logo

1.
I. Kitap
II. Sünnet
III. İctihad
IV. Sahabe icmaı
Yukarıdakilerden hangileri Hz. Peygamber
dönemi Hukuk kaynakları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
2.
Hz. Peygamber döneminde hükümlerin vaz
edilişi sırasında göze çarpan önemli bir özellik,
mükellefiyetlerin aşama aşama belirli bir hazırlık ve alıştırma süreciyle yürürlük kazanmasıdır.
Bahsettiğimiz durum en temel ibadetlerde dahi
görülmektedir. Nitekim namazın günde beş vakit olarak zorunlu kılınması Mekke döneminin
sonlarına doğru olmuştur. Daha önce sabah
ve akşam olmak üzere günde iki vakit namaz
kılmak yeterli görülmekteydi. Keza orucun ve
zekâtın farz kılınması hicretten bir iki yıl sonra
gerçekleşmiştir. Bundan önce herkes gücü yettiği oranda oruç tutuyor ve sadaka veriyordu.
İçki ve kumarın yasaklanması, faizli işlemlerin
haram kılınması birkaç aşamada hayata geçirilmiş ve Medine döneminde nihayetlenmiştir.
Saydığımız uygulamalar ve benzeri örneklerden hareketle, Hz. Peygamber döneminde,
mükelleflerin belli bir motivasyon aşamasından sonra bazı yükümlülüklerle muhatap kılınması anlamında kullanılan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tedrici
Soru Açıklaması
3.
“Eşyada aslolan ibahadır” ve “Berâet-i zimmet
asıldır” ilkeleri aşağıdaki Ferri delillerden
hangisiyle irtibatlıdır?
Doğru Cevap: "E" Istıshab
Soru Açıklaması
4.
I. Nas bulunmayan yerde rey kullanarak fetva
vermeleri
II. Hadisin bağlayıcı bir hukuk kaynağı olduğunu
kabul etmeleri
III. Zayıf hadisi, ictihaddan daha güçlü görmeleri
IV. Naslardan elde ettikleri genel prensipleri kullanmaları
Yukarıdakilerden hangileri re’y ehli hukukçuların özellikleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" I, II ve IV
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’nin hukuki konularda başvurduğu kaynaklar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Medinelilerin Uygulaması
Soru Açıklaması
6.
Sünni İslam hukuk ekollerinin çoğu günümüze
kadar varlığını sürdürememiş, zamanla taraftarlarını yitirmiştir. Günümüzde varlığını sürdüren
Sünni hukuk ekolleri arasında Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbeli mezhepleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi varlığını sürdüremeyen Sünni Hukuk ekolleri arasında yer
almaz?
Doğru Cevap: "D" Zeydi Ekolü
Soru Açıklaması
7.
Ebu Hanife’nin görüşlerinin tedvininde ve mezhepleşmesinde öğrencilerinin önemli katkıları
olmuştur. Bu bağlamda önde gelen dört öğrencisi Ebu Yusuf Yakub b. İbrahim, Muhammed b.
Hasen eş-Şeybânî, Züfer b. Hüzeyl ve Hasen
b. Ziyad hatırlanmalıdır. Ebu Yusuf ve Muhammed, Hanefi mezhebinin yapılanması içerisinde
Ebu Hanife’nin ardından ikinci ve üçüncü imam
olarak kabul edilmişler, görüşleri hocalarının görüşleri ile beraber anılmıştır. Literatürde;
I. Ebu Hanife- Ebu Yusuf ---- Şeyhayn
II. Ebu Yusuf- Züfer b. Hüzeyl ---- Sahibeyn
III. Ebu Yusuf- Muhammed ---- İmameyn
IV. Ebu Hanife- Muhammed ---- Tarafeyn
Ebu Hanife ve öğrencileri için yukarıda kullanılan kavramlardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması
8.
I. Fıkhın tedvin edilmesi
II. Mezhep yapılanması
III. Fıkıh usulü disiplinin tedvini
Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki dönemlerin hangisinde ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" Müctehid imamlar dönemi
Soru Açıklaması
9.
İslam hukukçularının hüküm çıkarımında başvurdukları bazı kaynaklar vardır ki bunlar üzerinde dikkatlice düşünüldüğü vakit bunların
bağımsız delil olmaktan çok, Kur’an veya Sünnet’in veya her ikisinin bir uzantısı mahiyetinde
oldukları görülür. Bunlar, tam olarak uzantısı
oldukları delillerin kuvvet derecesinde olmadıkları ve kabulü konusunda İslam hukukçuları
arasında görüş ayrılığı bulunduğu için bunlara
Mülhak deliller denir.
Aşağıdakilerden hangileri Mülhak deliller
arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Şer’u men kablena- Sahabe sözü- Ameli ehl-i Medîne
Soru Açıklaması
10.
Kendisine miras bırakacak kişiyi öldüren vârisin
mirastan mahrum olacağı hükmü bir hadisle belirlenmiştir. Kendisine vasiyette bulunan kimseyi
öldüren vasiyet alacaklısının vasiyetten mahrum
olup olmayacağı konusunda bir belirleme yapılmamıştır. Birinci olayda mirastan mahrumiyet
hükmünün illeti, kişinin hukukî bir sonucu zamanından önce haksız bir şekilde elde etmeye
çalışmasıdır. Aynı illet, ikinci olayda da mevcuttur. O halde aralarında illet birliği bulunan bu
iki benzer olaydan nas tarafından düzenlenmiş
olanın hükmünü naslarda düzenlenmemiş olana
vermek gerekir.
Parçadaki bu uygulama aşağıdakilerden
hangisine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Kıyas
Soru Açıklaması
logo

11.
Hanefilere göre aşağıdaki Teklifi hükümler
ve sonuçları hakkında verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Vacibi inkar edenin küfrüne hükmedilir.
Soru Açıklaması
12.
I. Eda ehliyeti bülûğa ermekle başlar.
II. Edâ ehliyeti, kişinin hukuken geçerli fiiller ortaya koyabilmesidir.
III. Vücub ehliyetinin temelini, hayatta olma oluşturur.
IV. Vücub ehliyeti, kişinin haklara sahip olabilme
ve borçlar altına girebilme ehliyetidir
Yukarıda Ehliyetin kısımları ile ilgili verilen
aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
13.
Ehliyet arızaları, kişinin ehliyetini daraltan veya
tamamen ortadan kaldıran durumlar demektir ve
sadece edâ ehliyeti için geçerlidir. Edâ ehliyeti
akıl ve temyiz gücüne dayandığı için bunları etkileyen her durum, edâ ehliyetini de etkiler. Ehliyet arızaları, kaynağına göre semâvî arızalar ve
müktesep arızalar olmak üzere iki kısma ayrılır.
I. Ateh
II. Sefeh
III. İkrah
Yukarıdakilerden hangileri Semâvî Arızalar
arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
14.
Akıl zayıflığı ve bunama durumudur.
Bu kişilerin anlayışları eksik, söz ve davranışları tutarsız ve işlerinde tedbiri eksiktir.
Ehliyet bakımından mümeyyiz küçük gibidirler.
Yukarıda hakkında bilgi verilen Ehliyet arızası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ateh
Soru Açıklaması
15.
Gerçekte aklî yetileri yerinde olmakla birlikte kişiyi, malı konusunda aklın ve Şer‘in gereklerine
aykırı şekilde davranmaya sevk eden hafiflik ve
tedbirsizlik halidir. Malını saçıp savuran kişiye
de ---- denir. Bu durum, ehliyeti ortadan kaldırmaz.
Yukarıda bahsedilen Ehliyet arızası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sefeh
Soru Açıklaması
16.
Gerekli şartları kendinde toplayarak şer‘î hükümleri çıkarma melekesini elde eden kişiye
Müctehid denir.
Aşağıdakilerden hangisi Müctehidin mutlaka
bilmesi gereken konular arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber hayatı
Soru Açıklaması
17.
Şek ile yakin zâil olmaz, Meydana geldiği, var olduğu kesin olarak bilinen bir durumun, sonradan
ortaya çıkan bir şüphe ve tereddüt sebebiyle ortadan kalktığına hükmedilmez. Aynı şekilde bir
şeyin mevcut olmadığı kesin olarak biliniyorsa,
aksine delil olmadıkça salt tereddüt (şek) ile o
şeyin var olduğuna hükmedilmez. Bu genel küllî
kâideye bağlı birçok kaide vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu külli kaidelere
bağlı kaideler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Iztırar gayrin hakkını iptal etmez
Soru Açıklaması
18.
Bir kimseyi belli sebeplerden ötürü kavlî tasarruflarından ve yaptığı akitlerin bağlayıcı
olmasından alıkoymaya İslam hukukunda ne
ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Hacir
Soru Açıklaması
19.
I. Abdestte yüzün yıkanması
II. Fıtır sadakası
III. Namazda rükû ve secdeye gitme
IV. Namazda Fâtihanın okunması
Yukardakilerden hangileri Hanefilere göre
Vacip kapsamına girmektedir?
Doğru Cevap: "B" II ve IV
Soru Açıklaması
20.
Fıkıh ilminde bir şeyin varlığı kendi varlığına
bağlı olan ve onun yapısından bir parça teşkil
eden bir unsuru ifade eder.
Varlığı sebebe hüküm bağlanmaması veya
sebebin gerçekleşmemesi sonucunu doğuran
durum şeklinde tanımlanır.
Şâriin varlığını hükmün varlığı, yokluğunu da
hükmün yokluğu için alâmet kıldığı durumdur.
Yukarıda verilen Vaz’i hükümler sırasıyla
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rükün- Mani’- Sebep
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.