logo

1.
Aşağıdakilerden hangisinde, “Allah’ta olumsuzluğun olmadığını bildiren sıfatlar”ı tanımlayan bir ifade kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Selbî sıfatlar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Ömürleri insanlardan kısadır
Soru Açıklaması
3.
“İnsanlar¬dan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde 'Allah'a ve âhiret gününe inandık” derler (el-Bakara 2/8).ayeti hangi inanç gurubunu kapsar?
Doğru Cevap: "B" Münafık
Soru Açıklaması
4.
İlahi kitaplar konusu Allah’ın hangi sıfatı ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Kelam
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi iman kavramı ile alakalı doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Duyu organlarının verileri dinî prensiplerin ve iman esaslarının belirlenmesinde kaynak sayılırlar.
Soru Açıklaması
6.
Akıl-Vahiy ilişkisi ile ilgili aşağıda ifadelerden hangisi Kur’ân’ın genel yaklaşımıyla bağdaşmaz?
Doğru Cevap: "D" Vahiy, ortaya koyduğu ilkelerle insan aklının yerine geçer
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi vahyin Kur’ân’daki kullanımları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Allah’ın velî kulları ile olan iletişimi
Soru Açıklaması
8.
Kur’an ayetlerine; “okunarak kelimeler halinde indirilen” anlamına gelen hangi vahiy ismi verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Vahy-i metlüv
Soru Açıklaması
9.
Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru
Doğru Cevap: "B" 86-28
Soru Açıklaması
10.
Siyak-Sibak ne demektir?
Doğru Cevap: "A" Ayetlerin birbirleriyle olan bütünlüğü
Soru Açıklaması
logo

11.
Kur’an-ın anlaşılmasına aşağıdakilerden hangisi katkı sağlamaz?
Doğru Cevap: "C" Tertibu’l Suver
Soru Açıklaması
12.
Tefsirin doğuşunda hangi konu önemli rol oynamamıştır?
Doğru Cevap: "B" Kur’an daki ahlak prensiplerini ortaya çıkarmak
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakileri kangisi Dirayet tefsiridir?
Doğru Cevap: "D" İrşâdü'l- Akli's-Selîm İlâ Mezâye'l
Soru Açıklaması
14.
Muhammed Abduh, Muhammed Reşid Rızâ, Seyyid Kutub, Süleyman Ateş gibi son devrin alimlerinin yazdıkları tefsirler hangi çeşit tefsirlerdendir?
Doğru Cevap: "C" İctimai
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’anın muhtevasından değildir?
Doğru Cevap: "B" Fedailü’l Kur’an
Soru Açıklaması
16.
İbadet, muamelat ve ukûbata dair hadislerin yanı sıra, Kur’an-ı Kerimin fazileti, yaratılış,menâkıb ve benzeri konuları ihtiva eden hadis mecmualarına ne denilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Câmi
Soru Açıklaması
17.
Hadisleri kaynaklarda bulma işine ne denir?
Doğru Cevap: "C" İlmu Tahricil Hadis
Soru Açıklaması
18.
İsnadı oluşturan raviler arasında bir kopukluk yoksa böyle hadislere ne denir?
Doğru Cevap: "C" Müsned
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi isnad sistemiyle ilgili bir kavram değildir?
Doğru Cevap: "A" El-İsabe
Soru Açıklaması
20.
Râvînin dikkatsizliği veya dalgınlığı demek olan zabtla ilgili kusuruna ne denir?
Doğru Cevap: "D" Gaflet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.