logo

1.
Erken dönemde sosyo-politik koşullarda ortaya çıkan imamet tartışmalarında siyaseti dinin temel unsuru olarak belirleyen teori aşağıdaki kelam sistemlerinden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Şia
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Eş’ârî kelam sisteminin savunduğu görüşlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İstitaat, fiille birlikte değil fiilden önce vardır.
Soru Açıklaması
3.
“Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda, zorlama sonucu, dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.” ifadesi aşağıdaki ekollerden hangisinin düşüncesini yansıtmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Maturidiye Ekolü
Soru Açıklaması
4.
“İnsan fiilleri konusunda insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim, irade ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan iradesi, Allah tarafından yaratılmıştır.” İnsan fiilleri hakkında yukarıdaki görüşleri benimseyen düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eşariyye ekolü
Soru Açıklaması
5.
Kelamcılar, Müslüman filozofların “illet-malul”kavramlarına karşılık aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmışlardır?
Doğru Cevap: "B" Fail-Fiil
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Fıkıh ilminde bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir parça teşkil eden bir unsuru ifade eder
Doğru Cevap: "B" Rükün
Soru Açıklaması
7.
Fıkıh usülü terimi olarak naslarda hükmü bulunmayan fıkhi meseleye ,aralarındaki illet birliği sebebiyle,naslarda düzenlenmiş meselenin hükmünü vermeye ne denir
Doğru Cevap: "A" Kıyas
Soru Açıklaması
8.
Müctehidin bir konuda,özel bir delil sebebiyle ,o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vaz geçip başka bir çözümü benimsemesi,ya da iki farklı kıyas imkanı bulunduğunda ,ilk bakışta dikkat çekmeyen kıyası gerekçe birliği açısından daha güçlü bulduğu için açık kıyasa tercih etmesine ne denir
Doğru Cevap: "C" İstihsan
Soru Açıklaması
9.
“Geçmişte sabit olan bir durumun, değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça, halen varlığını koruduğuna dair hüküm vermeye” ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İstishâb
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi bir metni,metnin ortaya çıktığı anda ifade ettiği anlamı ortaya koymayı hedefleyen bir bakış açısıyla ele alır?
Doğru Cevap: "D" Tefşi
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Ömer Dönemindeki savaşlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Nehrevan
Soru Açıklaması
12.
Hicri 9.yıl(630-631) hangi isimle meşhurdur?
Doğru Cevap: "C" Heyetler yılı
Soru Açıklaması
13.
İslâmiyet öncesi Arap toplumunda başlık vermemek için kızların değiştirilmesiyle yapılan nikâha ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Nikah-ı şıgar
Soru Açıklaması
14.
Şehid edildiği için yıkanmadan defnedilen halifenin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Hz.Osman
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Hz Peygamberin Medine ye vardığı zamanki gerçekleşen olaylardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Reci vakası
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki surelerin hangisinde sekte yoktur?
Doğru Cevap: "D" Vakıa
Soru Açıklaması
17.
Dil kökünün ve ortasının, yukarı damağa yükselmesiyle birlikte, dilin damakla tam uyuşmasıyla ortaya çıkan harflere ne harfleri denir denir?
Doğru Cevap: "A" İtbak
Soru Açıklaması
18.
Harften ayrılması mümkün olan, ayrıldıkları zaman harfin zatını değiştirmeyen sıfatlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Sıfat-ı Arıza
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kıraat alanında yazılmış eserlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Dürer
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi secavenddir?
Doğru Cevap: "B" Ze
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.