Dhbt 4 Halife Dönemi Önemli Notlar !

Sınav Uzmanı
Kasım 26, 2018

4 HALİFE DÖNEMİ

——————-
1-)  4 Halife Dönemine ” Hülafa-i Raşidin ” Denmektedir.
——————-
2-)  Hz. Peygamber’in Vefatından sonra İlk Halife Hz. Ebû Bekir Oldu. Benî Sâide Çardağı adı Verilen Toplantı Yerinde Belirlendi.
——————-
3-) Halife Hz. Ebû Bekir’in İlk İcraati Üsame B. Zeyd Komutasındaki Orduyu Sefere Göndermek Oldu.
——————-
4-)  Hz. Peygamber’in Vefatının Ardından Gerçekleşen Hilâfet Meselesinden Sonra İslâm Toplumunun Karşı Karşıya Kaldığı En Önemli Sıkıntılardan Biri, “Ridde” Adı Verilen Dinden Dönme ve İsyan Hareketleridir.
——————-
5-)  İsyan Başlatan Yalancı Peygamberler, ” Tuleyha , Secâh , Müseyleme “dır. Halid B. Velid Hepsiyle Mücadele Etti. Bunlardan Hariç Eş’as B. Kays el-Kindi’de Vardır.
——————-
6-) Müseyleme ile Yapılan Yemame Savaşında Museyleme Öldürüldü. 700 Kur’an Hafizı Şehit Oldu.
——————-
7-)  İslâm Tarihinde ilk Yalancı Peygamber Olayı Peygamber Efendimiz Hayatta iken Öldürülen Esved el Ansî’dir.
——————-
8- )  Kısa Bir süre Sonra Bütün Ridde Olayları Bastırıldı ve Fetihler’e Başlandı.
——————-
9-)  Hz. Ebû Bekir Döneminde Fetihler, Irak ve Suriye Olmak Üzere Başlıca 2 Bölgeyi Hedef Alıyordu. Hâlid b. Velid’in Komutasında Irak Cephesinde İlk Hedeflere Ulaşıldı.

——————-
10-) Suriye’ye Geçen İslam Ordusu, Bizans ile Suriye Topraklarında Bizanslılar ile Karşı Karşıya Geldikleri ilk Büyük Savaş Olan “Ecnadeyn” Muharebesini Yaptı. Müslümanlar Kazandı
——————-
11-)  Ecnâdeyn Savaşı Meydana Geldiği Günlerde Hz. Ebû Bekir Rahatsızlandı. Yerine Seçilmek Üzere Hz. Ömer’i Belirleyen Hz. Ebû Bekir, 63 Yaşında Vefat Etti.
——————-
12-)  Hz. Ebû Bekir 2 Sene Halifelik Yaptı.
——————-
13-)  2. Halife Hz. Ömer İslâm Tarihinde “Emîrü’l Mü’minin” Tabirinin Kullanıldığı İlk Kişidir.

——————
14-) Hz. Ömer, Hudeybiye’de Biat’ın Gerçekleştiği Ağaca İlgi Çok Artınca Tevhid İnancını Zedeleyebilir Diye Ağacı Kestirdi.
——————-
15-)  Irak’ta Yapılan “Köprü Savaşı”nın Kaybedilmesi Üzerine 2 Yıl Sonra Kâdisiye Savaşı Kazanıldı.
——————-
16-)  Nihavend Savaşı Sonunda Sasaniler Tamamiyle Dağıldı. Sasinilerin Yıkılışına Zemin Hazırladı. Bu Sebeple Nihavend Zaferine “Fethu’l-Fütûh” Adı Verilmiştir.
——————-
17-)  Bizans’a Karşı Yapılan “Fihl” Savaşını Kazanan Müslümanlar, Aynı Yıl “Mercürrûm” Savaşınıda Kazandılar.
——————-
18-)  Yermük Savaşından Sonra Suriye Bizans’ın Elinden Çıktı.
——————-
19-)  Mısır Fetihlerine İzin Veren Hz. Ömer, Büyük Başarılar Gösteren Amr B. Âs’ı Mısır Valisi Tayin Etti. Amr’a Mısır Fatihi Ünvanı Verildi.
——————-
20-)  Raşid Halifeler Döneminde Hz. Peygamber Devrinde Olduğu Gibi Ordu Komutanlarına “Emirül Ceyş” , Valilere de “Emîr” deniliyordu.
——————-
21-)  Gayri Müslim Topraklarından Alınan Vergiye “Harac” denir. Bu Vergi Hz. Ömer Zamanında Konuldu.
——————-
22-)  Gayr-i Müslimlerden Savaş Yoluyla Alınan Her Türlü Mal ve Esirlere “Ganimet” denir. Bu Ganimetin Beşte Biri “Humus” Adıyla Hazineye Alınır.
——————-
23-)  Hz. Ömer, Devletin Gelirlerinin Dağıtılmasında Adaleti Gözetecek Belirli Bir Metod Ortaya Koymak için ” Divan ” Teşkilatını Kurdu.
——————-
24-)  Gayrimüslimlerin Verdikleri Cizye, Haraç ve Ticaret Mallarına “Fey” Adı Verilir.
——————-
25-)  Hz. Ömer, Fey Gelirlerini Beytülmalde Toplayarak Senede bir defa ” Atiyye ” Adı altında Dağıttı.
——————-
26-)  Hz. Ömer’in Bazı İçtihadları,, Kıtlık Yılında Hırsızlara Had Cezası Uygulamadı – Sarhoşluk Suçunun Sünnette Belirtilen Cezasını Arttırdı – Teravih Namazının Camide Toplu Kılınmasını Başlattı – Aynı Anda Söylenen 3 Talakı 3 Ayrı Zamanda Söylenmiş Gibi Saydı…

——————-
27-)  Hz. Ömer Döneminde Hicri Takvim Kabul Edildi ve Muharrem Ayı ilk Ay Kabul Edildi.
——————-
28-)  Hz. Ömer, Ebü Lü’lüe Tarafından Sabah Namazında Hançerle Yaralandı. 3 Gün Sonra Vefat Etti. Hz. Ömer 10 Sene Halifelik Yaptı
——————-
29-)  Hz. Ömer’in Vefatından Sonra Halife Seçilen Hz. Osman, 12 Sene Halifelik Yaptı. Bu 12 Senenin 6 Senesi Huzur, 6 senesi Karışıklık İçinde Geçmiştir.
——————-
30-)  Hz. Osman Döneminde İran’ın Tamamı İslam Hakimiyetine Girdi.
——————-
31-)  Kıbrıs Fethedildi.
——————-
32-)  Hulefâ-yi Râşidin Döneminin en Büyük Deniz Savaşı Olan “Zâtü’s-Savâri” Bu Dönemde Yapıldı.
——————-
33-)  Kur’an-ı Çoğaltma İşi İçin Zeyd B. Sabit Başkan Seçildi. Kureyş Lehçesi Esas Alındı. Biri Medine’de Bırakılan Nüsha, Mekke , Kûfe , Basra , Şam , Yemen ve Bahreyn’e Gönderildi.
——————-
34-)  Halifeliğin 2. 6 Yılında Halk, Hz. Osman ve Valilerden Şikayetci Olmaya Başladı.
——————-
35-)Hz. Osman, Hz. Peygamberden Kalan ve Üzerinde “Muhammed Rasûlullâh” Yazan Hilafet Mührünü Erîs Kuyusu’na Düşürdü. Kuyu Aransada Yüzük Bulunamadı. Bu Olay Hz. Osman Aleyhinde Propaganda Olarak Kullanıldı.
——————-
36-)  Hz. Osman’ın Akrabalarına İhsanlarda Bulunması da Önemli Şikayet Konuları Arasındaydı.
——————-
37-) Hz. Osman ve Valilerine Karşı İlk Ciddi Muhalefet, Kûfe’de Ortaya Çıktı. ☡
——————-
38-)  İsyancılar Hz. Osmanı Abluka Altına Almaya Çalıştılar. Hz. Osman’ın Evinden Çıkmasına ve Mescide Gelmesine İzin Vermediler. Evin Kapısında Sahabeler ve İsyancılar Arasında Çatışmalar Yaşandı.
——————-
39-)  Akşam Saatlerinde Birkaç Mısırlı Hz. Osman’ın Evine Girdi ve Kur’an Okuyan Hz. Osman’ı Şehit Ettiler. İsyancılar Hz. Osman’ın Defnedilmesini Engellediler.
——————-
40-)Hz. Osman’ın Vefatının Ardından Hilafete Hz. Ali Geldi. Halifeliği İlk Başta Kabul Etmeyen Hz. Ali Daha Sonra Israrlar Üzerine Kabul Etti.
——————-
41-)  Râşid Halifeler Döneminin En Karışık Yılları Yılları Hz. Ali Dönemidir.
——————-
42-)  Hz. Ali’nin, Hilâfete Geldikten Sonra İlk İcraatlarından Biri Hz. Osman’ın Valilerini Görevden Azlederek Yerlerine Yeni Valiler Ataması Olmuştur.
——————-
43-)  Hz. Ali, Hz. Osman’ın Dönemindeki Mali Uygulamaların Bir Kısmına Son Verdi.
——————-
44-)  Hz. Ali’ye Yönelik Önemli Taleplerden Biri, Hz. Osman’ın Katillerini Cezalandırmasaydı. Ancak Hz. Ali Halife Olduktan Sonra Bu Hususta Arzu Edilen Adımları Atamadı.
——————-
45-)  Hz. Ali’nin Halife Seçilmesine ve İlk İcraatlarına Karşı Muhalif Sesler Yükselmeye Başladı. Muhalif Gruplardan Biri Hz. Âişe, Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Avvâm’ın Önderliğinde Yaptıkları Gürültü.
——————-
46-)  Önemli Bir Muhalifte Muâviye b. Süfyân’dır. Hz. Ali’ye Biat Etmeyi Hz. Osman’ın Katillerinin Cezalandırılması Koşuluna Bağladı.
——————-
47-) Muhalifler ve Hz. Ali Arasında Hureybe Mevkiinde “Cemel Savaşı” Yapıldı. Savaş, Hz. Âişe’nin İçin Bulunduğu Hevdecin Etrafında Yoğunlaştı. Savaş Hz. Âişe’nin Devesinin Etrafında Yoğunlaştığı İçin Bu Savaş Cemel Vak’ası Denmiştir.
——————-
48-)  Devenin Öldürülmesiyle Savaş Hz. Ali’nin Zaferiyle Sonuçlandı. Savaşta Hz. Âişe ile Birlikte Hareket Eden Talha ve Zübeyr Hayatlarını Kaybetti.
——————-
49-)  Hz. Aişe Bu Olaydan Sonra Siyasetten Uzak Bir Hayat Yaşadı. Cemel Vak’as’ından Pişmanlık Duydu.
——————-
50-)İslam Tarihinde Etkisi Uzun Süre Devam Eden İç Çatışmalardan Biri, Hz. Ali döneminde Meydana Gelen ” Sıffîn Savaşı “dır. Savaşın Açık bir Galibi Yoksa da Hz. Ali’ye Bayrak Açmış Olan Muâviye’nin Zamanla Durumu Lehine Çevirdiği Bir Gerçektir.
——————-
51-)  Hz. Ali, Cemel Savaşından Sonra Kûfe’ye Giderek Burasını Devletin Merkezi Yaptı.
——————-
52-)  Hz. Ali ve Muaviye’nin Ordusu Irak-Suriye Sınırında’ki Sıffîn ‘de Karşı Karşıya Geldi. Bu Savaşa ” Sıffîn ” Savaşı Denir.
——————-
53-)  Sabaha Kadar Devam Eden Çarpışmalar Sebebiyle Cuma Gecesine Leyletü’l Herir Yani Hırıltı Gecesi Denir. En Fazla Can Kaybı Bu Gecede Meydana Geldi.
——————-
54-)  Durumun Kötüye Gittiğini Gören Muâviye, Amr b. Âs ile İstişare Etti. Amr, İhtilafın Çözümü İçin Kur’ân’ın Hakemliğine Davet Etmesini Önerdi.
——————-
55-)  Suriye Ordusundanki Askerler, Ellerindeki Mushaf’ı Havaya Kaldırarak “Ey Iraklılar! Artık Savaşı Bırakalım, Aramızda Allah’ın Kitabı Hakem Olsun” diye Bağırmaya Başladılar. Hz. Ali Savaşın Durmasını İstememesine Rağmen Askerlerinin Kararlarına Uymak Zorunda Kaldı.
——————-
56-) Muâviye Hakem Olarak Amr b. Âs’ı Belirledi. Hz. Ali ise Karşı Çıkmasına Rağmen Ordusu İçindeki Tahkim Taraftarlarını İkna Edemeyince Ebû Mûsâ-Eş’ârî’nin Hakemliğini Kabul Etmek Zorunda Kaldı.
——————-
57-)  Zamanı Geldiğinde Hakemler, “Dûmetu’l-Cendel” Bölgesinin “Ezruh” Mevkiinde Bir Araya Geldiler. Ümmetin Başına Kimin Getirileceği Meselesi de Görüşüldü. Mûsâ el-Eş’ârî, Abdullah b. Ömer’in Hilâfete Getirilmesini Önerdi. Çünkü Ona Göre Hz. Ali’de Muâviye de Fitneye Bulaşmıştı. Amr, Abdullah’ın Yerine Kendi Oğlunu Teklif Etti. Sonunda Hz. Ali ve Muâviye’nin Dışında Bir Yönetici Seçme İşinin Ümmete Bırakılmasına Karar Verildi.
——————-
58-)  Karar önce Ebû Mûsâ Tarafından Açıklandı. Ancak Amr b. Âs’a Sıra Gelince o, Alınan Kararın Aksine Hileye Başvurup Muâviye’yi Halife Tayin Ettiğini Bildirdi. Hz. Ali Şok Yaşadı. Çünkü hem Muâviye’nin İddiasında Haklı Olduğu Sonucuna Varılmış, Hem de Medinelilerin Biatiyle Halife Olan Hz. Ali’nin Görevden Uzaklaştırılmasına Karar Verilmişti.
——————-
59-)  Hz. Ali, Kur’ân-a Uygun Olmadığını Söyleyerek İtiraz Etti. Muâviye ise Suriye’de Halife İlan Edildi. Tahkim, Sorunu Daha Karmaşık Hale Getirmekten Başka Bir İşe Yaramadı.
——————-
60-)  Hâricîlere Göre Hz. Ali, Tahkimi Kabul Etmekle Hata Etmişti. Onu Tevbeye Davet Ettiler. Hz. Ali ise Bunun Dini Açıdan Bir Hata değil, Siyasi Bir Zaaf Olduğunu Söyledi.
——————-
61-)  Hz. Ali ile Harîciler Arasında ” Nehrevan ” Savaşı Yapıldı. Hâricilerin Önemli Bir Kısmı Öldürüldü. Savaşın Sebebi Haricîlerin Abdullah b. Habbab b. Eret ve Hamile Eşini Öldürmeleri Üzerine Hz. Ali’nin Katilleri İstemesiydi.
——————-
62-)  Hâricîler, Hz. Ali , Muâviye ve Amr b. As’a Suikast Düzenlemeye Karar Verdiler. Amr’a Suikast İçin Giden Kişi Amr Yerine Başkasını Öldürdü. Muâviye ise Suikastten Yaralı Olarak Kurtuldu. Hz. Ali’yi Öldürme Görevini Üstlenen Abdurrahman b. Mülcem, Sabah Namazını Kıldırmak Üzere Camiye Gidn Hz. Ali’ye Saldırdı. Yaralanan Hz. Ali, Birkaç Gün Sonra Vefat Etti. Abdurrahman b. Mülcem de Kısas Edilerek Cezalandırıldı.
——————-
63-)  Hz. Ali 5 Sene Halifelik Yaptı.
——————-
64-)  Hz. Hasan’a Hz. Ali’nin Vefatından Sonra Kûfe’de Biat Edildi. Mısır ve Suriye Eyaletleri Muâviye’ye Bağlı Olduğu İçin Biat Etmediler.
——————-
65-)  Muâviye ile Mücadele Etmenin Zorluğunu Gören Hz. Hasan Barış Önerisinde Bulundu. Muâviye Anlaşmayı Kabul Etti. Hz. Hasan, Hilâfeti Bıraktıktan Sonra Muâviye Kûfe’ye Giderek Halktan Biat Aldı.
——————-
66-)  Yaklaşık 6 Ay Halifelik Yapan Hz. Hasan Yapıcı Tutumuyla İslam Dünyasında ki Siyasi Çekişmelerin Sonunu Getirmiştir.

DHBT
22 Kasım 2020 Pazar
ÜYELİK

Üye OlŞifremi Unuttum

2018 YILI 9500 KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM ALIMI TABAN PUANLARI 2018 Yılı 9500 Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezz... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15 KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2 : %40   Ortaöğreti... Devamı

Merakla beklenen 2018 DHBT sınavı 09. Aralık Pazar günü Ösym tarafından  belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 04.01... Devamı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi netlik kazandı. ÖSYM’nin sınav takvi... Devamı

a) DHBT, çoktan seçmeli test olarak uygulanacaktır. b) DHBT’nin ilk bölümü (DHBT-1) temel din bilgisisorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyler... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15    Dini Haberlerim KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2... Devamı