logo

1.
Resûlullâh’ın vefatının hemen ardından Medineliler, Benî Sâide Çardağı adı verilen toplantı
yerinde Müslümanların yönetimine istekli olduklarını açıkladılar.
Buna göre Ensarın halife olarak kendilerine
belirledikleri aday aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sa’d bin Ubade
Soru Açıklaması
2.
Ensar ile Muhacir arasında Beni Saide Gölgeliğinde kimin halife olacağına dair tartışmalar
zuhur etmiştir. Hazrec kabilesinden biri olan ----”
her iki taraftan da birer halife seçilmesini ve iki
halifenin İslam devletini yönetmesi’’ teklifini sunmuştur. Fakat bu teklif hem Muhacirler hem de
Ensar tarafından ilgi görmemiştir.
Buna göre yukarıdaki teklifi yapan sahabi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hubab bin Munzir
Soru Açıklaması
3.
Hz Peygamberin vefatından sonra insanları
kandırmak amacıyla peygamberlik iddiasında
bulunan kimseler zuhur etmeye başladı. Müseylime, Esved el-Ansi ve Tuleyha bin Huveylid
bunlardan bazılarıdır.
Buna göre İslam Literatüründe yalancı peygamberler için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Mütenebbi
Soru Açıklaması
4.
Peygamberimiz vefat etmeden önce İslam toplumuna kendisinden sonra kimin halife seçileceğine dair bir yönlendirmede bulunmamıştır.
Fakat hastalandığında Hz Ebubekir’i namaz kılması için görevlendirmiştir. Müslümanların önde
gelenleri bu durumu göz önünde bulundurarak
İslam halifesi olarak Hz Ebubekir’i seçmişlerdir.
İlk İslam Halifesi olan Hz Ebubekir’in halife
seçildikten sonra yaptığı ilk icraat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hz Peygamberin hazırlamış olduğu Üsame ordusunu sefere göndermesi
Soru Açıklaması
5.
Peygamberimiz 632 yılında Medine’de vefat etmiştir. Vefat ettiği haberi yayılınca kimin halife
seçileceği konusu müslümanlar içinde tartışma
yaratmıştır. Hatta çoğu sahabi peygamberimizin
mübarek naaşının daha toprağa verilmediğini
unutmuş bu tartışmalara katılmıştır. Fakat sahibelerden biri peygamberimizin yanından hiç
ayrılmamış ve peygamberimizin naaşını yıkamıştır.
Buna göre Peygamberimiz vefat ettikten
sonra onu yıkayan sahabi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hz Ali
Soru Açıklaması
6.
İslam tarihinde Emiru’l Müminin tabirini ilk
defa kullanan halife aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hz Ömer
Soru Açıklaması
7.
I. Kudüs, Irak, Mısır ve Suriye’nin fethedilmesi
II. Halid bin Velid’in azledilip yerine Ebu Ubeyde
bin Cerrah’ın getirilmesi
III.Kıbrıs seferinin yapılması
IV.Divan teşkilatının kurulması
Yukarıdaki olaylardan hangileri Hz Ömer döneminde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" I, II ve IV
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Hz Osman dönemindeki karışıklıkları tetikleyen nedenlerden
biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kuran-ı Kerimi çoğaltması
Soru Açıklaması
9.
Hz. Ali’nin topyekun hücum emri vermesi üzerine taaruza geçildi. Savaş 910 Safer 37 günlerinde şiddetlendi. Sabahın ilk ışıklarına kadar
devam eden vuruşmalar nedeniyle Cuma gecesine Hırıltı Gecesi (Leyletü’l-herîr) denir.
Buna göre Hırıltı Gecesi aşağıdaki savaşlardan hangisinde yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Sıffin Savaşı
Soru Açıklaması
10.
I. Toplumun zamanla siyasal konulara daha
fazla ilgi duyması
II. Müslümanların karşılaştıkları siyasal sorunları çözmek için Kur’ân ve sünnette kendilerine
dayanak olabilecek kesin nasların bulunmayışı
III. Halifelerin ve valilerin hatalı kararlarının sorgulanmaya başlanması ve muhalflerin artması
Yukarıdakilerden hangileri Hariciliğin ve diğer fırkaların oluşmasına zemin hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo

11.
Hz. Ali ile birlikte Kûfe’ye gittikten sonra da tahkimin yanlışlığını ve tevbe gerektiren bir davranış olduğunu söylemeye devam ettiler. Zaman
zaman mescitte “Hüküm ancak Allah’ındır.” sloganıyla Hz. Ali’ye muhalefet ediyorlardı. Hz. Ali
bu sözü duyduğunda “Kendisiyle batılın amaçlandığı hak bir söz” demiştir.
Buna göre Hz Ali ‘’ Kendisiyle batılın amaçlandığı hak bir söz’’ ifadesini aşağıdaki gruplardan hangisine karşı söylemiştir?
Doğru Cevap: "D" Harici mensupları
Soru Açıklaması
12.
Basra’dan gelen 500 kişilik bir grubun başında
Mis‘ar b. Fedekî isimli bir Hâricî vardı. Yolda Abdullah b. Habbâb b. Eret’le karşılaştılar. Kendisiyle bir süre sohbet ettiler; ancak söylediklerinden hoşlanmadılar. Kendisini ve hamile eşini
öldürdüler. Hz. Ali, Abdullah’ın öldürülmesine
çok üzüldü. Haricilerden Abdullah’ın katillerinin
gönderilmesini istedi ama bu teklifi kabul edilmeyince Haricilerin üzerine ordusunu yolladı ve
haricilerin büyük bir kısmını öldürdü.
Buna göre yukarıda bahsedilen ve haricilerin büyük çoğunluğunun öldürüldüğü savaş
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nehrevan Savaşı
Soru Açıklaması
13.
Kûfe yakınlarında konaklayan Hz. Ali, bir taraftan yanındakilerden Kûfe’ye gidip hazırlık yapmalarını isterken diğer taraftan Nehrevan’da
Abdullah b. Vehb er-Râsibî’den ayrılarak Ebû
Eyyûb el-Ensârî’ye sığınan ve yaklaşık 2000 kişilik bir Hâricî topluluğuna hitap edip kendisine
katılmalarını istedi. Bu teklifi kabul edilmeyince
çıkan çatışmada pek çoğu öldürüldü. Öte yandan Hz. Ali’nin Kûfe’ye giden adamları yeniden
bir savaşa girişmek konusunda çekimser davranınca halifede şehre girdi. Kazanılan bu savaşlar büyük zafer sayılırsa da savaştan kaçıp
kurtulan Hâricîler ve onların gelecek müntesiplerinde bir intikam arzusu doğurdu.
Yukarıda bahsedilen savaş aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nuhayle Savaşı
Soru Açıklaması
14.
Hz Ali’nin hariciler tarafından öldürülmesinden
sonra müslümanların bir kısmı Muaviye’nin etrafında toplanırken bir kısmı da Hz Hasan’ın etrafında saf tutmuşlardır. Muaviye’nin etrafında
toplananları giderek güçlenerek Emevi devletini
kurmuşlardır.
Buna göre Emevi devleti hakkında verilen
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Beytü’l Hikme adında büyük ilim kurumunu kurmuşlardır
Soru Açıklaması
15.
Emevi devleti Arap olmayan müslümanları ikinci
sınıf vatandaş olarak görerek Mevali politikasını
gütmüşlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Emevilerin güttüğü Mevali politikasının sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Devletin önemli konumlarına Araplar geldiğinden dolayı fetihler hızlanmıştır
Soru Açıklaması
16.
İlk defa altın ve gümüş Emevi paraları basıldı
Arapça resmi dil ilan edildi
Ebu’l Mülük yani hükümdarların babası olarak
bilinir
Kubbetüs Sahra inşa edilmiştir
Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdaki Emevi
devletinin hükümdarlarından hangisi döneminde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Abdulmelik bin Mervan
Soru Açıklaması
17.
Emevi devletinin ilk dönemlerinde Arapça resmi
dil ilan edilmediğinden dolayı devlet işlerinde
farklı diller kullanılarak evraklar yazılırdı.
Buna göre Arapça resmi dil ilan ediline kadar
devlet işlerinde kullanılan diller aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Rumca ve Farsça
Soru Açıklaması
18.
I. Velid Kuzey Afrikada’ki Berberiler’in Müslüman olmalarını sağlamıştır. Yine I. Velid döneminde İspanya halkı gördüğü baskı sebebiyle
Müslümanlar’dan yardım istemiş, Tarık b.Ziyad
komutasındaki İslam orduları 711 İspanya’ya
geçerek burada vizigotlar ile yaptığı savaşı kazanmış ve İspanya’nın fethine başlamıştır. Daha
sonra buraya Endülüs ismi verilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen savaş aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kadiks Savaşı
Soru Açıklaması
19.
İslam ordularının Avrupa’da kazandığı ilk toprak
Endülüs’tür.
Buna göre İslam ordusunun Avrupa’daki ilerleyişi hangi savaşa kadar devam etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Puvatya Savaşı
Soru Açıklaması
20.
Endülüs Emevi devletinin en parlak günleri ----
döneminde yaşanmıştır. Hatta bazı tarihçiler
bu döneme Düğün Günleri manasına gelen
Eyyamul Arus demişlerdir. Bu dönemde İslam
ordusu yeni yerler fethetmiş ve düşmanlar ağır
yenilgilere uğratılmıştır.
Buna göre Endülüs Emevi devletinin en iyi
dönemi aşağıdaki hükümdarlardan hangisi
tarafından yaşatılmıştır?
Doğru Cevap: "D" II. Abdurrahman
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.