logo

1.
Ebkarul Efkar ve Gayetul meram fi ilmil Kelam gibi eserleri bulunan ve aslen Diyarbakırlı olan ünlü kelam bilgini kimdir ?
Doğru Cevap: "B" Seyfeddin el Amidi
Soru Açıklaması
2.
'Ey insanlar ! Siz hepiniz Allaha muhtaçsınız. Allah ise muhtaç değildir,Öğülmeye layık olandır’ (35 Fatır 15 ) ayeti Allahın hangi sıfatına delil olarak getirilir ?
Doğru Cevap: "C" Kıyam bi nefsih
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki kavramlardan hangisiSelefiye ile eş anlamlı olarak kullanılmamıştır
Doğru Cevap: "B" Ehli sünneti amme
Soru Açıklaması
4.
Cehenneme giren bir kimse ebedi olarak orada kalır.Bir daha oradan çıkmaz diyen mutezilenin bu görüşü aşağıdaki ilkerin hangisinin içine girer ?
Doğru Cevap: "C" Va’d ve vaid
Soru Açıklaması
5.
Meani sıfatlar denilen ve mastar kalıbıyla ifade edilen hayat ilim kudret iradegibi subuti sıfatların varlığını kabul etmeyen;kalıp bakımından sıfat olan hayy,alim,kadir gibimastardan türetilen manevi sıfatları Allaha izafe eden dini akım hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" Mu’tezile
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi kuranı kerimde açıkçöa geçmeyen bir alamettir ?
Doğru Cevap: "C" Güneşin batıdan doğması
Soru Açıklaması
7.
Ey Muhammed! Senden kıyametin zamanını sorarlar.Deki onun bilgisi ancak Allah katındadır;ne bilirsin,beklide zamanı yakındır “(33/Ahzap 63) ayetinde aşağıdaki hangi husus anlatılmaktadır
Doğru Cevap: "D" Kıyameti suğra
Soru Açıklaması
8.
Maturidi ve Eş’arilere göre bir şeyin iman konusu olabilmesi için Kurandan Muhkem bir ayete yada mütevatir bir hadise dayanması gerekir..
Bu kurala göre aşağıda sayılanlardan imanın konusu değildir .?
Doğru Cevap: "B" Mehdinin varlığı
Soru Açıklaması
9.
Tenvin veya nuni sakinden sonra hangi harf veya harfler gelirse tam idgam olur?
Doğru Cevap: "C" Mim.nun
Soru Açıklaması
10.
Kıraat imamlarından ebu Caferin izhar harfi olarak kabul etmediği iki harf aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Ğayın,Hı
Soru Açıklaması
logo

11.
Kuranı kerimi yavaş yavaş anlamları kalbe yerleşecek bir şekilde tecvid ve vakıf hükümlerini gözeterek okumaya ne ad verilir ?
Doğru Cevap: "A" Tertil
Soru Açıklaması
12.
ŞIN harfi için söylenebilecek en doğru bilgi hangi seçenekte verilmiştir ?
Doğru Cevap: "A" Tefeşşi sıfatına sahip tek harftir
Soru Açıklaması
13.
Sukundan sonra zame harekeye işaret etmek üzere dudakları öne doğru toplamaya ne ad verilir ?
Doğru Cevap: "D" İşmam
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisiiçinde yer aldığı sureyede adını veren *maun* kelimesinin anlamlarından değildir ?
Doğru Cevap: "D" İhlas
Soru Açıklaması
15.
İslama ve özellikle tefsire girmiş olan diğer dinlere ait kültür kalıntılarıyla dinin gerek lehine gerekse aleyhine uydurulup Hz peygambere ve onun muasırları olan sahabe ile müteakip nesillere izafe edilen hertürlü haberin genel adı nedir ?
Doğru Cevap: "C" İsrailiyyat
Soru Açıklaması
16.
Kuranda yer alan bazı farklı kelimelerin aynı yada birbiriyle yakın manayı ifade etmesine ne denir ?
Doğru Cevap: "A" Nezair
Soru Açıklaması
17.
Sözlükte *aralarında bir birinden ayırt edilmeyecek va zihin karıştırmayacak derecede benzerlik bulunan şeyler* anlamına gelen kavram hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Müteşabih
Soru Açıklaması
18.
Sünnetin kuran karşısındaki temel fonksiyonları hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
Doğru Cevap: "B" Tebtin- Tekid- Teşyi
Soru Açıklaması
19.
Tefsir kelimesi sözlükte hangi anlama gelir ?
Doğru Cevap: "C" Beyan etme
Soru Açıklaması
20.
Vahyin bir süre kesilmesi üzerine inerek Allahın Rasulünü “Rabbin sana verecek,sende hoşnut olacaksın!” diyerek teselli ettiği sure aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "D" Duha
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.