logo

1.
“Katmak, girdirmek” gibi anlamları olan ve
iki harf arasında bazı özellikler sebebiyle gerçekleşen tecvîd uygulamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" idğâm
Soru Açıklaması
2.
Mahreç bölgeleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" dil bölgesinden üç harf çıkar
Soru Açıklaması
3.
Sakin mîm’le ilgili olarak aşağıdaki tecvîd kurallarından hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" izhâr-ı kamerî
Soru Açıklaması
4.
Yan yana gelen iki harften birincisi sakin ikincisi harekeli olduğunda, birinci harfin ikinci
harfe katılması aşağıda verilen tecvid uygulamasından hangisine örnek olur?
Doğru Cevap: "C" idğâm
Soru Açıklaması
5.
Medd-i muttasılın meddinin câiz olan kısımlarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" asli medde ziyade etmeden okumak vaciptir
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi harekenin ihfası olarak da bilinen tecvîd kaidesidir?
Doğru Cevap: "A" ihtilâs
Soru Açıklaması
7.
Âyete’l-Kürsi, hangi sûrenin kaçıncı âyetidir?
Doğru Cevap: "A" Bakara, 255
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi bir rivayet tefsiridir?
Doğru Cevap: "D" Tefsîru’l-Kur’ani’l-Azîm
Soru Açıklaması
9.
Kur’an ilimlerine dair aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kur’an ibarelerine ilmî ıstılahları hakim kılmaya çalışan tefsir tarzına dilbilimsel tefsir denir
Soru Açıklaması
10.
“Tefsir” kelimesi sözlükte hangi anlama gelir?
Doğru Cevap: "C" Beyan etme
Soru Açıklaması
logo

11.
Vahyin bir süre kesilmesi üzerine inerek Allah’ın (c.c.), Rasûlü’nü (a.s.) “Rabbin sana verecek, sen de hoşnut olacaksın!” diyerek teselli ettiği sûre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Duhâ
Soru Açıklaması
12.
Sünnet’in Kur’an karşısındaki temel fonksiyonları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tebyîn-Te’kîd-Teşrî
Soru Açıklaması
13.
Sözlükte “aralarında birbirinden ayırt edilemeyecek ve zihin karıştıracak derecede benzerlik
bulunan şeyler” anlamına gelen kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müteşabih
Soru Açıklaması
14.
Kur’an’da yer alan bazı farklı kelimelerin aynı
ya da birbirine yakın manayı ifade etmesine
ne denir?
Doğru Cevap: "A" Nezair
Soru Açıklaması
15.
İslâm’a ve özellikle tefsîre girmiş olan diğer
dinlere ait kültür kalıntılarıyla, dînin gerek lehine ve gerekse aleyhine uydurulup Hz. Peygambere ve O’nun muasırları olan sahabe ile
müteakip nesillere izafe edilen her türlü haberin genel adı nedir?
Doğru Cevap: "C" İsrailiyyât
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi, içinde yer aldığı sûreye de adını veren “maûn” kelimesinin anlamlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" İhlâs
Soru Açıklaması
17.
Sükûndan sonra, zamme harekeye işaret etmek üzere, dudakları öne doğru toplamaya
ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" işmâm
Soru Açıklaması
18.
ش harfi için söylenebilecek en doğru bilgi
hangi seçenekte verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" tefeşşî sıfatına sahip tek harftir
Soru Açıklaması
19.
Kur’an-ı Kerim’i yavaş yavaş, anlamları kalbe
yerleşecek bir şekilde, tecvîd ve vakf hükümlerini gözeterek okumaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" tertîl
Soru Açıklaması
20.
Kıraat imamlarından Ebû Ca’fer’in izhar harfi olarak kabul etmediği iki harf hangi şıkta
doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" ح ء
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

ZİYARETÇİLERİMİZDEN GELEN YOĞUN TALEPLER NETİCESİNDE SINAV DEFTERİNDE YAYINLANAN DHBT & MBSTS DENEMELERİNİ BİR DÜZEN HALİNDE COPY BASKI OLARAK HAZIRLIYORUZ.

ÖN SİPARİŞ İÇİN WHATSAPP İRTİBAT : 0544 529 8559

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız