logo

1.
Sınıf ortamında kullanılan ve kullanılabilecek birçok yöntem vardır. Önemli olan
konuya uygun olan ve öğrencinin aktif
olarak katılabileceği yöntemleri seçmektir. Böylece sınıfta motivasyon ve disiplin
sorunu kalmayacak ve daha kalıcı öğrenmeler sağlanabilecektir.
Yukarıdaki açıklamalar ışığında çoklu
zekâ kuramına göre öğretim yapmak
öğrencileri rahatlatıcı olacaktır ve kendilerini iyi hisseden öğrenciler daha iyi
öğreneceklerdir. Bu çoklu zekâ alanlarından hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Matematiksel zekâ
Soru Açıklaması
2.
Sözel zekânın temel özellikleri şunlardır:
Sözcüklerin sırasını ve anlamını anlayabilme (Anlam bilimi ve sözdizimi). Açıklama,
öğretme ve öğrenme. Sözcükler yoluyla
espri yapmA) Bir işin akışında diğerlerini
ikna edebilme (ikna edici konuşabilme ve
yazabilme). Anımsayabilme ve çağrışım
yapabilme. Daha ayrıntılı dil analizleri yapabilme (dilin kendisiyle ilgili araştırmalar
yapma)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
sözel zekânın özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Sözcüklerle düşünme
Soru Açıklaması
3.
Görsel-mekânsal zekâ; resimlerle, şekillerle düşünebilme, görsel dünyayı algılayabilme, şekil, renk ve dokuları zihnin
gözleriyle görebilme ve bunları sanatsal
formlara dönüştürebilme yeteneğidir. Psiko-motor becerilerin gelişmesiyle başlar,
el-vücut-beyin koordinasyonunun gelişimi
küçük kas gelişiminin mükemmel çalışmalarıyla geliştirilebilir.
Aşağıdakilerden hangisi görsel ve
mekânsal zekânın özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Jest ve mimiklerle düşünme
Soru Açıklaması
4.
Anlatma yöntemi de denilen takrir yöntemi,
bir konunun öğretmen ya da onun yerinde
olan birisi tarafından belli bir sıra ve düzen
içerisinde öğrencilere sunulmasıdır. Öğretmenin belli bir konuyu anlatıp, açıklaması
ilkesine dayanan; genellikle öğrencilerin
soru sormalarına, tartışmalarına ve birlikte çalışmalarına pek imkân vermeyen
ve yine öğretmenin uyandıracağı ilgi ile
öğrencilerin duygu ve düşüncelerinde istenilen gelişmelerin sağlanmasını öngören
bir öğretim yöntemidir.
Yukarıda tanımı yapılan öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Takrir
Soru Açıklaması
5.
Bu yöntemde karşılıklı tartışma yokken,
açık oturumda üyeler başkandan söz alarak, birbirlerine cevap verebilirler.
Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin tekniklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Sempozyum
Soru Açıklaması
6.
Örneğin, bir ders ya da tartışma ölü noktaya gelir, sessizlik baslarsa, bu teknik
çözüm olabilir. Bazen derse eğlenceli bir
başlangıç yapmak için bu tekniğe başvurulabilir. Bu teknikte söylenenlerin kalitesinden çok, sayısı önemlidir. Bu tekniğin
önemi, öğrencileri uyuşukluktan kurtararak
canlı ve üretici yapmaktır.
Yukarıda örneklendirilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Beyin fırtınası
Soru Açıklaması
7.
Örnek olay incelemesi yöntemi, bir olayın
ya da sorunun yazılı veya sözlü anlatıldıktan ya da bir film gösterildikten sonra konu
hakkında öğrencilerin tartışarak çözüm
ve önerilerini ortaya koymaları temeline
dayanan bir öğretme yoludur. Örnek olay
inceleme, örnek problem çözme ve örnek
olay adlarıyla da anılır.
Aşağıdakilerden hangisi örnek olay incelemesi tekniğinin yararları arasında
yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Kendini savunma kabiliyeti kazanır
Soru Açıklaması
8.
I. Gördükleri
II. İşittiklerini
III. Söyledikleri
IV. Okudukları
V. Yapıp söyledikleri
VI. Görüp işittikleri
Yaşı ve öğrenme tipi ne olursa olsun, insanların, gördüklerini, yaptıklarını ve yaşadıklarını, okuduklarından ve bilhassa
işittiklerinden daha kolay ve daha çabuk,
daha tam ve daha doğru öğrendikleri,
bunları daha zor unuttukları ve daha kolay hatırladıkları göz önüne alınırsa öğretimde ders araç-gereçlerinin kullanılmasının önemi kendiliğinden anlaşılır.
Buna göre yukarıdakilerden hangisi
yüzdelik oranı itibariyle en düşükten
en fazlaya doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "D" IV-II-I-VI-III-V
Soru Açıklaması
9.
Öğretim etkinliklerini plânlarken öğretmen,
önceden belirlediği hedef davranışları nasıl gerçekleştireceğini sıralamalıdır. Buna
dersin işleniş aşamaları diyebiliriz. Dersin
işleniş aşamaları diyoruz, dersi anlatma
aşamaları değil, yani ders sadece öğretmen tarafından anlatılmaz, öğrencilerle
işlenir. Bir dersin işleniş aşamaları, bir
konunun açıklanmasında bir kompozisyon
yazımında, bir konuşmada takip edilecek
aşamalara benzer.
Aşağıdakilerden hangisi bir ders işlenişi aşamalarından olan Giriş’in yöntemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Konunun özetini yapma
Soru Açıklaması
10.
