logo

1.
Orhan Öğretmen öğrencilerine Hz İbrahim (as)
kıssasını anlatırken şu ifadeleri kullanıyor; ‘’Değerli gençler Hz İbrahim döneminde herkes puta
tapıyordu. Hz İbrahim putların tanrı olamayacağını biliyordu. Kendisini yaratanı bulmak için
elindeki tüm ihtimalleri sıralayıp ardında doğru
olmayanları bir bir yanlışlayarak doğruyu bulmaya çalışmıştır. Bu olay En’am suresinde şöyle
geçiyor; İbrahim, babası Âzer’e demişti ki: “Sen
putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni
ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum.”
Böylece biz İbrahim’e göklerin ve yerin melekûtunu (muhteşem varlıklarını) gösteriyorduk ki,
kesin inananlardan olsun. Üzerine gece bastırınca, bir yıldız gördü: “Rabb’im budur.” dedi.
Yıldız batınca da:” Ben batanları sevmem.” dedi.
Ay’ı doğarken gördü: “Rabb’im budur.” dedi. O
da batınca: “Yemin ederim ki, Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, elbette sapıklığa düşen
topluluktan olurdum.” dedi. Güneş’i doğarken
görünce: “Rabb’im budur, bu hepsinden büyük.”
dedi. O da batınca dedi ki: “Ey kavmim! Ben
sizin (Allah’a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.” “Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri
yoktan var edene çevirdim ve artık ben asla
Allah’a ortak koşanlardan değilim.”
Bu parçada bahsedilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sebr ve Taksim
Soru Açıklaması
2.
Kelam alimleri arasında tartışılan konulardan biri
de Allah’ın insan için en iyiyi yaratmasının zorunlu olup olmadığıdır. Mu‘tezile’nin adâlet anlayışına göre kulun menfaatine en uygun olanı Allah’ın
yaratması O’nun üzerine vaciptir. Zira Allah, kötü
ve çirkin bir şeyi yapmaz; yaptığını da en iyi bir
şekilde yapar. Bu onun adaletinin gereğidir.
Yukarıda bahsedilen konu kelam alanında
doğrudan aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Salah - Aslah
Soru Açıklaması
3.
Maturidilik mezhebine göre iyi ve kötü olan şeyler vahiy olmasa dahi akılla bilinebilir. Çünkü insan aklı ile bir şeyin yararlı mı yoksa zararlı mı
olduğunu kestirebilir. Fakat Eşarilik mezhebine
göre insan aklı ile iyi ve kötüyü bilemez. Eşariler
bir şeyin iyi veya kötü olduğunun ancak vahiy
sonucunda bilineceğini savunurlar.
Yukarıda bahsedilen kelami tartışma konusu
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hüsün Kubuh
Soru Açıklaması
4.
Kelam tarihinin ilk dönemlerine Mutekaddimun
dönemi denilmektedir. Mantığın kelama dahil
edilmesiyle birlikte mutekadimun dönemi kapanmış muteahhirun dönemi başlamıştır. Çünkü
kelama Mantık dahil edildiğinde kelamın konu
alanı genişlemiştir. Ayrıca Mantığın kelama dahil edilmesi Ehl-i Sünnet kelamı için bir kırılma
olmuştur.
Buna göre Mantığı Kelama dahil eden İslam
Bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gazzali
Soru Açıklaması
5.
Mutekaddimun döneminin en belirgin özelliği
Bakıllânî tarafından Eş‘arî ekolün metodu haline
getirilen “delilin geçersiz olması ile medlûlün de
geçersiz olacağı” şeklinde formüle edilen ----’nin
terk edilmesi ve Aristo mantığının bir mihenk
taşı kabul edilerek kelâm ilmine sokulmuş olmasıdır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" İnikas-ı Edille
Soru Açıklaması
6.
Gazzali’nin hakikate ulaşmaya çalışırken
takip ettiği ve edilmesini istediği şüphecilik
metodunu konu edindiği ve başta Descartes
olmak üzere batılı filozofları etkilediği eseri
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" El-Münkiz Mine’d-dalal
Soru Açıklaması
7.
Önderi Ebû’l- Hasan el-Eş‘arî’ye nispetle
Eş‘arîlik (el-Eş’ariyye) adını alan bu mezhep
muhalifleri tarafından müşebbihe ve mücbire
gibi isimlerle de anılmıştır. İlahi sıfatlar, kulların
fiilleri, iman-amel ilişkisi ve bunlara bağlı konularda kendine özgü fikirler ortaya koyan Eş‘arîlik, Mâtürîdîlik ile birlikte Ehl-i sünnet kelâmını
oluşturmaktadır.
Buna göre aşağıdaki alimlerden hangisi Eşari kelamcılardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Cahiz
Soru Açıklaması
8.
Feyza Öğretmen 11-C sınıfında derse girdiğinde öğrencilerine ‘’ Hangi mezhebe göre haram
yiyecekler rızık olarak kabul edilir? ‘’ sorusunu
sormuştur. Öğrenciler aşağıdaki gibi cevaplandırmışlardır;
Sudenaz: Hocam Mutezile mezhebi haram yiyecekleri rızık olarak kabul eder
Ecrin: Hocam Maturidilik mezhebi haram yiyecekleri rızık olarak kabul eder
Halil İbrahim: Hocam Eşarilik mezhebi haram
yiyecekleri rızık olarak kabul eder
Buna göre yukarıdaki öğrencilerden hangileri Feyza Öğretmen’in sorusuna doğru cevap
vermiştir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız Halil İbrahim
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi Ye’is halinde
imanın geçerliliği bağlamında değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "A" Hışmımızı gördüklerinde: “Esmâ’sıyla hakikatimiz olan Allâh’a ve O’nun Tek olduğuna iman ettik; O’na ortak koştuğumuz şeyleri inkâr ettik” dediler. Ama, Bizim şiddetli azabımızı görüp de öyle inanmaları kendilerine fayda vermedi. Bu, Allah’ın kulları hakkında, öteden beri yürürlükte olan yasasıdır. İşte inkarcılar o zaman hüsranda kaldılar
Soru Açıklaması
10.
Ahmet arkadaşlarına; ‘’Dünyada olan bir şeyin
iyi veya kötü olduğunu bilmek için tek şart vahiydir. Akıl bir şeyin iyi veya kötü olduğunu tek
başına kavrayamaz’’ demiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ahmet’in
mensup olduğu mezhebin görüşlerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "E" Peygamber olmanın şartlarından biri erkek olmaktır
Soru Açıklaması
logo

11.
Mebed el- Cüheni gibi bazı alimler İnsanın tüm
davranışlarında özgür olduğunu ve yapıp ettiklerinden sorumlu olduğunu savunmuşlardır.
Buna göre yukarıda verilen Mabed el-Cüheni
gibi alimler aşağıdaki mezheplerden hangisine mensuptur?
Doğru Cevap: "D" Kaderiyye
Soru Açıklaması
12.
Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka tanrılar
olsaydı, onların her ikisi (yer ve gökler) de fesada uğrardı (düzenleri bozulurdu)”
Yukarıda verilen ayet aşağıdaki delillerden
hangisiyle daha çok ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" Temanu
Soru Açıklaması
13.
Nazzam’a göre şairler ve yazarların belagat konusunda Kur’an’ın bir benzerini üretmeleri veya
oluşturmaları aklen mümkündür. Fakat yüce Allah onlara katiyyen izin vermeyecektir.
Yukarıda hakında bilgi verilen ve Nazzam’ın
ortaya atmış olduğu teori aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sarfe Teorisi
Soru Açıklaması
14.
Bu mezhebe göre büyük günah işleyen kimse
şayet tövbe etmeden ölürse ilelebet cehenneme gider ama tövbe ederek ölürse cennet ile
cehennem arasında bir yerde kalır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mutezile
Soru Açıklaması
15.
Eşariler faili yani fiilerin yaratıcısı olarak sadece Allah’ı görmelerini aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklamışlardır?
Doğru Cevap: "D" Kesb
Soru Açıklaması
16.
Eş‘arî ekol haberi sıfatları tevil edip etmeme
konusunda farklı görüşlere sahip olmuşlardır.
İmam Eş‘arî’nin bize ulaşan eserlerinde onun
haberi sıfatları te’vil etmeden Allah’a izafe ettiği
fakat Allah’ın zatına layık olacak manaları bulunduğuna hükmeden bir anlayışa sahip olduğu
Bakıllani’nin de bu görüşü devam ettirdiği görülmektedir. Fakat Cüveynî, Bağdâdî, Gazzâlî gibi
Eş‘arî kelâmcılar ise haberî sıfatların Arap dilinin
te’vile imkan sağlayan üsluplarından yararlanılarak Allah’ın zatına layık bir biçimde teşbih ve
tecsime düşmeden tevil edilmeleri gerektiğini
ifade etmişlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi haberi
sıfatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Muhyi
Soru Açıklaması
17.
Mu‘tezile, kendi içinde Basra ve Bağdat ekolü
olarak iki ana şubeye ayrılsa da tüm mezhep
mensuplarının ittifakla kabul ettiği beş temel
ilke vardır ki bunlar, Mu‘tezile’yi diğer kelâm
ekollerinden ayıran ve mezhebin ana karakterini oluşturan prensiplerdir. Bununla birlikte bu
ilkelerin yorumunda mezhep içinde farklılıkların
bulunduğu göz ardı edilmemelidir
Buna göre ağıdakilerden hangisi Mutezile’nin beş prensibinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İmamet
Soru Açıklaması
18.
Mutezile’ye göre Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur. Allah’ın bir ve kadîm olması, O’nun en özel
sıfatlarıdır. Eğer Allah’ın kadîm oluşu dışında
O’na çeşitli sıfatlar isnad edilirse Allah’tan başka
birçok kadîm varlığın mevcudiyeti kabul edilmiş
olur. Böylece kadîm varlıkların çokluğu ortaya
çıkar ki bu durum, Allah’ın birliği gerçeğine aykırıdır.
Buna göre yukarıdaki durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Teaddüd-i kudemâ
Soru Açıklaması
19.
---- doğal dünyaya dair gözlemlerin kaynağını
oluşturduğu; dini bilgiye vasıtasız biçimde sadece akıl yoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alan,
bu sebeple vahye dayalı bütün dinleri inkar eden
tek Tanrı inancıdır. Vahiy inancını kabul etmediği
için peygamberliği de reddederler.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
Doğru Cevap: "E" Deizm
Soru Açıklaması
20.
Bu dini anlayış tanrı ile evreni aynı şey yani özdeş olarak görür. Onlara göre tanrı her şeydir,
her şey tanrıdır. Rönesans’tan sonra Giordano
Bruno ve Spinoza tarafından temsil edilmiştir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Panteizm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız