logo
AÖF İslam Düşünce Tarihi Final Deneme Sınavı
1.
“İslam felsefesi" tabiri kaçıncı yüzyıldan itibaren ve kimler tarafından kullanılmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" 19. yy.- Batılılar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an ve hadisleri, düşünce için bir imkân ve motivasyon olarak kabul eder?
Doğru Cevap: "B" Meşşailer
Soru Açıklaması
3.
Kindi’ye göre en şerefli ilim hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Metafizik
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd'e göre, insanları felsefi çalışmalarda hataya düşüren sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dini otoriteleri felsefi çalışmalarda göz ardı etmeleri
Soru Açıklaması
5.
Tehâfütü’l-Felâsife adlı eser kim tarafından yazılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Ebu Hamid el-Gazzâli
Soru Açıklaması
6.
Gazzali’nin filozoflara yönelttiği eleştirilere ilk ciddi karşı koyuş ve açıklama hangi filozoftan gelmiştir?
Doğru Cevap: "C" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Kindi’ye göre eni, boyu ve derinliği olmayıp değeri büyük ve yetkin olan, cevheri de yüce Yaratan’dan gelendir?
Doğru Cevap: "E" Nefis
Soru Açıklaması
8.
Farabi’nin her bir ilimin teorik ve pratik açıdan değerini belirterek eğitim ve öğretimdeki önemine işaret ettiği eser hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İhsâu’l-ulum
Soru Açıklaması
9.
Hangi akım ahiret hayatına yönelik olarak tenasüh inancını ileri sürmekteydi?
Doğru Cevap: "E" Brahmanizm
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi 4 Halife Dönemi’inde İslâm topraklarına katılmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Medine
Soru Açıklaması
logo
AÖF İslam Düşünce Tarihi Final Deneme Sınavı
11.
Aşağıdakilerden hangisi ilk olarak Müslüman bilginlerin eserlerini Latinceye çevirtmeye başlayan papadır?
Doğru Cevap: "E" Slyvestre Saccy
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Kınalızade’nin Ahlak ile ilgili felsefi eseridir?
Doğru Cevap: "A" Ahlak-ı Alâ’î,
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Orhan Gazi tarafından İznik’te kurulan Osmanlı Devletinin ilk medresesinde uzun yıllar müderrislik yapmıştır?
Doğru Cevap: "A" Kayserili Davud (Davud el-Kayseri)
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemi’nde Materyalist yaklaşımı temsil eden düşünürlerden birisidir?
Doğru Cevap: "B" Baha Tevfik
Soru Açıklaması
15.
Mehmet Akif Ersoy’a ait olan İstiklal Marşı TBMM tarafından hangi tarihte millî marş olarak kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 12 Mart 1921
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Bâcce’nin insanın mutluluğu, ahlak ile siyaset ilişkileri, akli bilgiye ulaşmanın imkânı ve önemini tartıştığı eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kitâbü'n-Nefs
Soru Açıklaması
17.
Kındî’ye göre felsefenin pratikteki yararı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Nefs’in bedenle birlikte ortaya çıktığını söyler.
Soru Açıklaması
18.
İslâm düşünce tarihçileri tarafından ilk İslâm filozofu olarak kabul edilen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kindi
Soru Açıklaması
19.
İslami açıdan felsefi, bilimsel ve teknik düşüncelerin ilk defa ortaya çıktığı devir hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Abbasiler devri
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki gruplardan hangisi Peygamberin ölümünden sonra halifenin kim olacağının dinen vahiyle belirlendiğini iddia etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Harici
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.