logo

1.
Medine’de ilk nazil olan suredir. Kur’an’nın en
son inen ayeti de bu surenin 281. ayeti olduğu
için tamamlanması onbir yıl sürmüştür. Medine’de inmesi ve en uzun sure olmasından dolayı, İslami hükümlerle ilgili birçok konuları ihtiva
etmektedir. Sureye adını veren olay, Hz. Musa
(a.s.) döneminde meydana gelmiştir. Zira altmış
yedinci ayette Hz. Musa, kavmine bir inek kesmelerini söylediği zaman, bunu çok garipseyerek “Sen bizimle alay mı ediyorsun?” demişlerdi.
Yukarıda bahsedilen sure aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bakara suresi
Soru Açıklaması
2.
O vakit Havâriler: “Ey Meryem oğlu İsa! Senin
Rabbin bize gökten bir sofra indirmeye güç yetirebilir mi?” demişlerdi; o da: “Eğer gerçekten
mü’min iseniz Allah’tan korkun!” demişti. Havâriler: “İstiyoruz ki o sofradan yiyelim, böylece
kalplerimiz mutmain olsun, bize doğru söylediğini bilelim ve buna şâhitlik edenlerden olalım”
dediler.
Yukarıda Hz. İsa ile Havarileri arasında geçen
diyalog hangi surede geçmektedir?
Doğru Cevap: "A" Maide suresi
Soru Açıklaması
3.
Sûrede ağırlıklı olarak Bedir savaşından bahsedilmektedir. Buna bağlı olarak savaşın hedefi,
barış, savaşta elde edilen esirler ve ganimetle
alakalı hükümler açıklanmaktadır. İsmini, birinci âyette geçen ve “ganimetler” mânasına gelen kelimeden almıştır.
Yukarıda bahsedilen sure aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Enfal suresi
Soru Açıklaması
4.
Mekke’de nâzil olmuştur. 99 âyettir. İsmini 80.
âyette geçen bir kavramdan alır. Bu kavram,
Sâlih (a.s.)’ın peygamber olarak gönderildiği
Semûd kavminin yaşadığı bölgenin adıdır. Muhtemelen korunaklı bir bölge olması sebebiyle
bu adı almış olabilir. Yalnız kelimenin Arapça
aslında mâni olmak, mahrum etmek gibi mânaların olması, sûrenin ciddi bir ikaz taşıdığını da
göstermektedir.
Yukarıda bahsedilen sure aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hicr suresi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda sure ve manaları hakkında verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bal arısından bahseden sure Neml suresidir.
Soru Açıklaması
6.
Sûrede, ihtiyarlığında Hz. Zekeriyâ’ya Yahyâ’nın
verilmesi, Hz. Yahyâ’ya henüz çocuk yaştayken peygamberlik bahşedilmesi, Hz. Meryem’in
babasız olarak İsa’yı dünyaya getirmesi ve Hz.
İsa’nın beşikteyken konuşması gibi ilâhî kudretin
nihâyetsizliğini gösteren mûcizeler hatırlatılarak,
Allah’a iman ve teslimiyetin zarûreti hissettirilir.
Yukarıda bahsedilen sure aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Meryem suresi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Nur suresinde geçmez?
Doğru Cevap: "A" Bir bilginin doğru olup olmadığının araştırılması
Soru Açıklaması
8.
Müşrik olan İranlılar tarafından yenilen Bizanslıların birkaç yıl içinde galip geleceğini
bildiren sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rum suresi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda sureler hakkında verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Zümreler, gruplar, bölükler mânasına gelen Şûrâ suresidir.
Soru Açıklaması
10.
Ad kavmine gönderilen Hud (a.s)’ın kavminin yaşadığı bölgenin adı aşağıdaki surelerin
hangisine isim olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ahkaf suresi
Soru Açıklaması
logo

11.
Sûre, hicretin altıncı senesinde müşriklerle imzalanan ve İslâm’ın dünya üzerinde kabul görüp
yayılmasına zemin hazırlayan büyük bir zafer
olma hususiyeti taşıyan Hudeybiye anlaşmasından bahseder. Hudeybiye seferine katılıp,
Mekke’ye elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın
öldürüldüğü şayiası üzerine, eğer haber doğruysa kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarına dair Efendimiz (s.a.s.)’e bey‘at eden
ashâb-ı kirâm (r.a.) methedilir; bunların aslında
Allah’a bey‘at ettikleri bildirilir. Bu Mü’minlere
çok parlak istikballer, zaferler ve ganimetler
va‘dedilir.
Hudeybiye ve Mekke’nin fethini Müjdeleyen
sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fetih suresi
Soru Açıklaması
12.
Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir.
Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı (zaten)
işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir,
hakkıyla bilendir.
Zıhar hükmünü açıklayan sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mücadele suresi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıda sure ve manaları hakkında verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hadid- İmtihan
Soru Açıklaması
14.
Rivayete göre bir gün Hz. Peygamber müşriklerin ileri gelenlerinden bir gruba dini tebliğ
ederken yanlarına müminlerden olup gözleri
görmeyen Abdullah İbn Ümmî Mektûm gelmiş
ve Hz. Peygamber’e yaklaşarak Kur’an âyetlerinden bir kısmını kendisine tekrarlamasını
veya açıklamasını istemişti. Etkisi azalacağı
için konuşmasının kesilmesinden rahatsız olan
Hz. Peygamber Abdullah’a ilgi göstermemiş,
bunun üzerine bu sûrenin Resûlullah’ı uyaran
ilk on âyeti inmiştir (Tirmizî, “Tefsîr”, 73; Taberî,
XXX, 32-33).
Yukarıda Nüzul sebebi açıklanan sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Abese suresi
Soru Açıklaması
15.
Kur’an- Kerim kıyametin nasıl kopacağını bize
pek çok sure ve ayetleriyle dehşetli bir şekilde
tasvir eder. Bazı sureler, doğrudan kıyamet hadiselerini anlatarak başlar.
Aşağıdakilerden hangisi Kıyamet sahnelerinden bahseden surelerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Fatır suresi
Soru Açıklaması
16.
I. İstişareden bahseden sure Şura suresidir.
II. Arkasından çekiştirmek, alay etmek manalarına gelen sure Hümeze suresidir.
III. Çokluk yarışı, çokluk kuruntusu, çoklukla
övünmek manasına gelen sure Tekasur suresidir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki surelerden hangisi Hurufu Mukatta harfleriyle başlamaz?
Doğru Cevap: "E" Kehf
Soru Açıklaması
18.
İslâm öncesi Arap toplumunda yemin çok yaygındı. Kur’ân-ı Kerîm Arap diliyle nâzil olduğu
için Araplar’ın bu âdetini muhafaza etmiş, çeşitli
edatlarla (hurûfü’l-kasem) yapılan yeminler ve
ifadeyi güçlendiren değişik edebî sanatlar kullanarak ilâhî hakikatleri tekit ve teyit etmiştir.
Aşağıdaki surelerden hangisi Yemin ile başlayan sureler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" İnşikak suresi
Soru Açıklaması
19.
Medine’de nâzil olmuştur. 38 âyettir. Ele aldığı
esas mevzuun savaş olması, mü’minleri savaşa
teşvik etmesi ve 20. âyetinde de savaş mânasındaki kıtâl kelimesinin geçmesi sebebiyle bu
sûreye “kıtâl” ismi de verilmiştir.
Yukarıda hakkında bilgi verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Muhammed suresi
Soru Açıklaması
20.
Tin suresinde bazı önemli varlıklar üzerine yemin edilerek insanın yüksek değeri vurgulanmış,
kötü ahlâkın bu değeri düşürdüğü ifade edilmiştir. İman edip iyi işler yapanlar övülmüş, hesap
ve cezayı yalan sayanlar kınanmış, hüküm verenlerin en üstününün Allah olduğu bildirilmiştir.
I. İncir
II. Sina dağı
III.Emin belde (Mekke)
IV.Zeytin
Yukarıdakilerden hangileri Allah’ın Tin suresinde yemin ettiği varlıklar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız