logo

1.
Abdullah b. Mesud ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Mekke tefsir ekolünün kurucusudur.
Soru Açıklaması
2.
Müfessirlerin kendi görüşlerine çokça yer vermedikleri peygamberimiz, ashab ve ilk dönemlerden gelen rivayetleri esas aldıkları tefsir türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Rivayet Tefsiri
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki tefsirlerden hangisi rivayet tefsir örneklerindendir?
Doğru Cevap: "A" İbni Kesir- Tefsiru’l-Kur’an’il-Azim
Soru Açıklaması
4.
Tefsir alimleri tarafından batın mananın doğru kabul edilebilmesi için dört şart ileri sürülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Batın Mananın tek anlam olduğunun ileri sürülmesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki eleştirilerden hangisi rivayet tefsirlerine yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Batın mananın zahir manaya aykırı olmaması
Soru Açıklaması
6.
Dirayet Tefsirlerinin öncüsü konumunda olan tefsir çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dil Bilimsel Tefsir
Soru Açıklaması
7.
Dirayet Tefsirlerinin sonuncusu konumunda olan tefsir çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tasavvufi Tefsir
Soru Açıklaması
8.
Kur’an-ı Kerim’in daha çok ahkam yönüyle ilgilenen tefsir çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fıkhi Tefsir
Soru Açıklaması
9.
Tefsirde keşif yöntemini kullanan tefsir çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tasavvufi Tefsir
Soru Açıklaması
10.
Peygamber Efendimiz amcası Ebu Talib’le 12 yaşında Şam taraflarında Busra’dakarşılaştıkları Rahip, Efendimiz sav’inYuhanna incilinde geçen Peygamber olduğunu anlayınca Ebu Talib’e hemen geri dönmelerini tavsiye etmişti. Bu rahibin ismi nedir?
Doğru Cevap: "B" Rahip Bahira
Soru Açıklaması
logo

11.
Kainatın Efendisi Peygamberlikle görevlendirileceği Hira Mağarasında tefekkür ve dua ile meşguldü. Cebrail gelerek Oku(İkra!) diye başlayan surenin ilk beş ayetini Peygamber Efendimize okudu. Bu surenin adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Alak Suresi
Soru Açıklaması
12.
Peygamber Efendimize Peygamberlik Hira Mağarası’nda geldikten sonra Peygamber Efendimiz titreyerek eve geldi ve Hatice annemize: Beni örtünüz! Beni örtünüz! diye buyurdu. Olaydan bir müddet sonra olanları anlattı. Hatice annemiz bu durumu yakın akrabası olan bir zata anlattı. Bu zat:Allah’a yemin olsun ki Muhammed Allah’ın Resulüdür. Ve ona gelen melek Musa’ya gelen Cebrail’dir dedi. Bu zatın adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Varaka Bin Nevfel
Soru Açıklaması
13.
Peygamber Efendimiz Taif’e gidiyordu. Burada Peygamber Efendimizi çocuklara taşlattılar. Bu arada Peygamber Efendimizin evlatlığı kendini taşlara siper etmişti. Kendisine gelen taşları önemsemiyor, Habibulah’a değen taşlar karşısında feryat ediyordu. Bu sahabi Efendimizin adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Zeyd
Soru Açıklaması
14.
Mekke’nin zengin ailelerinden birinin oğludur. Annesinin adı Hünas’tır. Mekke’nin en yakışıklı, en zarif, en narin ve en kibar delikanlısıdır. Ailesi ona mükemmel bir eğitim vermişti. Kıvrak zekâsı ve üstün konuşma kabiliyetine sahipti. Peygamber Efendimize şekil olarak en çok benzeyendi. Hiç putlara tapmamıştı. O tam bir Peygamber aşığıdır.
Doğru Cevap: "B" Mus’ab Bin Umeyr
Soru Açıklaması
15.
“Ey Rabbim! Bunlardan birini kendi elin, diğerini de Efendimizin eli kabul eyle. Ben bu iki elimi yan yana getiriyor ve Senin Resulün, Sana ne üzere biat etmişse ben de Sana aynısıyla biat ediyorum” diyerek dua eden Mekke’den Medine’ye doğru yolda hastalanarak vefat eden yiğit kimdi?
Doğru Cevap: "A" Cündüp b. Damre
Soru Açıklaması
16.
"İnsanların en hayırlısı diğer insanlara faydalı olandır" sözü kime aittir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Muhammed (s.a.s)
Soru Açıklaması
17.
Müşriklerin işkence ederek gözlerini kör ettikleri ve Efendimizin Medine’ye girişinde “Sen de mi buradasın” dediği kadın sahabe kimdir?
Doğru Cevap: "D" Hazreti Habibe
Soru Açıklaması
18.
Uhud savaşında peygamberimizin öldürüldüğü haberini duyduğunda çok üzülmüş ve MedinedenUhud’a koşarak gelmiş ve Efendimizle karşılaşmıştı. Efendimiz atın üzerindeydi. Eteğinden tutundu: “Ya Rasulallah! Anam babam sana feda olsun, Yeter ki sen sağ ol. Sen sağ olduktan sonra bütün felaketlere katlanırız.”diyen bu kahraman kadın sahabi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Hz.Sümeyra
Soru Açıklaması
19.
Ateşperest bir babanın oğluydu ve Mecusilik dinine inanıyordu. Ama daha sonra kiliseye gitmeye başladı ve Mecusiliği bıraktı. Kilisede de aradığını bulamadı. Daha sonra aradığını, Peygamberimizi bulmak için her şeyi terk ederek Medine’ye gelen sahabe kimdir.
Doğru Cevap: "C" Selman-ı Farisi
Soru Açıklaması
20.
Peygamber Efendimize borç veren ve borcun ödeme zamanı gelmediği halde Efendimizin cübbesini çeken ve bağıran daha sonra Müslüman olan meşhur Yahudi âlimi kimdi?
Doğru Cevap: "A" ZeydİbniSa’ne
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.