logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi, kelime anlamı olarak “yol, şeriat, itaat, millet” mânâlarına gelir?
Doğru Cevap: "B" Din
Soru Açıklaması
2.
“Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda, zorlama sonucu, dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.” ifadesi aşağıdaki ekollerden hangisinin düşüncesini yansıtmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Maturidiye Ekolü
Soru Açıklaması
3.
“İnsan fiilleri konusunda insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim, irade ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan iradesi, Allah tarafından yaratılmıştır.” İnsan fiilleri hakkında yukarıdaki görüşleri benimseyen düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mutezile ekolü
Soru Açıklaması
4.
Kader açısından insanın, bir fiilin işlemesinde kullandığı irade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cüzi İrade
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ‘kanun, şeriat ve öğreti’ anlamlarına gelir?
Doğru Cevap: "A" Tevrat
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Vucud
Soru Açıklaması
7.
Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mukarrebun
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisinin diğerleri ile anlam bağlantısı yoktur?
Doğru Cevap: "D" İrtikâp
Soru Açıklaması
9.
“Husün ve kubuh akıl ile bilinebilir” görüşünü savunan mezhep hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Matüridiyye
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi cinler hakkında doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Cinler topluca yaşarlar
Soru Açıklaması
logo

11.
Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haberlere……………..denir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
Doğru Cevap: "B" Zarûrât-ı diniyye
Soru Açıklaması
12.
Aşağıda sayılanlardan hangisi bizi Allah’ın varlığı inancına götüren delillerden sayılmaz?
Doğru Cevap: "A" Kudret
Soru Açıklaması
13.
Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delile ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Burhân-ı limmî
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerin hangisi Ehli sünnetin Rızıkla alakalı görüşü değildir?
Doğru Cevap: "B" Herkes kendi rızkını yiyemez
Soru Açıklaması
15.
Allahın mümin kullarına darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olağan üstü bir şekilde yardım etmesine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Meunet
Soru Açıklaması
16.
Şer’i delillerden elde edilen Fıkıh hükümlerini sistematik tarzda ele alan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Füru-i Fıkıh
Soru Açıklaması
17.
Aşağıkilerden hangisi ‘vücüb ehliyetinin ‘ tanımıdır?
Doğru Cevap: "B" Kişinin haklara sahib olabilme ve borç altına girebilme ehliyetidir.
Soru Açıklaması
18.
Abdest ile ilgili ayet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" maide suresi 6.ayet
Soru Açıklaması
19.
Özür sahibi bir sonraki namaz vaktine girerse ne yapmalıdır
Doğru Cevap: "A" Yeniden abdets almalıdır
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki kadın hallerinden hangisi sadece abdesti bozup, abdest almayı gerektirir?
Doğru Cevap: "D" İstihaze
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.