logo

1.
Kur’ân-ı Kerim’de kıssaları anlatılan her bir
peygamberi diğer peygamberlerden ayıran
özel bir vasıftan söz etmemiz mümkündür. Örneğin En’âm Suresinde toplu olarak zikredilen
peygamberlerin her birinin ayrı bir karakterde
oldukları ve bir ilki temsil ettiklerini görmekteyiz.
Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hz. Hud, puta tapanlarla uğraşan ilk peygamberdir.
Soru Açıklaması
2.
“Âd kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, “Bizden daha güçlü kim var?’
demişlerdi. Onlar, kendilerini yaratan Allah’ın
onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi?
Onlar bizim âyetlerimizi inkâr ediyorlardı.” “Biz
de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgâr gönderdik. Ahiret azâbı elbette
daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez.”
(Fussilet, 41/15-16).
Yukarıdaki ayetlerde helak edilen Ad kavmine gönderilen peygamber aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Hud
Soru Açıklaması
3.
Semud kavmi Hicr bölgesinde yaşayan bir
kavimdir.
Pek çok nimete nail olmuş, dağları ve taşları
oyarak muhkem evler inşa etmişler, yazlık ve
kışlık konaklar yapmışlardır.
Bolluk ve refah içerisinde yaşamışlar, uzun
ömürlü bir hayat sürmüşlerdir.
Zamanla Hak yoldan sapmışlar, şirke düşmüşlerdi.
Şiddetli bir gök gürültüsüyle helak edildiler
Semud kavmine gönderilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Salih
Soru Açıklaması
4.
Kur’ân-ı Kerim’e göre kavimlerin helak oluşuna bizzat o topluluklarda yaşayanların kendileri
neden olmaktadır.
Buna göre aşağıdaki kavimlerden hangisi
helak olan kavimler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Ninova halkı
Soru Açıklaması
5.
İsmi Kuranı kerimde geçtiği halde Alimler
arasında peygamber olup olmadığı tartışılan
kişiler aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "D" Üzeyr- Lokman- Zülkarneyn
Soru Açıklaması
6.
Andolsun, Mûsâ’ya Kitabı (Tevrat’ı) verdik. Ondan sonra ard arda peygamberler gönderdik.
Meryemoğlu İsa’ya mucizeler verdik. Onu Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. Size herhangi bir peygamber, hoşunuza gitmeyen bir
şey getirdikçe, kibirlenip (onların) bir kısmını
yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi? ﴾87﴿
Yukarıdaki Bakara 87. Ayetin Tefsirine göre
şehit edilen iki peygamber aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Zekeriyya- Hz. Yahya
Soru Açıklaması
7.
Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd. Bu, Rabbinin, Zekeriya
kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o,
Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O, şöyle demişti: “Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi.
Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım.
”Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarımın isyankâr olmalarından korkuyorum.
Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana
ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk
bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse
kıl!” (Meryem suresi 1-6)
Hz. Zekeriyya’ müjdelenen oğul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Yahya
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi önceki milletlerde
Kur’ân-ı Kerimde Allah Teâlâ’nın gazabına
uğramış bireyler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Talut
Soru Açıklaması
9.
Andolsun, elçilerimiz (melekler), İbrahim’e müjde getirip “Selâm sana!” dediler. O, “Size de
selâm” dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte
gecikmedi. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki: “Korkma, çünkü
biz Lût kavmine gönderildik.” İbrahim’in karısı
ayakta idi. (Bu sözleri duyunca) güldü. Ona da
----’ı müjdeledik; ----’ın arkasından da (torunu)
Yakûb’u.( Hud suresi 69-71)
Hz. İbrahim’e müjdelenen oğul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İshak
Soru Açıklaması
10.
Hani sen Allah’ın kendisine nimet verdiği, senin de (azat etmek suretiyle) iyilikte bulunduğun
kimseye, “Eşini nikâhında tut (onu boşama) ve
Allah’tan sakın” diyordun. İçinde, Allah’ın ortaya
çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah
daha lâyıktı. ----, eşinden yana isteğini yerine
getirince (eşini boşayınca), onu seninle evlendirdik ki, eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde (onları boşadıklarında), evlatlıklarının
eşleriyle evlenmeleri konusunda mü’minlere bir
zorluk olmasın. Allah’ın emri mutlaka yerine getirilmiştir. (Ahzab 37) Kuranı kerimdeki ayetlerde
genellikle olaylar öne çıkarılır ve ilgili kişilerin
isimleri zikredilmez. Bunun tek istisnası Ahzap
suresi 37. Ayetteki sahabenin ismi açıkça zikredilmektedir.
Bahsedilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Zeyd b. Harise
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdaki konulardan hangisinin tevkîfî olduğunda ihtilaf yoktur?
Doğru Cevap: "D" Âyetlerin tertibi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Kuranı kerimde geçen peygamberler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Yuşa
Soru Açıklaması
13.
Allah Tealâ’nın, insanları dünyada ve âhirette
saadete ulaştırmak için indirdiği yüce kitabı
Kur’ân-ı Kerîm’in âyet ve sûrelerinin tertibinin
bir düzen dahilinde olmaması elbette düşünülemez. Bunun içindir ki, Kur’ân’ın âyet ve sûrelerinin tertibi vahye dayanmaktadır. Kur’ân’ın i’caz
yönlerinden birisi de, tertibinin ve nazmının fevkalâde bir uyum içinde olmasıdır. İşte Kur’ân’ın
tertibindeki bu incelikleri ve düzeni inceleyen
ilim dalı “Âyetler ve Sûreler Arasındaki Münasebet” olarak adlandırılmaktadır.
Her ayetin kendinden önceki ve sonraki ayetlerle mana yönüyle bağlantısının olması tefsir ilminde hangi kavramla ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Siyak ve Sibak
Soru Açıklaması
14.
Aşağıda Hz. Yunus ve kavmi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ninova halkı yıldızlara tapardı.
Soru Açıklaması
15.
. Kuranı kerimde ismi geçen peygamberlerden
bazıları arasında akrabalık bağı vardır.
Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir bağ söz
konusu değildir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Nuh- Hz. Hud
Soru Açıklaması
16.
Hz. Âdem’den Peygamber Efendimize gelinceye kadar bütün peygamberlerin tebliğ etmiş
oldukları iman esasları birdir. Bu husus, peygamberlerin tebliğ ettikleri bütün hak dinlerin
ortak bir hususiyetidir. Hiçbir peygamber iman
esaslarını değiştirmediği gibi, ona herhangi bir
ilâve de yapmamıştır. Hz. Adem (as) insanları
nelere inanmaya çağırmışsa, son peygamber
Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselam da ümmetini o esaslara iman etmeye davet etmiştir.
I. Hac
II. Namaz
III.Zekat
Yukarıdakilerden hangileri Kuran-ı Kerimde
Ehli Kitaba da emredildiğinden bahsedilen
ibadetler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" II ve III
Soru Açıklaması
17.
Sureler, isimlerini içerisinde yer alan dikkat çekici bir unsurdan almıştır.
Aşağıdaki Peygamberlerden hangisinin ismi
Sure ismi olarak Kuranı Kerimde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Hz. Lud
Soru Açıklaması
18.
(Resûlüm!) De ki: Eğer doğru sözlüler iseniz,
Allah katından bu ikisinden (bana ve Mûsâ’ya
inen kitaplardan) daha doğru bir kitap getirin
de ben ona tâbî olayım!” (el-Kasas, 49) “De ki:
Andolsun, bu Kur’ân’ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler,
birbirlerine destek de olsalar, onun benzerini
ortaya getiremezler.” (el-İsrâ, 88) Mealindeki
ayetlerde Cenâb-ı Hak, Kur’ân’ın mûcize bir kitap olduğunu, inkârcılara meydan okuyup onları
müsâbakaya çağırmak sûretiyle ispat etmiştir.
Bu durum tefsir ilminde aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Tehaddi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Tefsir ilminde sahabelere değer verilmesinin sebepleri arasında
yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Tefsiri ilmi faaliyetlerinin merkezine koymalar
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Kuranı kerimde ismi
geçmediği halde Peygamber olarak meşhur
olanlar arasında değildir?
Doğru Cevap: "C" Zülkifl
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.