logo

1.
I. Yaygın olarak uygulana gelen belli bölgenin
hadislerini toplamayı amaçlarlar.
II. Hz. Peygamberin, ashabın ve takipçilerinin
uygulamaları üzerinde çok yürünen yola
benzetildiğinden bu kitaplara Muvatta ismi
verilmiştir.
III. Muvatta’larda Hz. Peygamber’den gelen hadisler yanında, mevkuf hadis denen sahâbe
sözleri ve uygulamaları ile, maktû’ hadis denen tâbiûn sözleri ve uygulamalarına da yer
verilir.
Yukarıda Muvatta’ hakkında verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Hz. Peygamber ve onun vefatından sonraki
sahâbe döneminde hadis nakleden sahâbîlere
bunu kimden duydun sorusu sorulmaya gerek
yoktu. Hatta böyle bir soru abes karşılanmaktaydı. Çünkü sahabîler her hadisi bizzat Hz.
Peygamber’den doğrudan duymamış olsalar
bile başka bir sahâbîden öğreniyorlardı. Ayrıca
sahâbe arasında güven esastı. Sahâbeden sonrakiler de sahâbeye güveniyordu. Hayatlarını İslâm’a ve Hz. Peygamber’e vakfeden sahâbenin
hadis uydurması düşünülemezdi.
Aşağıdakilerden hangisi Sahâbeden sonraki
nesillerde hadis nakledenlere sened sorulmasının nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Hadis uydurma gibi bir olgunun ortaya çıkması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi ale’l-ebvâb hadis
kitapları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Etraf kitapları
Soru Açıklaması
4.
Hadis ilminde isnad dendiğinde, hadislerin başındaki râvî silsilesini gösteren isimlerden oluşan râvîler zinciri anlaşılır. Buna sened de denir.
Aşağıdakilerden hangisi Hadis ilminde Senedi bilmenin faydaları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Ravilerin alim olup olmadığını tespit etmemize yardımcı olur
Soru Açıklaması
5.
İhtilâfü’l-hadîs, sağlam bir hadisin yine sağlam
bir hadise zıt düşmesi veya öyle görünmesi ya
da algılanmasıdır. İhtilâfü’l-Hadîs İlmi bu tür zıt
görünen hadisleri konu edinip bunları değerlendiren ve zıtlığı çözmeye çalışan ilim dalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi Hadisler arasındaki
ihtilâfın giderilmesinde alimlerin kullandığı
yöntemler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Cerh
Soru Açıklaması
6.
Sahâbe’den Cerîr b. Abdullah, Şam’da oturan
Abdullah b. Üneys’in yanındaki zulüm ile ilgili bir
hadisi almak için bir aylık yolculuğa katlanmış,
kısas ile ilgili tek hadisi öğrenmek için de satın
aldığı bir deveyle Mısır’a kadar gitmiştir. Daha
ilginci, Eyüp Sultan Hazretleri diye bildiğimiz
sahâbî Ebû Eyyûb el-Ensârî, kendisinden ve
Mısır’da oturan Ukbe b. Âmir’den başka bilen
sahâbînin kalmadığını söylediği, “kim dünyada
bir müminin ayıbın örterse, kıyamet günü Allah
da onun ayıbını örter” anlamındaki bir cümlelik
hadisi, sırf kendisindekiyle mukayese etmek
üzere Mısır’a gidip dönmüştür.
Müslümanlar uzak, yakın demeden, Hz. Peygamber’in hadislerini birinci ağızdan dinleyip öğrenmek, ashâbın ilim ve irfanından
kana kana içmek üzere yaptığı yolculuklara
Hadis literatüründe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Rihle
Soru Açıklaması
7.
Sünen, Arapça sünnet kelimesinin çoğuludur ve
sünnetler anlamına gelir.
I. Ahkâm hadisleri denilen, fıkhî içerikli hadisler
yer alır.
II. İbadat, muamelat ve ukubatla ilgili hadisleri
içerir.
III. Hz. Peygamber’den gelen hadisler yanında, mevkuf hadis denen sahâbe sözleri ve
uygulamaları ile, maktû’ hadis denen tâbiûn
sözleri ve uygulamalarına da yer verilir.
Yukarıda Sünen hakkında verilen bilgilerden
hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Hicrî üçüncü asırda ve sonrasında da çok sayıda sünen yazılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Es-Sünenü’l-Erbea
arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Müslim
Soru Açıklaması
9.
Hz. Peygamber’in huzurunda veya bilgisi
dâhilinde olmak şartıyla, sahâbe tarafından
söylenen sözleri ve yapılan davranışları
onaylaması veya karşı çıkmamasına Hadis
ilminde ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Takrîrî Sünnet
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizi
konu edinen ilim dalları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Rivaye
Soru Açıklaması
logo

11.
Bu kitaplarda bütün konulardaki hadisler bir
araya getirildiğinden bu isim verilmiştir.
İman, yaratılış, Kur’an tefsiri, Kuran’ın faziletleri, Geçmiş Peygamberler, Sahabe’nin fazilet ve menkıbeleri, Hz. Peygamber’in hayatı,
şemâili (fiziksel görünümü) gibi ilave konular
yer alır.
Hakkında hadis olan her konu bu kitaplarda,
Kitâb adı verilen ana başlıklar ve bâb adı verilen alt başlıklar halinde yer alır.
Yukarıda bahsedilen Hadis kitap türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Câmi‘
Soru Açıklaması
12.
Hem sünen hem de Cami’ kategorisinde yer
alan hadis eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tirmizî
Soru Açıklaması
13.
Sadece sahih hadisleri bir eserde toplama faaliyeti ilk defa üçüncü asırda Buhârî ve Müslim
tarafından başlatılmıştı. Buhârî eserinin ismindeki “el muhtasar” ifadesiyle sahih hadislerin
tamamını bir araya getirmediğini belirtmekteydi. Müslim de bu hususu eserinde açıkça ifade
etmekteydi. Dolayısıyla Buhârî ve Müslim’in
el-Câmiu’s-sahîh’leri sahih hadislerin tamamını
ihtiva etmemekteydi. Bu durum onların eserlerinde bulunmadığı halde sahih olan hadisleri bir
araya getirme ihtiyacını doğurmaktaydı.
Eserlerinde bulunmadığı halde sahih olan
hadisleri bir araya getirme ihtiyacını karşılamak için aşağıdaki hangi hadis türüne ihtiyaç vardır?
Doğru Cevap: "B" Müstedrek
Soru Açıklaması
14.
Hadisler arasındaki çelişkiyi giderme yöntemlerine hangi sıralamaya göre başvurulacağı
âlimler arasında önemli bir tartışma konusudur.
Hadisçilere göre bu sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cem’- Nesh- Tercih- Tevakkuf
Soru Açıklaması
15.
Hadis İlminde az kullanıldığı, yaygın olmadığı ya da manâsı kapalı olduğu için anlaşılması zor olan kelimeler ve bunları konu edinen
ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ğarîbü’l-Hadîs İlmi
Soru Açıklaması
16.
I. Hadislerin öğrenilmesinde Medine’li Müslüman hanımların büyük gayretleri olmuştur.
II. Hadislerde sened sorma işinin başlamasına
sebep olanlar arasında gösterilen Muhtâr esSakâfî’nin en çok tepki çeken yönü Hadislerin yazımına karşı çıkmasıdır.
III. Hadislerin yazılmasına Tesbît Döneminde
başlanmıştır.
IV.Hadislerin kitaplarda ilk önce Konu ve râvîlerin rast gele yazılması şeklinde toplandıkları
tahmin edilmektedir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I, III ve IV
Soru Açıklaması
17.
Hadisin dindeki konum ve önemi başta akaid ve
fıkıh olmak üzere birçok ilim tarafından delil olarak kullanılmasını gerekli kılmıştı. Ancak rivâyet
döneminden uzaklaştıkça söz konusu ilimlerde
isnad kullanımı azalmış hadislerin kaynaklarına
işaret etme geleneği terk edilmişti. Bu durum
farklı konularda yazılan eserlerde bulunan hadislerin kaynağını gösterme ihtiyacını ortaya
çıkardı.
Farklı konularda yazılan eserlerde bulunan
hadislerin kaynağını gösterme ihtiyacını
karşılamak için aşağıdaki Hadis türlerinden
hangisi bu amaçla telif edildi?
Doğru Cevap: "C" Tahric
Soru Açıklaması
18.
Terğîb, iyiliğe teşvik, terhîb ise kötülükten sakındırmak demektir. ---- et-Terğîb ve’t-terhîb isimli
eserinde iyiliğe teşvik eden kötülüklerden sakındıran hadisleri bir araya getirmiştir. Müellif her
konunun, terğîb ve terhîb (teşvik ve uyarı) yönlerini dile getiren hadisleri iki grupta toplamak
suretiyle önce terğîb sonra terhîbi ilgilendiren
hadisleri vermiştir.
Et-Terğîb ve’t-terhîb alanında eser yazan
alim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Münziri
Soru Açıklaması
19.
Daha önce telif edilen herhangi bir hadis
kitabında bulunan hadisleri, teker teker ele
alarak kitap sahibinin senedinden başka bir
senedle rivâyet etmek suretiyle meydana
getirilen hadis kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müstahrec
Soru Açıklaması
20.
Arapça’da alfabetik olarak sıralanmış anlamına gelir.
Bazı âlimler hadisleri ilk râvîleri olan sahabîlere göre ve sahabîleri de kendi aralarında
alfabetik olarak sıralamak suretiyle gruplandırmışlardır.
Bazı âlimler ise eserlerinde hadisleri hocalarının ismine göre gruplandırırlar.
Yukarıda bahsedilen Hadis kitap türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mu’cem
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.