logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi hicri 3. asırdan sonra yapılan hadis çalışmalarından biri değildir.
Doğru Cevap: "C" Hadislerin tedvini
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Buhari’nin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hadis rivayeti ile ilgili bir önsöze sahiptir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Müslim’in özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Mevkuf ve Maktu hadis vardır
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Buhari’nin kitabının Müslim’in kitabından daha üstün oluşunun sebeplerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Müslim Muanan hadislerde buluşmayı şart koşmuştur. Buhari aynı asırda yaşamalarını yeterli görmüştür.
Soru Açıklaması
5.
Hz. Peygambere atfedilen söz, eylem ve davranışların bilinmesini, kaydedilmesini ve rivayetini konu edinen ilme ne ad verilir
Doğru Cevap: "B" Rivayet yönünden hadis ilmi
Soru Açıklaması
6.
Metin ve senedin durumlarıyla ilgili kaideleri bildiren ilime ne denir?
Doğru Cevap: "B" Hadis usulü
Soru Açıklaması
7.
Hadislerde az kullanıldığı için anlaşılması zor olan ve açıklamayı gerektiren kelimelere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Garibu’l-hadis
Soru Açıklaması
8.
Hadisi nakleden ravi dediğimiz kimselerin isimlerini, birbirlerinden naklettiklerini gösteren bazı lafızlar kullanarak sıralamaya ne denir?
Doğru Cevap: "A" Senet
Soru Açıklaması
9.
Eğer bir hadis, senedinde kopukluk olmadan Hz. Peygambere daha az ravi aracılığı ile ulaşıyorsa bu hadisin senedine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ali isnat
Soru Açıklaması
10.
Şayet bir hadis, az ravi ile aktarma imkanı varken, daha çok ravi ile rivayet edilmişse bu hadisin senedine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Nazil isnat
Soru Açıklaması
logo

11.
İsnadın, yani raviler zincirinin kendisinde son bulduğu kısma ne denir?
Doğru Cevap: "D" Metin
Soru Açıklaması
12.
Hz. Peygamberin ya da sahabe veya tabiinin söz ve uygulamalarını rivayet eden, yani başkalarına aktaran kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ravi
Soru Açıklaması
13.
Hadis ilminde, kendisinden hadis rivayet edilen şahıslara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Şeyh
Soru Açıklaması
14.
Hadis veya diğer haberlerin nakli ile, bunları haber verenlere isnat etmeye (dayandırmaya) ne denir?
Doğru Cevap: "C" Rivayet
Soru Açıklaması
15.
Her tabakada en az üç kişinin rivayet etmiş olduğu hadise isim olarak ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Meşhur Hadis
Soru Açıklaması
16.
Senedin başından sonuna kadar her tabakada ravileri ikiden az olmayan hadislere ne denilir?
Doğru Cevap: "A" Aziz hadis
Soru Açıklaması
17.
Güvenilir bir ravinin kendisinden daha güvenilir diğer ravilerin rivayetine aykırı olarak naklettiği hadise ne denir?
Doğru Cevap: "C" Şaz hadis
Soru Açıklaması
18.
Senedinde veya metninde gizli bir kusur bulunan hadise ne denir?
Doğru Cevap: "B" Muallel (illetli) hadis
Soru Açıklaması
19.
İçine, bir kelimeyi açıklamak veya bir hüküm çıkarmak gibi amaçlarla ya da yanılarak başka insanların sözlerinin karıştığı hadislere ne denir?
Doğru Cevap: "C" Müdrec Hadis
Soru Açıklaması
20.
Hz. Peygamber adına uydurulmuş sözlere ne denir?
Doğru Cevap: "D" Mevzu Hadis
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.