logo

1.
I. El Hamra Sarayı
II. Caferiyye Sarayı
III.Kurtuba Ulu Camii
IV.St Juan Minaresi
V. Tinmel Camii
Yukarıda verilen eserlerden hangileri Endülüs Emevi dönemine aittir?
Doğru Cevap: "A" I - II - III - IV - V
Soru Açıklaması
2.
Emevi Devleti ileAbbasiler arasında Dicle nehrinin kollarından ---- yakınlarında meydana gelen
ve Emevilerin yıkılmasıyla neticelenen veAbbasiler’in başa geçmesini sağlayan savaştır. Bu
savaş ismini savaşın olduğu yerden almaktadır.
Yukarıda bahsedilen savaş aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Zap Suyu Savaşı
Soru Açıklaması
3.
750 yıllarında Göktürk Devleti yıkılmış Türkler
Çin baskısı altında kalmışlardır. Çin baskısından
kurtulmak isteyen Türkler Araplarla Çine karşı
birleşerek Çinlileri yenmişlerdir.
Buna göre Çinlilere karşı Araplarla Türklerin birlikte savaştığı savaş aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Talas Savaşı
Soru Açıklaması
4.
Abbasiler döneminde Tacirlerden satın alınarak
saraya getirilen, Müslüman olmaları ve saray
adabını öğrenmeleri sağlanarak değişik hizmetlerde kullanılan Fransız,Alman, İtalyan vb. asıllı
köleler vardı.
Buna göre yukarıda hakkında bilgi verilen
kölelere aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?
Doğru Cevap: "B" Sakalibe
Soru Açıklaması
5.
I. Türkler arasında müslümanlık yayıldı
II. TürklerAbbasi devletinin yönetiminde sahne
alma şansı yakaladılar.
III. Çinlilerin güç kaybetmesi sağlandı
IV. Araplar ve TürklerAvrupa içlerine kadar çoğu
yeri hızlıca fethetti.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Talas
Savaşının sonuçlarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
Emevi devletini yıkarak kurulan Abbasi Devleti
siyasette olduğu gibi ilim ve kültürde döneminin
epey önündedirler.
Buna göre Abbasi Devletinin en parlak dönemi aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin
zamanındadır?
Doğru Cevap: "C" Harun Reşid
Soru Açıklaması
7.
Abbasi Devleti’nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ile Abbasiler’e bağlı yöneticilerin (Emir’ül Umeralar) kendi bölgelerinde
bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya feodal
devletler çıkmaya başlamıştır. Emir’ül Umeralar
görünürdeAbbasi devletine bağlı gibiydiler fakat
siyasi olarak tamamen bağımsız olarak hareket
ediyorlardı.
Buna göre Abbasi devletinin çözülmesine
ve yıkılmasına neden olan bu küçük devletçiklerin olduğu dönem aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tavaif-i Mülük
Soru Açıklaması
8.
Abbasi devletinin merkezi otoristesi zayıfladıkça
meydana küçük devletçikler çıkıyordu. Bu devletçikler zaman zaman Abbasi devletini baskı
altında bırakabiliyordu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Tavaif-i
Mülük devletlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Karmatiler
Soru Açıklaması
9.
Abbâsîlerden önceki İslam şehirciliği konusundaki bilgilerimiz çok kısıtlıdır. Bu konuda bilinen
ilk örnek, 762-765 yıllarında Abbâsî döneminde
kurulan Bağdad şehridir. Kaynaklardan edinilen
bilgilere göre ilk Bağdad şehri daire planlıydı ve
iç içe iki sur duvarı dıştan bir hendekle çevrelenmişti.
Buna göre Bağdat şehrini kuran yönetici
aşağıakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ebu Cafer el-Mansur
Soru Açıklaması
10.
Abbasi Devleti (750-1258) Peygamberimizin
amcasıAbbas’ın soyundan gelen EbulAbbas’ın
temellerini attığı devlettir. 750 yılında Abbasiler
Emevi yönetimine karşı ayaklanarak halifeliği
ve iktidarı ele geçirdiler. Bu tarihten başlayarak
Abbasiler 1258’e kadar İslam dünyasının büyük
bölümüne egemen oldular.Abbasi devleti sanat
alanında da çok önemli eserler vermişlerdir.
Buna göre aşağıda verilen eserlerden hangisi Abbasi dönemine ait değildir?
Doğru Cevap: "D" Leşker-i Bazar Sarayı
Soru Açıklaması
logo

11.
Abbasilerde;
Karmatilerin Hacerü’l Esved taşını çaldığı esnada halife olan
Bağdatta kendi adıyla anılan bir bimaristan
yaptıran
Sık sık vezir değiştirmesiyle tanınan
yönetici aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Muktedir Billah
Soru Açıklaması
12.
Abbasiler Döneminde siyasi, iktisadi ve dini
sebeplere dayanan isyanlara sık sık rastlanmaktadır. İsyan hareketinin altında milliyetçilik
düşüncesinden daha çok özellikle İran kökenli
dini ideoloji yatıyordu.
Buna göre Abbasilerin bu isyanları bastırmak için kurdukları teşkilat aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Divanü’z-zenadıka
Soru Açıklaması
13.
Emevi devletini yıkan Abbasi devleti halifelik
bayrağını ele almıştır.
Buna göre Abbasi ve Emevi devletlerinin karşılaştırılması hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Emevi devleti hoşgörülüyken,Abbasi devleti mevali politikasını savunmuştur
Soru Açıklaması
14.
İslam devleti geniş coğrafyalara yayıldıkça haliyle zamanın şartları devletin başkentini de değiştiriyordu.
Buna göre aşağıda verilen dönem - başkent
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Endülüs Emevileri - Toledo
Soru Açıklaması
15.
İslam ordusu yeni yerler fethettikçe orada kalıcı olmak amacıyla fethettikleri yerlere şehirler
kurup; o şehirlerde hastaneler, yetimhaneler,
ibadethaneler ve imarethaneler kuruyordu. Bazen de stratejik amaçlı Samarra gibi şehirler
kuruyorlardı.
Buna göre aşağıda verilen şehir ve kurulduğu dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Endülüs Emeviler - Yemen
Soru Açıklaması
16.
Hz Osman’ın halife seçilme metodu kendisinden
önceki iki halifeden de farklıydı. İlk halife olan Hz
Ebubekir istişare sonucu, ikinci halife Hz Ömer
ise Hz Ebubekir’in önerisiyle halife seçilmiştir.
Hz Ömer vefat etmeden önce kendisinin yerine
kimin halife olacağını belirlememiş ama halifelik seçiminin islam toplumunu bölmemesi içinde
çalışmalar yapmıştır. Hz Ömer halifeyi seçecek
altı kişilik bir komisyon kurdu. Bu altı kişinin kullandıkları oy sonucunda beraberlik olması durumunda oy kullanması için oğlunu da dahil etti.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu komisyonun içinde bulunanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sa’d bin Ubade
Soru Açıklaması
17.
Emevi devletinin Arap ırkını diğer ırklardan üstün görmesi sonucunda ümmetçilik duygusu
müslümanlar arasında zayıflamıştır. Emevilerin bu tutumu Mevali politikası olarak da bilinir.
Mevali politikasına karşın diğer ırklara mensup
olan müslümanlar da kendilerinin Araplardan
üstün olduğunu kanıtlamak için çalışmalar içine girmişlerdir. Emevilerin Mevali politikası sonucunda yeni akımlar başlamıştır. Kendilerini
Araplardan büyük gören veArapları hakir gören
bir akım ortaya çıkmıştır.
Yukarıda bahsi geçen akım aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şuubiyye
Soru Açıklaması
18.
İslam halifelerinden Hz Ebubekir ve Hz Ömer
döneminde fetih hareketleri hızla devam ettiğinden dolayı İslam toplumunda çok fazla sorun
göze çarpmıyordu. Fakat Hz Oaman döneminde
fetihler yavaşlayınca ve iç karışıklıklar artınca
fitne uyanmaya başlamıştır ve İslam devletine
kargaşa zuhur etmiştir.
Buna göre fitnenin başlangıcı olarak kabul
edilen ve “fitnetü’l kübra” yani “büyük fitne”
olarak tarihe geçen olay aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hz Osman’ın şehit edilmesi
Soru Açıklaması
19.
Nihavend Savaşı, Müslüman Araplar ile Sasani
orduları arasında İran’da yapılan savaştır.
Buna göre Nihavend savaşı ile ilgili aşağıda
veilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hz Osman döneminde yapılmıştır
Soru Açıklaması
20.
Abbasi devletinde merkezi otoritenin zayıflamasıyla merkeze bağlı olan liderler bağımsızlık
çabası içine girmişlerdir. Böylece Tavaif-i Mülük
adı verilen küçük devletçikler kurulmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kuzey
Afrika’da kurulan küçük devletçiklerdendir?
Doğru Cevap: "A" İdrisiler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

 

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız