logo

1.
Şüphesiz Kur’an’da anlatılan kıssaların çeşitli hikmetleri vardır.Kur'an'da en uzun ve en çok dikkat çeken kıssası Hz. Yusuf'un kıssasıdır.

Bu kıssaya girişte şöyle buyurulur: “(Ey Muhammed!) Biz, sana bu Kur'an'ı vahyetmekle geçmiş milletlerin haberlerini sana en güzel bir şekilde anlatıyoruz.Gerçek şu ki , sen bundan önce (buhaberleri) bilmeyen kimselerdendin.” (Yusuf,3).

Hz.Yusuf ile Zuleyha arasında geçen ve Hz.Yusuf’un hapse atılmasına sebep olan hadiseler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi rahatlıkla söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Yusuf’un sabrı övülmeye değerdir.
Soru Açıklaması
2.
Rasûlullah(s.a.v),onların pek çok yönden ibretlerle dolu kıssasını şöyle anlatır: “Sizden evvelki ümmetlerden üç kişi yola çıktılar.
Yağmur başladı. Korunmak için dağda ki bir mağara yasığındılar.Derken dağdan birtaş yuvarlandı ve mağaranın ağzını tamamen kapattı.Birbirlerine Vallâhi sizi buradan sadâkatten başka birşey kurtaramaz. Onun için her biriniz sadâkatle yaptığı bir amelini vesîle edinerek Allâh’a duâ etsin!’’dediler….(Bkz.Buhârî,Edeb5,Enbiyâ53, Büyûʻ 98, İcâre 12, Hars 13; Müslim, Zikir, 100; Ahmed,
IV, 274)
Yağmurlu bir gün de mağaraya sığınan ve Hz.Peygamber’in hadisinde üçkişi olduğu bildirilen ve kehf suresinde (el-Kehf, 9) bahsi geçen gurubun adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ashab-ı rakim
Soru Açıklaması
3.
Sefeh” kelimesi Habeş dilinde “beyinsiz” demektir. “Sırat” kelimesi Rumca “yol” demektir. “Esfâr” kelimesi de Kinâne lehçesinde
“kitaplar” anlamınagelir.
Yukarıda bahsedilen cümleler hangi Kuran ilmine ait bir eserde geçebilir?
Doğru Cevap: "C" Garibu’l-Kuran
Soru Açıklaması
4.
Yüce Allah'ın, yaptığı birtakım davranışlarından dolayı Peygamberini kınamasını ihtiva eden ayetlere "İtab" ayetleri denir.
Aşağıdaki surelerin hangisindeHz.Peygamber’e bu türden bir uyarı verilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Tevbe
Soru Açıklaması
5.
Kur’an-ı Kerim’de“cehennem”, “nâr”,“hutame”,“cahîm”gibi aynı manayı ifade eden lafızlara ne adv erilir?
Doğru Cevap: "A" Nezâir
Soru Açıklaması
6.
Günümüzde Kur’an’da yer alan kelimeler ve bu kelimelerin geçtiği âyetleri alfabetik sıraya göre takdim eden“fihrist” türü çalışmaların en önemlilerin den biri Mısırlı âlim Muhammed Fuâd Abdülbâki(1882-1967) tarafından hazırlanmıştır.Aşağıdakilerden hangisi Kur’an alanında yazılmış fihrist nitelikli bir eserdir?
Doğru Cevap: "D" el-Mu’cemu’l-Müfehres
Soru Açıklaması
7.
Ashaptan âmâ bir zat olan İbn Ümmü Mektûm bir gün Hz.Peygamber’e gelerek ondan ısrarla kendisini irşat etmesini istemişti.Resûl-i Ekrem o sırada müşriklerin ileri gelenlerinden bazılarına İslâm’ı tebliğle meşgul olduğundan kendisiyle ilgilenmemiş, hatta ondan yüz çevirmişti.

Bunun üzerine Abese sûresinin ilk âyetleri nâzil olmuş ve Hz. Peygamber’in bu davranışının Allah katında hoş karşılanmadığı bildirilmiştir .
Yukardaki olay üzerine Kur’an ayetlerinin inmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Sebeb-i nuzül
Soru Açıklaması
8.
Hz.EbuBekir döneminde Kur’an’ın biraraya toplanması ve Hz.Osman döneminde çoğaltılması.
Bu iki durum aşağıdaki kavramlardan hangileri ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Cem-İstinsah
Soru Açıklaması
9.
Kur’an-ı Kerim’in nüzulünden itibaren nazil olan ayetler ezberlenmiş,yazıya geçirilmiş,tedvin ve istinsah
edilmiştir.

Kur’an’ı Kerim’in sureleri, ayetleri, sıralaması konusunda alimler tarafından çeşitli münazaralar
yapılmıştır.

Surelerin isimleri, surelerin yerleri,önceki sonraki inen ayetlerin yerleştirilmesi konusu, tevfiki midir?
Değilmi dir? sorununa cevap aranmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin tevfiki olduğu konusunda ihtilaf yoktur?
Doğru Cevap: "B" Ayetlerin tertibi
Soru Açıklaması
10.
Tefsir rivayetindevehbb.MünebbihveKa’bu’l Ahbar isimleriaşağıdakilerdenhangisinekaynaklıketmiştir?
Doğru Cevap: "B" İsrailiyat
Soru Açıklaması
logo

11.
Ayetlerin sonlarına, manayı göz önüne alarak “secâvend” denilen işaretleri koyan âlim Muhammed b.
Tayfur’dur.

Mananın bütünlüğüne göre ayet sonlarına bazı işaretler koymuştur.

Aşağıdakilerden hangisi vakf-ı mutlak,yani mananın tam olduğu üzre durulmasına işaret eder?
Doğru Cevap: "A" Tı(ط )
Soru Açıklaması
12.
Bir bütün olarak yani tam olarak Mekke’de nazil olan sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fâtiha
Soru Açıklaması
13.
Hz. Muhammed, hakkında vahiy olmayan konularda bazen kendi düşüncesiyle bazen de sahabelerin
önerisiyle bir tercihte bulunmuştur. Bu tercihlerinin isabetli olmadığı durumlarda ise Allah tarafından
uyarılmıştır.
Hz. Muhammed’in aşağıdaki tercihlerinden hangisi bu duruma örnek oluşturmaz?
Doğru Cevap: "E" Mekke’nin fethinden sonra müşriklerin ileri gelenlerini affetmesi
Soru Açıklaması
14.
İbâdat,muâmelât ve ukubatla ilgili âyetlerin tefsirini konu alan ilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı tefsir ilminde aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Ahkâmu’l-Kur’an
Soru Açıklaması
15.
El-Kevser süresiyle el-Maun suresi arasındada şöyle bir münasebet açıkolarak görülür.el-Maun sûresinde, münafıkın dört vasfı zikredilmiştir.Onlarda,pintilik,namazı terk,namazda riya ve yardıma mâni olmadır.

el-Kevser süresinde ise,pintliliğe mukabil, hayrı kesir olan kevser,namazı terk yerine namaza devam,namazda riya yerine Rab için namaz kılmak,yardımı men etmek yerine,
kurban keserek onun etini tasadduk etmek gibi bir mana açık olarak kendini göstermektedir.
Ayetlerin yukarıdaki şekilde birbirine bağlantısı ve münasebetini inceleyentefsir dalı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tenasüb ve insicam
Soru Açıklaması
16.
Terim olarak “Kur’ân’ı, Hz. Peygamber’in sünneti ve selefin açıklamaları ile tefsîr etmek” diye tanımlanan tefsir
türüne rivayet tefsiri denir.
Aşağıdakilerden hangisi rivayettefsirleri içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Şirbini “es-Siracü’l-Münir
Soru Açıklaması
17.


Müslümanlar arasında vuku bulan ilk ihtilâfların en önemlisi büyük günah işleyen kişinin(mürtekib-ikebîre) durumudur. Erken devirlerde tartışılmaya başlanan bu problemle ilgili olarak literatürde iki mesele öne çıkmıştır.Bunlardan biri hangi fiillerin büyük günah olduğu, diğeride bu günahı işleyen kişinin dinî statüsüdür. Büyükgünahların belirlenmesi konusunda ortaya çıkan görüşlerden birine göre ilâhî emirlere aykırı olan bütün fiiller büyük günahkapsamına girer. Bunlarınsayısını700’e çıkaranlar bulunduğu gibi yetmişle sınırlandıranlar da vardır. İbn Hacer el-Heytemî 467 büyük günahtan bahseder (ez-Zevâcir, I, 270-275; II, 265-271).  Aşağıdaki mezheplerin hangisi ‘’büyük –küçük farketmeksizin bütün günahları büyük günahlar ‘’arasında değerlendirmektedir?


Doğru Cevap: "A" Hariciler
Soru Açıklaması
18.
Kelamilmitarihselgelişimibakımındangenellikleikidönemeayrılır.İlkdönemdeözü Kur’an’dabulunanbir akılcılık,ikinci
dönemde ise mantık ve felsefe etkili olmuştur.
Kelam ilminde bu iki döneme verilen isim aşağıdakilerden hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "C" Mütekaddimun-Müteahhirun
Soru Açıklaması
19.
Tenzîhî sıfatlar,AllahTeâlâ'dan,O'nun zatına lâyık olmayan ihtiyaç,hudûs,imkân ve başkasına benzemek gibi her türlü noksanlığı selbettiği, yani nefy edip kaldırdığı için es-Sıfâtü's-Selbiyye diye de isimlendirilir.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın tenzihi sıfatları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Tekvin
Soru Açıklaması
20.
Kur’an’da Allah’ın ilmine dair verilen bu açık bilgiler O’nun yaratacağı bütün varlık ve olayları yaratmadan önce bildiğini ve bilgisini“ana kitap”(ummu’l-kitâb) veya“gizlenmiş kitap”(kitabmeknûn)da kaydettiğini bildirmektedir.Günahkarların ve iyilik sahiplerinin amellerinin kayıtlı olduğu kitaplar da vardır.
Buna göre,bütün nesne ve olaylara ilişkin ilâhî ilim ve takdirin kayıtlı bulunduğu büyük kitap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Levh-i Mahfuz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

ZİYARETÇİLERİMİZDEN GELEN YOĞUN TALEPLER NETİCESİNDE SINAV DEFTERİNDE YAYINLANAN

DHBT & MBSTS DENEMELERİNİ

BİR DÜZEN HALİNDE COPY BASKI OLARAK HAZIRLADIK

>> DETAYLI BİLGİ VE SİPARİŞ İÇİN  : Tıklayınız

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız