logo

1.
İnsanı hem içten hem de dıştan kuşatan ve onun
düşünce ve davranışlarını temellendiren din,
yüce bir varlığa bağlılık ilkesine dayanmaktadır.
Kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zaman zaman
düştüğü çaresizlik durumu insana inanç yoluyla
bir çıkış yolu bulma ihtiyacını doğurmuş ve gereksinim ilk çağlardan beri hep var olagelmiştir.
Dolayısıyla insanlarda din duygusu fıtrîdir, yani
içten gelen bir durumdur.
Buna göre Din hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Din insanların kendisini düşünmeye itici bir kuvvet olduğundan dolayı bireyselleşmeyi artırır.
Soru Açıklaması
2.
Din bilginleri genellikle din kelimesinin Arapça
olan ‘deyn’ kökünden bir mastar veya isim olduğunu kabul ederler. ‘Deyn’ kelimesi bir çok
anlama gelmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Din kelimesinin anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Birleşme
Soru Açıklaması
3.
I. Budizm
II. Hristiyanlık
III.Yahudilik
IV.İslam
Yukarıda verilen dinlerden hangileri muharref din kategorisine girmektedirler?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
4.
Tarih boyunca insanların inandığı dinlerin sayıları çoktur. Bu dinlerden bir kısmı günümüzde
hala varlığını devam ettirirken bir kısmı ise inananı olmadığı için tarih sahnesinden silinmiştir.
Bu yüzden dinler konusunda birçok sınıflama
yapılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi din sınıflamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Savaşçı Dinler
Soru Açıklaması
5.
Son din olan İslam, mükemmel ve en gerekli
insan ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirilmiştir.
“Bugün size dininizi mükemmel kıldım, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak
İslâm’ı beğendim.” ayetiyle İslam dininin insan
için en mükemmel din olduğu vurgulanmaktadır.
Buna göre yukarıda verilen ayet aşağıdaki
surelerden hangisinde geçmektedir?
Doğru Cevap: "B" Maide Suresi
Soru Açıklaması
6.
Bazı Batılı düşünürler dinin kaynağını Allah olarak görmek yerine başka şeyler olarak görürler.
Hatta bizim dinimizin kaynağını da Hz Muhammed (sav) olarak gördüklerinden dolayı dinimize
‘Muhammedanism’ yani ‘Muhammedilik’’ adını
vermişlerdir.
Buna göre batılı düşünürler dinin kaynağını
aşağıdakilerden hangisi olarak görmezler ?
Doğru Cevap: "D" Vahiy
Soru Açıklaması
7.
İman öncelikle kalbin tasdik etmesi, yani onaylamasıdır. İman kalbin fiili olması nedeniyle
insanın inançla ilgili hususları (mümen’ün bih)
kalben kabullenmesi şarttır. İslâm âlimlerinin
büyük bir kısmı bu görüştedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İman için
kalbin tasdiki şartını aramaz ?
Doğru Cevap: "A" Cehm bin Safvan
Soru Açıklaması
8.
slam’ın güçlenmesi ve değişik coğrafyalara yayılması sonucunda bazı kimseler korktukları için
ve vergi vermemek için iman etmediği halde biz
iman edenlerdeniz diyorlardı. Fakat onlar kalben
iman etmedikleri için müminlerden sayılmayacaklardır.
Buna göre iman etmedikleri halde müslüman
gibi görünenlere İslam literatüründe verilen
isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Münafık
Soru Açıklaması
9.
Hiçbir dine inanmamayı ve bir yaratıcı fikrini
reddetmeyi kendilerine düstur edenler aşağıdaki sınıflamalardan hangisine girerler?
Doğru Cevap: "D" Ateist
Soru Açıklaması
10.
Bu grup Allah’a iman ettiği halde kendilerine yarrdımcılar edinme yoluna girişmişlerdir. Kendilerini Allah’a yaklaştırması için aracılar koyarak
onlara tapmaya başlamışlardır.
Buna göre yukarıda bahsi geçen grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Müşrik
Soru Açıklaması
logo

11.
Ahmet Çin’de yaşayan bir Arakan müslümanıdır.
Arakan’da kendilerine sürekli şiddet ve işkence
yapılmaktadır. Yine bir gün ona şiddet uygulayanlar Allah’ı reddetmesi için baskı yapmışlardır.
Ahmet kalbi iman ile dolu olduğu hâlde işkencelere daha fazla dayanamayıp zalimlere Allah’ı
inkar ettiğini söylemiştir.
Bu durumda işkence altında Allah’ı reddeden
Ahmet’in imanı hakkında aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Kalben Allah’ı inkar etmediği için hala müslümandır.
Soru Açıklaması
12.
İkrar, içten hissedilenin dil ile ifade edilmesine
denir. Kişinin kalben kabul ettiği iman esaslarını
dışa vurmasının önemi bellidir. Sebepsiz olarak onu terk etmemesi gerekir. Ancak ---- ve ----
mezheplerinin iman tanımı “inanılması gereken
inanç esaslarını kalbin tasdiki olmaksızın, dil ile
ikrar etmek yeterlidir” şeklindedir.
Buna göre yukarıdaki boşluklara aşağıdaki
mezheplerden hangileri gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Kerramiye - Cebriyye
Soru Açıklaması
13.
İslam düşüncesinde iman konusunda yapılan
değerlendirmelerden biri de imanın, kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve İslam’da emredilmiş ibadet veya
taat türünden birinin veya yasaklanmış bir emrin
yapılmaması, yani amellerin yerine getirilmesi
şeklindeki tanımıdır.
Yukarıda verilen tanım göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki mezheplerden hangisinin bu şekilde imanı tanımlamayacağı
söylenir?
Doğru Cevap: "A" Maturidilik
Soru Açıklaması
14.
İman konusunda tartışılan konulardan biri de
müminin imanının artıp eksilme kabul edip etmeyeceğidir. İmanın artıp eksilme kabul etmeyeceğini söyleyenler olduğu gibi çeşitli halleri
yaşayan müminin bazen konumunu daha alt
seviyeye düşürdüğü, bazen de bu konumunu
yücelttiğini göz önüne alarak, imanda artma ve
eksilmenin olabileceğini savunanlar olmuştur.
İmanda artmanın hem nitelik hem de nicelik
yönünden olacağını söyleyenler aynı zamanda
amelin imandan bir cüz olduğunu savunurlar.
Buna göre;
I. Mutezile
II. Haricilik
III.Şia
IV.Zeydiyye
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri
İmanda artma veya eksilme olabileceğini
savunurlar ?
Doğru Cevap: "C" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
15.
Adem Öğretmen İmam hatip lisesinde İslam
inanç esasları dersine girmektedir. Sınıfa girip
öğrencilere selam verdikten sonra ‘’Mukallidin
İmanı deyince ne anlıyorsunuz?’’ diye öğrencilerine sormuştur. Öğrenciler aşağıdaki cevapları
vermiştir.
Kerem; Hocam araştırarak iman sahibi olanların
imanını ifade ediyor.
Nisanur; Hocam araştırmadan çevresindekileri taklid yoluyla iman edenlerin imanını ifade
ediyor.
Elif; Hocam Katilin imanın olup olmadığını ifade
ediyor
Sude; Hocam maktulun imanının olup olmadığını ifade ediyor
Halit; Hocam Hz İbrahim gibi Allah’ı aklı ile bulanların imanını ifade ediyor.
Buna göre yukarıdaki öğrencilerden hangisi
Adem Öğretmen’in sorusunu doğru cevaplamıştır?
Doğru Cevap: "B" Nisanur
Soru Açıklaması
16.
İman konusunda tartışmalardan biri de “ben
inşallah müminim” demenin caiz olup olmadığıdır. Bir âyette “Kesinlikle hiçbir şey hakkında
inşâ Allah (Allah dilerse) demeden Bunu yarın
yapacağım deme. Unuttuğun zaman da Allah’ı
an!” (el-Kehf 18/23-24) buyurulduğu için müminin yapacağı her şeyi takdir ve tayin etmede
Allah’a güvenmesi gerekir. O halde iman eden
kimse de bir eylem gerçekleştirdiğine göre o da
inşallah demek durumunda mıdır? İşte bu konu
tartışılarak iman konusunda böyle davranmanın şüphe ve endişe anlamı taşıdığı üzerinde
durulmuştur.
Yukarıda alimler tarafından tartışılan konu
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İmanda İstisna
Soru Açıklaması
17.
Aşağıda bir gazete yazısından bir kesit verilmiştir.
“Mustafa günahkar bir kul olduğundan dolayı
artık Allah’ın kendisini kesinlikle affetmeyeceğini
düşündüğü için hiçbir şekilde tevbe etmez ve
Allah’ı inkar etme yoluna gider. Bir gün yüzmeye
gittiği denizde boğulmak üzereyken Tevbe edip
ve Allah’a iman ettikten sonra vefat eder.”
Bu gazete yazısını okuyan bazı islam alimleri
Mustafa’nın imanının geçerli olduğunu savunurken bazıları da geçersiz olduğunu iddia etmektedir.
Buna göre yukarıda alimlerin üzerinde konuştuğu ve tartıştığı husus aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İman-ı Yeis
Soru Açıklaması
18.
Mûsâ, tayin ettiğimiz vakitte (Tûr’a) gelip de rabbi onunla konuştuğunda o, “Rabbim! Bana görün; sana bakayım” dedi. Rabbi, “Sen beni asla
göremezsin. Fakat şu dağa bak; eğer o yerinde
durabilirse sen de beni görebilirsin” buyurdu.
Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti;
Mûsâ da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki:
“Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana
tövbe ettim; ben inananların ilkiyim.”
Yukarıda verilen ayet kelam alimlerinin tartıştığı konulardan hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Ruyetullah’ın caiz olup olmadığı
Soru Açıklaması
19.
Kelam alimleri arasında tarih boyunca birçok
konuda ihtilaflar ortaya çıkmıştır. Bu ihtilaflardan
bir tanesine de Firavun ile ilgili olan bir ayet sebebiyet vermiştir Yunus suresinin 90 ve 91. ayeti
mealen şöyledir ‘’Biz, İsrailoğullarını denizden
geçirdik. Böylece firavun ve onun ordusu, azgınlıkla (zulümle), düşmanlıkla onları takip etti.
(Sular), onu boğacak düzeye erişince, (firavun)
o zaman: “İsrailoğullarının kendisine (O’na)
inandığı ilâhtan başka (ilâh) olmadığına ben de
îmân ettim. Ve ben (de), müslümanlardanım
(teslim olanlardanım, İslâm’a girenlerdenim).”
dedi. Şimdi (mi) (teslim oldun, öyle mi?) Ve sen,
daha önce asi olmuştun. Ve sen, fesat çıkaranlardan idin.’’
Yukarıda verilen ayet kelam alimlerinin tartıştığı konulardan hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Yeis halindeki imanın kabul olup olmadığı
Soru Açıklaması
20.
Emanuel Adebayor 2015 yılında bereber futbol
oynadığı müslüman arkadaşlarından İslamı öğrenmiş ve dinin her ritüelini tek tek irdeleyerek
araştırmış ve yavaş yavaş dinin emir ve yasaklarını öğrenip kabul ettikten sonra islamı seçerek müslüman olmuştur.
Buna göre Emanuel Adebayor’un imanı imanın hangi türüne örnektir?
Doğru Cevap: "D" Tafsili
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.