Dersin gelişme bölümüne bir geçişle
başlanır. Geçiş, yukarıda dikkat çekmede belirtilen etkinlikler veya benzerleri
ile de yapılabilir. Gelişme bölümü derste
verilmek istenen davranışların tamamının
kazandırılacağı aşamadır. Gelişme aşamasında önceden belirlediğimiz öğretim
yöntem ve teknikleri kurallara uygun olarak
uygulanmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi dersin sonuç
bölümünde yapılmaması gereken uygulamadır?
Doğru Cevap: "E" Ders sonu sözlü yapmak
Soru Açıklaması
logo

11.
Arap kabileleri arasında siyâsî, sosyal ve
psikolojik sebeplerle baskın, yağma ve
savaşlar eksik olmazdı.
Arap kabileleri arasında meydana gelen savaşlara ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "C" Eyyâmü’l-Arab
Soru Açıklaması
12.
Müşrikler Peygamber için “Kur’ân’ı ona
ancak bir insan öğretiyor” diyorlardı
ve öğrettiğini iddia ettikleri kişi de, Hz.
Peygamber’in zaman zaman yanına gidip oturduğu biriydi; bu kişinin adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Cebr
Soru Açıklaması
13.
Hz. peygamberini en zor zamanında teselli
etmek için çok önemli bir vahiy deneyimine
gereksinimi vardı. Tarihte hem bir mekana
gidiş hem de mekana gitmeden oluşan bir
vahyin alınışı olarak da nitelendirilen; bu
olayın peygamberin faal aklının ve muhayyilesinin de bir süreci olduğunu bildirenler
de olmuştur.
Hem cismani, hem de ruhani olduğunu
söyleyenler olduğu gibi Mekke’nin bir
mahallesine de verilen bir isim olduğu
bildirilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İsrâ ve Mi’rac
Soru Açıklaması
14.
9. Yüzyıldan itibaren, genellikle hadis kitaplarındaki rivayetlere kolayca ulaşabilmek ve bir hadisin çeşitli rivayetlerini bir
arada görebilmek amacıyla kaleme alınan
kitaplardır. Bu tür kitaplarda rivayetlerin
baş tarafından bir kısmı zikredilmiş veya
hadis metinlerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Wensinck’in (1882-1939) başkanlığında bir heyet tarafından hazırlanan
el-Mu‘cemu’l- mufehres li-elfazi ’l-hadisi
’n-nebevi (Concordance et indices de ta
tradition musulmane) adlı eser bu türün
en tanınmış örneğidir.
Yukarıda tanımı yapılan tür, rivayetu’lhadis (hadis rivayet) kitaplarından hangisini anlatır?
Doğru Cevap: "E" Etraf Kitapları
Soru Açıklaması
15.
Rivayetu’l-hadis (hadis rivayet) kitapları
içinde bulunan bu kitaplarda rivayetler, 1.
ya müsnedler gibi sahabe adına 2. veya
mu‘cemi tasnif eden muhaddisin hocalarının adına 3. yahut ravilerin şehirlerine,
kabilelerine göre alfabetik olarak düzenlenmiştir. Ravi adlarına göre tertip edilen
kitap türlerinden biridir.
Yukarıda tanımı yapılan eserlere ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "A" Mu‘cemler
Soru Açıklaması
16.
Cami‘ler, hadislerde ele alınan bütün meseleleri kapsadığı düşünülen, başlıca sekiz ana konuyu ihtiva eden ve genellikle
bablara göre düzenlenen bir tasnif türüdür.
Seçenekte istenen eser türünün özelliği,
klasik şemâillerden farklı bir muhtevaya sahip olan ve bazı şemâil kitaplarına
kaynaklık eden eser İslâm dünyasında
büyük itibar görmüş, birçok neşri, şerhi,
ihtisarı yapılmış ve çeşitli dillere tercüme
edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi camiler kategorisinde olmayan kitaplardandır?
Doğru Cevap: "B" Kâdî İyâz’ın eş-Şifâ bi ta‘rîfi hukuki ’l-Mustafa’sı
Soru Açıklaması
17.
Toplanan Kur’an nüshaları, Abdullah b.
Mes’ûd’un teklifiyle bir isim adı altında
toplanmıştır. Kur’ân’ı toplama faaliyeti,
yaklaşık olarak bir yıl sürmüştür.
Buna göre aşağıdakilerden hangi isimle isimlendirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Mushaf
Soru Açıklaması
18.
Toplanan Kur’an nüshaları, Hz. Ebû
Bekir’e teslim edilmiş ve vefâtına kadar
onun yanında kalmıştır.
Onun vefâtından sonra Hz. Ömer’e,
onun da vefâtıyla kime verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Hafsa’ya
Soru Açıklaması
19.
Hz. Osman Mushaf’ı esas alarak Kur’ân’ı
çoğaltmıştır. Daha sonra dönemin Medîne
valisi Mervan b. Hakem, bu Mushaf’ı
Hafsa’dan istemiş, ancak Hafsa Mushaf’ı
ona vermemiştir.
Hafsa’nın vefatıyla Mervan, Mushaf’ı
kimden almış ve yakmıştır?
Doğru Cevap: "D" Abdullah b. Ömer
Soru Açıklaması
20.
Hz. Osman, bir heyet meydana getirerek
onlara Kur’ân’ı istinsah etmelerini emretti.
Bu heyetin içinde aşağıdakilerden kim
bulunmaktaydı?
Doğru Cevap: "D" Abdurrahman b. Hâris
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.