logo

1.
Musannef kelimesi Arapça S-N-F kökündendir
ve tasnif edilmiş, sınıflandırılmış, gruplandırılmış, anlamlarına gelir. Musannefler de sünenlerle aşağı yukarı aynı konuları kapsarlar.
Fakat Sünen’lerle aralarındaki en önemli fark,
Sünen’lerin ağırlıklı olarak Hz. Peygambere ait
söz fiil ve takrirleri içerirken, Musannef’lerin bunlara ilave olarak mevkuf hadis denen sahâbe
sözleri ve uygulamaları ile, maktû’ hadis denen
tâbiûn sözleri ve uygulamalarını da içermeleridir. Musanneflerden ikisi günümüze ulaşmış ve
meşhur olmuşlardır.
Bahsedilen Musannefler aşağıdakilerden
hangileridir?
Doğru Cevap: "A" Abdurrezzâk- İbn Ebû Şeybe
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki eserlerden hangisi El-Kütübü’s -
Sitte denilen altı kitap arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İmam malik
Soru Açıklaması
3.
Hadisleri, râvîlerine göre gruplandıran hadis kitapları ale’r-ricâl olarak isimlendirilir.
I. Mu‘cemler
II. Müsnedler
III.Sünenler
IV.Etrâf kitapları
Yukarıdakilerden hangileri ale’r-ricâl hadis
kitapları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" I, II ve IV
Soru Açıklaması
4.
Sünnet, Hz. Peygamberin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) sözleri, davranışları ve onaylarıdır.
I. Tebliğ
II. Beyan
III.Tezkiye
Yukarıdakilerden hangileri Hz. Peyg
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
Hadis alanında yazılmış önemli eser ve yazarlar
vardır.
Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hümeydi’nin Musannef’i
Soru Açıklaması
6.
I. Muvatta’larda Hz. Peygamber’den gelen hadisler yanında, mevkuf hadis denen sahâbe
sözleri ve uygulamaları ile, maktû’ hadis denen tâbiûn sözleri ve uygulamalarına da yer
verilir.
II. Sünenlerde sadece Hz. Peygamber’e ait söz,
fiil ve takrîrlere dair hadisler bulunur. Sahabe
ve Tâbiûn’un söz, görüş ve uygulamalarına
–istisnalar dışında- yer verilmez.
III. Musanneflerde sadece Hz. Peygamber’e ait
söz, fiil ve takrîrlere dair hadisler bulunur.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
7.
Herhangi bir hadis kitabının bir başka hadis
eseri veya eserleriyle karşılaştırılıp birincisinin ikincisinden fazla olarak ihtiva ettiği
hadisleri bir araya getiren eserlere Hadis
literatüründe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Zevaid
Soru Açıklaması
8.
İsâm tarihi boyunca halk arasında hadis olarak
dolaşan birçok söz bulunmaktadır. Bunlar arasında hadis olanlar bulunduğu gibi hadis olmayanlar da vardır. Halk arasında hadis olarak bilinen bu sözlerin gerçek durumlarını tespit etmek
amacıyla birçok müstakil çalışma yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Aclûnî- Keşfu’lhafâ’
Soru Açıklaması
9.
İlk Müslümanlar, özellikle sahâbîler hadis rivayetinde gereken titizliği göstermeye gayret
etmişlerdi. Bunun için başlıca çarelere başvurmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu çareler arasında
yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Hadis Rivâyet Edenden metin isteme
Soru Açıklaması
10.
I. Üçüncü asır sonrasında yazılması-temel hadis kaynaklarını esas alması
II. Temel hadis kaynaklarını bir araya getirmesi-temel hadis kaynaklarının fihristini yapması
III.Temel hadis kaynaklarını şerh etmesi-temel
hadis kaynaklarını tamamlaması
Temel hadis kaynakları üzerine yapılan çalışmaların müşterek özellikleri yukarıdakilerin
hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
logo

11.
Buhârî’nin el-Câmiu’s-sahîh’i üzerine hadis kitapları arasında en çok şerh yazılan eserdir.
Aşağıdakilerden hangisi Buhârî şerhleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Süyûtî- Tenvîrü’l-hevâlik
Soru Açıklaması
12.
Resûl-i Ekrem’in dış görünüşünü, özel hayatını ve ahlâkını ihtiva eden hadis edebiyatıdır.
Hz. Peygamber’in ibadet ve yaşayışını giyim
ve kuşam tarzını kapsar.
Bu türden rivayetler esas alınarak oluşturulan eserler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Şemâil
Soru Açıklaması
13.
I. Müstedrek ve müstahrec türü eserler esas
aldıkları eserleri tamamlayıcı mahiyetteki kitaplardır.
II. Cem’ ve Câmi’ başlığını taşıyan eserler temel
hadis kaynaklarını bir araya getiren kitaplardır.
III.Zevâid türü eserler genellikle Kütüb-i sitte
ile müsned ve mu’cemleri karşılaştırıp ikincilerde fazla olan rivâyetleri bir araya getiren
kitaplardır.
IV.Etrâf türü eserler hadislerin kaynağına ulaşmayı kolaylaştıran kitaplardır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
14.
---- Arapçada, bir yere veya birine dayandırılan
şey anlamına gelir. Bu türdeki eserlerde hadisler, hadisin ilk râvîsi olan sahâbîlere göre sıralanmaktadırlar. Yani her bir sahâbînin hadisi bir
arada bulunur. Bu eserlerde hadisler ilk râvilerine göre gruplandırılarak, onlara dayandırılarak
düzenlendiklerinden bu isim verilmiştir.
Yukarıda bahsedilen Hadis kitap türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müsned
Soru Açıklaması
15.
I. Zevâid türü eserlerde genellikle müsned ve
mu’cemler gibi hadis aramanın zor olduğu
kitapların zevâidleri tespit edilmektedir.
II. Zevâidler konularına göre tasnif edilmiş eserlerdir.
III.Zevâid müellifleri çalışmalarına esas aldıkları eserlerdeki rivâyetleri hiçbir ayırıma tâbi
tutmazlar. Dolayısıyla bu eserlerde merfû,
mevkuf ve maktû’ hadisler bulunduğu gibi
sahih, hasen, zayıf ve mevzû rivâyetler de
yer almaktadır.
Yukarıda Zevaid hakkında verilen bilgilerden
hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Müslim şerhleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Ebû Bekir İbnü’l-Arabî- Ârizatü’l-ahvezî
Soru Açıklaması
17.
I. Bazı önemli açıklamalarını savaş zamanlarında yapmak
II. Özel bir katip tutarak bütün sözlerini yazdırıp
dağıtmak
III.Kalabalık mekanlara giderek konuşmalar
yapmak
Yukarıdakilerden hangileri Hz. Peygamberin
hadislerin yayılması için yaptığı işler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" I ve III
Soru Açıklaması
18.
Hadislerin Hz. Peygamber’in sağlığından itibaren yazılmaya başlandığını bildiren birçok haber
vardır. Bunlar hadislerin yazılmasına sonradan
izin verildiğini gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber
Hayattayken Yazılan belgeler arasında yer
almaz?
Doğru Cevap: "E" Hz. Ali’nin yazdıkları
Soru Açıklaması
19.
I. El-Müsnedü’l-müstahrec alâ Sahîhi’l-İmâm
Müslim, temel hadis kaynaklarını tamamlamak amacıyla yazılmıştır.
II. Rivâyet döneminden günümüze gelmeyen
bazı kitaplarda bulunan hadislere Zevâid türü
eserle ulaşılabilir.
III.El-Makâsıdü’l-hasene-Keşfü’l-hafâ, halk
arasında hadis diye meşhur olmuş sözlerle
ilgilidir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
20.
Bu tür kitaplarda hadislerin tamamı değil başından bir kısmı yani ucu verilip hadisin farklı
isnadları yani değişik rivayet kanalları verilir. Bu
kitaplar genellikle sahâbe ismine göre tertip edilmişlerdir. Hadis metinlerinin ilk harflerine göre
alfabetik olarak yazılmış olanları da vardır.
Yukarıda bahsedilen Hadis kitap türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Etraf kitapları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.