1.1914’te Maarif Nezareti Tercüme Dairesi
azalığına getirilen, Islahat-ı İlmiye
Encümeni’nin hazırlayarak yayınladığı Felsefe
Istılahları ve Sanat Istılahları adlı kitabın
hazırlanmasında emeği geçen, 1914-1933
arasında Darülfunun’un felsefe, psikoloji,
mantık, metafizik, ahlak derslerinin
müderrisliğini yapan İslam düşünürü kimdir?

A)Ömer Nasuhi Bilmen
B)Babanzade Ahmet Naim
C)Cemaleddin Afgani
D)Elmalılı Hamdi Yazır
E)İsmail Hakkı İzmirli

2.Aşağıdakilerden hangisi düşünme eyleminin
temel özelliklerinden biri değildir?

A)Sosyal algı
B)Soru sorma
C)Mutlak neden
D)Yatay algı
E)Yorum

3.İbn Rüşd’ün Kur’an ayetleri ve akli verilerle
felsefenin gerekliliğini ortaya koyduğu,
din-felsefe ilişkilerinde alan ve sınırları
belirlemek ve böylece de din ve felsefenin
uzlaşmasını sağlamak üzere bir zemin
oluşturmaya çalıştığı eseri aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Risale fi Hudûdi’leşyâ ve Rusûmihâ
B)Bidayetü’l-Müctehid
C)Nihayetü’l-Muktesid
D)Kitâb fi’l-felsefeti’l-ûlâ
E)Fasl’ul-Makâl

4.Aşağıdakilerden hangisi Fârâbî’nin ilimleri
sınıflandırdığı beş ana başlıktan biri değildir?

A)Fıkıh
B)Dil
C)Mantık
D)Matematik
E)Fizik ve Metafizik

5.Aşağıdakilerden hangisi Muhammed İkbâl’e
göre İslam toplumunun çöküş nedenidir?

A)İslam aleminin ekonomik yetersizliği, iş gücü
azlığı ve üretim eksikliği
B)İslam ülkeleri arasında istenen düzeyde
işbirliğinin kurulamaması
C)Batının ilmi ve teknik eserlerinin yeterli
derecede elde edilememesi
D)Devlet adamlarının halkın sorunlarıyla ilgili
gerekli araştırmaları yapmamaları
E)Müslümanların İslami prensiplerden
uzaklaşmaları, içine düştükleri durumu
kabullenmeleri ve bunu değiştirmek için
harekete geçmemeleri

6.Türkiye’de sağlam bir felsefe geleneğinin
oluşmasında önemli katkıları olan ve “İçtimai
Doktrinler Tarihi”, “Sosyolojiye Giriş”, “Aşk
Ahlakı” adlı eserleri yazan düşünür kimdir?

A)Nurettin Topçu
B)Şahbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi
C)Mehmet Akif Ersoy
D)Hilmi Ziya Ülken
E)Ahmet Cevdet Paşa

7.“Risale fi Tahkiki Vücudi’l-Vacib” adlı
eserinde İbn Sina’nın görüşlerini özetleyen
ve bu bağlamda eski ve yeni kelamcıların
filozofları yanlış anladığını ileri süren ve
dolaylı da olsa Tehafüt geleneğine katkı
sağlamış olan düşünür kimdir?

A)Bedreddin Simavi
B)Hocazade
C)Molla Lütfi
D)Ali Tusi
E)Kayserili Davud

8.Duraklama döneminden çıkış arayan İbrahim
Müteferrika’nın benimsediği düşünce tarzına
ne ad verilir?

A)Kanun-i kadim
B)Kadim hikmet
C)Nizam-ı cedit
D)Frenkleşme cereyanı
E)Reform hareketi

9.Osmanlı yükseliş ve duraklama dönemlerinde
verilen eserlerin genel karakteristiği
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Soyutlamaya dayanması (düşünülür olma)
B)Sorgulamaya dayanması
C)Eleştiriye dayanması
D)Analize dayanması
E)Taklit etmesi

10.”Tehâfüt geleneğinin” ortaya çıkışının temel
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Felsefe-din ilişkisini açıklamaya çalışmak
B)Felsefî eserlerin doğru tercüme edilmesini
sağlamak
C)İslam inancını zararlı akımların etkilerinden
korumak
D)Yunan felsefesinin İslam âleminde
yayılmasını kolaylaştırmak
E)Felsefi düşünceyi eleştirerek Eş’ariliği
güçlendirmek

11.Yunan felsefesinin tercümesiyle beraber,
Müslümanlar tarafından tanınan felsefe,
Müslüman düşünürleri üçe ayırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde bu üç grup
doğru olarak verilmiştir?

A)Sırf felsefe yapanlar – Felsefeyi dinle
uzlaştıranlar – Felsefenin tutarsızlığını dinle
kanıtlayanlar
B)Sırf felsefe yapanlar – Felsefeyi dinle
uzlaştıranlar – Felsefe yapmayı günah
sayanlar
C)Sırf felsefe yapanlar – Felsefeyi tamamen
reddedenler – Felsefi metotla dini savunanlar
D)Sırf felsefe yapanlar – Felsefeyi dinle
uzlaştıranlar – Felsefi metotla dini
savunanlar
E)Sırf felsefe yapanlar – Felsefeyi dinle
uzlaştıranlar – Felsefe ile dini ayrı iki alan
olarak görenler

12.Gazâlî, filozofları eleştirdiği Tehâfüt’ü
yazmadan önce, filozofların fikirlerini
incelediği hangi eseri yazmıştır?

A)İhyâu Ulumi’d-Dîn
B)İlcâmu’l-Avaman ilmi’l-Kelâm
C)el-Munkızu mine’d-Dalâl
D)Mekâsıdü’l-Felâsife
E)el-itikât fi’l-İktisât

13.Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun’a göre,
bir toplumun geçirdiği aşamalardan biridir?

A)Medeniyet aşaması
B)İmar aşaması
C)Tarım aşaması
D)Sanayi aşaması
E)Teknoloji aşaması

14.İbn Miskeveyh’in tarih anlayışı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Tarihte tesadüfe yer yoktur.
B)Tarih, yalnız geçmişle ilgilenir.
C)Tarih, dinamik bir süreçtir.
D)Tarih, yalnız rivayetleri nakletmek değildir.
E)Tarih, toplumların ideallerinin de yansıdığı,
yaşayan ve gelişen bir süreçtir.

15)İbn Haldun’un kurduğunu iddia ettiği ilim
dalının adı nedir?

A)Siyasi tarih
B)Medeniyet ilmi
C)İnsani ilim
D)Asabiyye ilmi
E)Ümran ilmi

16.Allah’ın varlığı ve varlığının ispatı konularında
Fârâbî’den çok etkilenen skolastik dönem
düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bacon
B)St. Thomas
C)Scot
D)Hegel
E)Descartes

17.Batı’da “Pari de Pascal” adıyla bilinen
teorinin asıl sahibi olan İslam düşünürü
kimdir?

A)İbn Bacce
B)Farabi
C)Gazali
D)İbn Sina
E)İbn Rüşd

18″Risaletu’l-Veda” adlı eseri İbranice
tercümesinden XV. yüzyılın ilk yarısında
Abraham de Balmes tarafından Latinceye
çevrilen İslam düşünürü kimdir?

A)İbn Tufeyl
B)İbn Sina
C)Kindi
D)İbn Rüşd
E)İbn Bacce

19.İbn Rüşd’ün, İslâm’ın asli inanç ilkelerine
aykırı olmadıkça yabancı kültürlerden felsefi
ve ilmi hakikatleri almanın meşru olduğunu
savunduğu eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Faslu’l-makâl
B)Ahlâk-ı Alâî
C)Hâşiyeler
D)Eş-Şeceretü’l-İlâhiyye
E)İzâhu’l-Hikem

20.Aşağıdakilerden hangisi Fârâbî’nin Erdemli
Devlet adlı eserinde devlet yapısı fikrinin
insan topluluklarında oluşumu ile ilgili ileri
sürdüğü teorilerden biri değildir?

A)Fazilet teorisi
B)Ontolojik teori
C)Biyo-organik teori
D)Fıtrat teorisi
E)Adalet teorisi

CEVAP ANAHTARI..