bir kimsede, namazın farz oluşuna inanmak dediğimiz iç boyut olmadığı için dış boyutun yerine gelmesi bir anlam taşımayacaktır.
Bu tanımlamalara göre iç (inanç) ve dış (davranış) açısından yanlış olan hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Amel-nifak
Soru Açıklaması
4.
Peygamberlik Allah Teâlâ’nın kulları arasından seçtiği şahıslara lutfettiği mânevî bir görevdir. İnsanların kendi istek ve çabalarıyla bu görevi elde etmeleri mümkün değildir.
Buna göre Peygamberliğin Allah tarafından verildiğini belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vehbi
Soru Açıklaması
5.
İnsanın ruhlar aleminden başlayıp cennet-cehenneme kadar uzayan bir yolculuk serüveni vardır.

‘’Ölüm ile başlayıp kıyametin kopacağı ana kadar ki zaman aralığı olan kabir hayatı ve dolayısıyla bu iki zaman
aralığı’’ aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Berzah alemi
Soru Açıklaması
6.
Yeni İlmi Kelâm, bütün şekilleriyle materyalizmi ve felsefi bir görüş olarak pozitivizmi reddeden, dine karşı yapılan biyolojik ve psikolojik teknikleri cevaplandıran, yeni felsefi cereyanları eleştirdikten sonra müsbet ilimden de istifade ederek,Allah’ın varlığını ispat eden, İslam’ın akâid konularını isbât ve izah ederek mukaddesâtı savunan bir ilim, olarak tanımlanmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Yeni İlmi Kelamın ilgilendiği konular
arasında yeralmaz?
Doğru Cevap: "D" Allah’ın Sıfatları
Soru Açıklaması
7.
Maturudi ve Eş’ari’ler arasında çeşitli konularda görüş ayrılıkları vardır.
Aşağıdaki konulardan hangisinde Mâtürîdî ile Eş‘arî ekollleri arasında görüş ayrılığı yoktur?
Doğru Cevap: "D" Büyük günah işleyenin durumu
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi tasavvufun temel ilkeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Keşf yoluyla elde edilen bilgiler veliye ve ona tabiî olanlara delil olur.
Soru Açıklaması
9.
Bir tekkede şeyh veya halifesi , çeşitli mertebelerde bulunan müridler, dervişler, tekkede yemekhazırlama, sofra kurma, odun getirme, temizlik yapma gibi işlerde görevli işçiler, tekkeye yardım eden ve oradaki işlere nezaret eden yöneticiler, misafirler ve garipler bulunur.

Bunların düzenli bir biçimde çalışmaları ve görevlerin aksamaması için uyulması gereken bir takım
kurallar,birçeşit yönetmelikler vardır. Bu kuralları ilk defa derlitoplu bir biçimde ortaya koyan Ebû SaîdEbü'l-Hayr(ö.440/1048)oldu.

Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî ise söz konusu kuralları genişletti ve ayrıntılı bir şekilde ortaya koydu.
Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî’nin tasavvuf ile ilgili mensuplarının uyması gereken kuralları derleyip topladığı eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Avârifü'l-maârif
Soru Açıklaması
10.
Abdeste azaları yıkamayı peşi peşine yapmaya yani azaları yıkarken arada boşluk bırakmamaya muvalat denir.
Aşağıdaki mezheplerden hangilerine göre abdest sırasında muvalatfarzdır?
Doğru Cevap: "E" Maliki-Hanbeli
Soru Açıklaması
logo

11.
Kölelik sistem ve uygulamasının günümüzde kalktığını göz önüne alan İslâm bilginleri, âyetin bu hükmünün tatbik imkânı
konusunda değişik bakış açılarını gündeme getirmişlerdir. Bu seçenekler daha ziyade bu fonun savaş esirlerine veya ağır borç yükü
altında ezilen kimselere tahsisi yönündedir.
Kur’an’ın zekat sarf yerlerinden biri olan köleleri ifade etmek için kullandığı terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rikab
Soru Açıklaması
12.
Oruç tutmanın farz vacip sünnet haram ve mekruh olduğu günler vardır.
Oruç tutmanın mekruh olduğu günler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Ramazan bayramının birinci günü oruç tutmak.
Soru Açıklaması
13.
Kamerî aylarda oruç tutmanın müstehap olduğu13, 14 ve 15. günlerinene ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Eyyâm-ı bîd
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisinde hac ayları doğru olarak sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Şevval - Zilkâde - Zilhicce
Soru Açıklaması
15.
I.Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemin
II. Mümkün olan ve geleceğe ait bir şey hakkında yapılan yemin
III. Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış bir iş hakkında bile bile kasten ve yalan yere yapılan yemin

Yukarıda tarifleri verilen yemin çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "B" I- Lağv II- Mün’akid III- Gamûs
Soru Açıklaması
16.
Bir kişi aldığı bir kg elmayı maliyetini söylemeden ve kar oranını açıklamadan pazarlık usulüyle satsa, bu satışı
aşağıdaki satım türlerinden hangisi ile yapmış olur?
Doğru Cevap: "A" Musaveme
Soru Açıklaması
17.
Muharremat, evlenilmesi haram olan kadınlar anlamında fıkıh terimidir.Bir kişinin evlenmesinin helal olduğu kişiler olduğu gibi haram olduğu kişilerde vardır.Örneğin;bir erkek, Anası,kızları,kız kardeşleri,halaları, teyzeleri,erkek kardeşinin kızları,kız kardeş kızları ile evlenemez. Bunlar soydan haram olanlardır. Bu yedi kişi soydan olmayıp,süt ile de olsa yine mahremdir.

Aşağıdakilerden hangisi nikah sebebi ile erkeğe haram olanlar arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Büyükanalar
Soru Açıklaması
18.
Fıkıh literatüründe ’’bir kimseye koruması için bir malın bırakılmasını ve bu şekilde bırakılan malı ifade etmek için ‘’aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Vedia
Soru Açıklaması
19.
“Ehliyet” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Vücub ehliyetinin temelini akıl ve temyiz gücü teşkil eder.
Soru Açıklaması
20.
Fıkıh literatüründe “Harama düşmemek için bazı mubahları ve şüpheli şeyleri yasaklamak” anlamına gelen ve
Maliki mezhebitarafından yaygın olarak kullanılan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sedd-i Zerâî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

ZİYARETÇİLERİMİZDEN GELEN YOĞUN TALEPLER NETİCESİNDE SINAV DEFTERİNDE YAYINLANAN

DHBT & MBSTS DENEMELERİNİ

BİR DÜZEN HALİNDE COPY BASKI OLARAK HAZIRLADIK

>> DETAYLI BİLGİ VE SİPARİŞ İÇİN  : Tıklayınız

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız