logo

1.
İnsanın beşeri sıfatlar içinde Allah’ın hitabına
muhatab olması oldukça zordur. Şüphesiz ki biz
sana ağır bir söz vehyeceğiz. ( Müzemmil 73)
Aşağıdakilerden hangisi Vahiy esnasında
Hz. Peygamber’de meydana gelen haller
arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" İdrak, şuur ve düşünme melekesini tamamen kaybederek gerek kendisinde gerekse çevresinde olup bitenlerden hiç haberinin olmaması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda Vahiyle ilham arasındaki farklar hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Vahiy hususî ve cüzî, ilham ise umumi ve küllidir.
Soru Açıklaması
3.
Hz. Peygamber, ümmî olduğu için kendisine
gelen vahiyleri okuma-yazma bilen pek çok
sahâbîye yazdırmıştır. Meselâ sadece Medîne
döneminde 65 kişi kendisine vahiy kâtipliği yapmıştır. Mekke’de ilk vahiy kâtibi Abdullah b. Sa’d
b. Ebî Sarh’tır. Medîne’de ise ilk vahiy kâtipliği
yapan kişi Übeyy b. Ka’b’tır. Ondan sonra Zeyd
b. Sâbit vahiy kâtipliği yapmıştır. Bunlardan başka vahiy kâtipleri de vardır.
Aşağıdakilerden hangisi Vahiy katibi arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Saîd b. Müseyyeb
Soru Açıklaması
4.
Hz. Peygamber’e 23 yıl zarfında, çeşitli sebeplere binâen, farklı zaman ve zeminlerde vahiyler inmiştir. Bunlar, durumlarına göre bazı özel
terimlerle ifade edilmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Vahye ait terimler
arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" El- Beyti
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın peyderpey inmesinin hikmetleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Mekkeli müşrikler ve Ehl-i kitap, Kur’ân’ın bir bütün halinde toptan inmesini istememişlerdir.
Soru Açıklaması
6.
Münâfıkların ileri gelenlerinden birinin oğlu, Hz.
Peygamber’e gelerek ölen babasının cenâze
namazını kıldırmasını ondan istemiş, Hz. Peygamber de onun bu talebini yerine getirmiştir.
İşte bu olaydan hemen sonra şu âyet inmiştir:
“Onlardan ölmüş olan hiçbirine asla namaz kılma; onun kabri başında da durma! Çünkü onlar,
Allah ve Resûlünü inkâr ettiler ve fâsık olarak
öldüler” (Tevbe (9), 84).
Tevbe suresinin 84. Ayetinin inmesine neden
olan münafık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Ubeyy
Soru Açıklaması
7.
Bi’ru Maûne olayında 70, Yemâme vak’asında aynı şekilde 70 (bazılarına göre 500 veya
700) kurrâ sahâbînin şehit olması, o dönemde
Kur’ân’ı ezberleyenlerin çok daha fazla olduğunu göstermektedir.
Buna göre;
I. Namazda belli bir miktarda Kur’ân okumanın
farz/vâcip oluşu.
II. Güçlü bir hâfızaya sahip olmaları.
III. Resûlullah’ın, Kur’ân eğitimi ve öğretimi ile
bizzat ilgilenmesi.
Yukarıda verilen öncüllerden hangileri
Sahâbeyi Kur’ân’ı ezberlemeye sevk eden
sebepler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
Kur’ân’ı bir araya toplamak için Zeyd b. Sâbit’in
başkanlığında bir heyet kuruldu.
Aşağıdakilerden hangisi Zeyd b. Sâbit’in bu
işin başına geçirilmesinin nedenlerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "C" Zeyd, Hz. Peygambere akraba olan sahabeler arasında idi.
Soru Açıklaması
9.
Kuranın çoğaltılmasında yani istinsah edilmesinde bir heyet kuruldu.
Aşağıdaki sahabilerden hangisi bu heyet
içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Abdullah b. Mesud
Soru Açıklaması
10.
Hz. Osman, Kur’ân’ı çoğaltacak olan heyete,
bazı prensiplere göre çalışmaları talimatı verdi.
Aşağıdakilerden hangisi bu talimatlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Heyetteki üyeler arasında lehçe bakımından herhangi bir ihtilaf çıkarsa, Medine lehçesi tercih edilecektir.
Soru Açıklaması
logo

11.
I. Hareke yerine konan noktalar tarihte ilk defa
Ebû’l-Esved ed-Dü’elî tarafından icat edilmiştir.
II. Kur’ân’a, yazılış şekilleri birbirine benzeyen
harfleri birbirinden ayırmak için noktalar konmuştur. Bunları koyanın Halil b. Ahmed olduğu kabul edilmektedir.
III.Bugünkü harekelemeyi koyan Nasr b.
Âsım’dır.
Yukarıda verilen öncüllerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
12.
Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka
şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin
şahitliği; kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair, Allah adına dört defa yemin ederek
şahitlik etmesi, beşinci defada da; eğer yalancılardan ise, Allah’ın lânetinin kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle yerine gelir.
Yukarıdaki Lian ayetleri hangi surede geçmektedir?
Doğru Cevap: "B" Nur suresi
Soru Açıklaması
13.
Kur’ân’ın tamamını veya bazı sûre ya da
âyetlerini öğrenip okuyan, öğreten, dinleyen,
ezberleyen, hükümlerine göre amel edenlerin kazanacakları sevapları, bazı sûre yahut
âyetlerin şifalı olduğunu bildiren hadisleri
içeren literatür için kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fezâilü’l-Kur’ân
Soru Açıklaması
14.
Kırâat, “Kur’ân’ın kelimelerinin eda keyfiyetlerini ve ihtilaflarını nakledenlerine isnat ederek
bilmektir”. Konusu: Telaffuzlarındaki ihtilaf ve
edâlarındaki keyfiyet bakımından Kur’ân’ın kelimeleridir. Gayesi: Mütevâtir kırâatların zabt
melekesini elde etmektir.
Aşağıdakilerden hangisi Senetleri bakımından Kraat çeşitleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Kabih kırâat
Soru Açıklaması
15.
On Mütevatir kıraatin üç tanesi bugün fiilen kullanmaktadır. Diğerleri ise bir ilim olarak tetkik
edilmektedir.
Buna göre;
I. Ebu Amr kıraati
II. Nafi Kıraati
III.Ebu Amir
IV.Asım Kıraati
Yukarıdakilerden hangileri Müslümanlar tarafından pratik olarak kullanılan üç Kıraat
arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
16.
Resûlullah’a en kolay gelen vahiy şekli Cebrâil’in
insan suretine girerek getirdiği vahiydir.
Buna göre Melek aşağıdaki sahabilerden
hangisinin şekline girerek vahiy getirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Dıhye el-Kelbî
Soru Açıklaması
17.
VAHİY “Yüce Allah’ın insanlara ulaştırılmasını
istediği mesajlarını peygamberlerine, alışılmışın
dışında gizli bir yolla süratli bir şekilde bildirmesidir”.
I. Cebrâil’in görünmeden çıngırak sesine benzer bir sesle vahiy getirmesi.
II. Hz. Peygamber uyanık iken meleğin görünmeksizin onun kalbine ilâhî vahyi ilkâ etmesi
III. Cebrâil’in insan suretine girerek vahiy getirmesi
Yukarıdakilerden hangileri Vahiy şekilleri
arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" I, II ve III
Soru Açıklaması
18.
Tarihi süreçte zaman zaman yolunu şaşıran
insanoğluna Allah Teâlâ tarafından çeşitli rasüller ve nebiler gönderilmiştir. Bunlar arasında
isimlerini bildiklerimizin sadece beş tanesi Arap
ırkındandır. Diğerleri ise başka ırklara mensup
peygamberlerdir.
Aşağıdaki peygamberlerden hangisi Arap
ırkından değildir?
Doğru Cevap: "E" Hz. İshak
Soru Açıklaması
19.
I. Her bir harfin hakkını tam vermek, medlerini yeterince uzatmak, harekeleri birbirinden
ayırmak, şeddeleri tam yapmak ve gunnelerin hakkını vermek gibi tecvîd kurallarını yerine getirmede, okuyuş hassasiyetinin en son
imkânını kullanarak Kur’ân’ı okuma tarzına
Tahkik denir.
II. Kırâat ilminde Kur’ân’ı, tecvid kâidelerine
uyarak hızlı bir şekilde okumaya Hadr denir.
III.Kur’ân’ı, acele etmeden, dura dura, anlaya
anlaya okumaya Tedvir denir.
Yukarıda Kur’ân-ı Kerîm’i okuyuş şekilleri
hakkında verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
20.
Yedi harf, ihtilaflı bir meseledir. Konuya dair kırk
civarında görüş vardır.
Aşağıdakilerden hangisi Alimlerin Yedi harf
hakkında yaptığı yorumlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Yedi surenin adıdır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız