AÖF İslam Düşünce Tarihi 2019 Ara Sınavı

Sınav Uzmanı
Kasım 26, 2018

1.Suhreverdî’nin, önce Aristo’nun kategori
anlayışına karşı çıktığı, daha sonra Kant’ın da
söyleyeceği gibi kategorileri, varlığın değil
zihnin kategorileri olduğunu söylediği,
Aristo’nun on kategorisi yerine iki
kategoriden bahsettiği eseri aşağıdakilerden
hangisidir?

A)İsagoci
B)Resâilu İhvâni’s-Safa
C)Tehâfüt el-Felâsife
D)Kitâbu’l-İber
E)Pertevnâme

2.Urfa Mektebinin Bizans İmparatoru Zenon
tarafından 489 yılında kapatılmasından sonra
okulun son idarecisi Nesri ve bazı hocaları
aşağıdaki mekteplerden hangisini kurarak
eğitime devam etmişlerdir?

A)Harran Mektebi
B)Nusaybin Mektebi
C)İran Mektebi
D)Antakya Mektebi
E)Mardin Mektebi

3.İşrâkiyye ekolunun kurucusu aşağıdakilerden
hangisi kabul edilir?

A)Şehabeddin Sühreverdî
B)Farabi
C)Katip Çelebi
D)İbn Rüşd
E)Molla Şirazî

4.Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinin
yerli kaynaklarından biridir?

A)Hermes Geleneği
B)Cündişapur
C)Harran Mektebi
D)Atina Mektebi
E)Hz. Muhammed’in Sünneti

5.Risale-i Eflatuniyye adlı eseri ile Eflatun’un
fikirlerini tanıtan ve eserini II. Beyazıd’a
takdim eden Osmanlı düşünürü kimdir?

A)Yanyalı Es’ad Hoca Efendi
B)Muslihiddin b. Sina
C)Yirmisekiz Mehmet Çelebi
D)Mahmud el-Herevi
E)Suhreverdi el-Maktul

6.Aşağıdakilerden hangisi ansiklopedist felsefe
cemiyetidir?

A)Meşşa’iyyun
B)Sofistaiyyun
C)Rivakiyyun
D)İhvanu’s-Safa
E)İşrakiyyun

7.Aşağıdakilerden hangisi Müslüman Meşşâî
filozofların ilimler tasnifi içerisinde yer
almaz?

A)Ahlak
B)Hadis
C)Matematik
D)Fizik
E)Siyaset

8.Hikmetü’l-işrâk adlı eserinde rasyonel bilgi
kanalıyla gerçeğe ulaşmanın imkansız
olduğunu savunan, insanın ancak derunî
tecrübe ve mükâşefe yoluyla iç aydınlığa ve
işrâka erebileceğine ve kesin hakikate ilâhî
feyiz ve ilham ile ulaşılabileceğine inanan
düşünür kimdir?

A)Yanyalı Esad Efendi
B)Ali et-Tûsî
C)Hocazâde
D)İbn Rüşd
E)Sühreverdi

9.Meşşai filozoflara göre, insanın soyutlama,
kavram oluşturma ve tümel yargılar
oluşturmaya başladığı akıl durumuna verilen
ad aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kuvve halindeki akıl
B)Potansiyel akıl
C)Müstefad akıl
D)Fiil haline geçmiş akıl
E)Meleke halindeki akıl

10.Aşağıdakilerden hangisi İslam Felsefi
okullarından biri değildir?

A)Tabiatçılık
B)Meşşailik
C)Rivayetçilik
D)Dehrilik
E)İşrakilik

11.Düşünmeyi “Dinden düşünceye” şeklinde
öngören düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Gazali
B)Farabi
C)İbn Sina
D)Zekeriye er-Razi
E)İbn Bâcce

12.İslam düşüncesinin içinde yeşermekte
olduğu tüm kültürel gelenekleri Kur’an ve
hadislerin görünür, açıkça bilinebilir
anlamına nispetle eleştiriye tabi tutan bir
gelenekten gelen İbn Hazm aşağıdaki
mezheplerden hangisine mensuptur?

A)İşrakilik
B)Zahirilik
C)Maturidi
D)Meşşaiye
E)Eş’ariye

13.Aşağıdakilerden hangisi Yunanca “hyle
(heyula)” kavramının Arapça karşılığıdır?

A)Bilfiil
B)Kuvve
C)İmkân
D)Fiiliyat
E)Hakikat

14.Aşağıdakilerden hangisi inanma eyleminin
özelliklerinden biri değildir?

A)Metin
B)Değer ve semboller
C)Yorum
D)Dikey algı
E)İtaat

15.Kındî’nin bilgi teorisi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Akıl tümelden tikellere inerek fiziki
nesnelerin bilgisini edinebilir.
B)Akıl tümel kavramları oluşturmamızı sağlar.
C)Akli bilgi ve duyu bilgisi objektiftir.
D)Akıl tikelden tümele yükselerek metafizik
varlıkların bilgisini edinebilir.
E)Maddi olmayan varlıklar alanına ait bilgileri
aracısız ve zorunlu olarak akıl ile elde
ederiz.

16.Bütün teorik ilim dalları ve en yüce varlık
olan Allah ile ilgili bilgi Farabiye göre
aşağıdaki fazilet kategorilerinden hangisine
dahildir?

A)Nazari faziletler
B)Ameli faziletler
C)Ahlaki faziletler
D)Fikri fazilerler
E)Adli faziletler

17.“eş-Şeyhü’r-Reîs” unvanıyla tanınan filozof
kimdir?

A)İbn Sina
B)İbn Rüşd
C)Farabi
D)Gazali
E)Suhreverdi

18.İbn Sînâ “akıl” konusunda, insanın sahip
olduğu bilme yeteneğine ne ad verir?

A)Kutsî akıl
B)Müstefâd akıl
C)Fiil halinde akıl
D)Kuvve halinde akıl
E)Meleke halinde akıl

19.İbn Tufeyl’in meşriki hikmet tasavvurunu
oluştururken örnek aldığı düşünür kimdir?

A)Zekeriya Razi
B)Farabi
C)Kindî
D)Gazali
E)Aristo

(I) İbn Rüşd Meşşai okulun son temsilcisidir. (II)
Aristo’nun eserlerinin şarihi ve din felsefe ilişkileri
filozofudur. (III) İbn Rüşd’ün De Anima’ya yapmış
olduğu üç farklı şerh ayrı bir tarz anlama ve
yorumlama çabası örnekleri olarak kabul
edilebilir. (IV) Bu süreçte İbn Rüşd’ün kullandığı
bazı yorum teknikleri kavramsal analiz, Aristo
sonrası tarihsel birikim analizi ve otoritelere
başvuruştur. (V) Ona göre din ve felsefe
arasındaki problemlerin halledilebilmesinin tek
yolu bilimsel araştırma ve deneydir.

20.Yukarıda İbn Rüşd’ün savunduğu fikirler ile
ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)I
B)II
C)III D)IV E)V

E B A E B D B E D C

A B C C C A A D D E

 

DHBT
22 Kasım 2020 Pazar
ÜYELİK

Üye OlŞifremi Unuttum

2018 YILI 9500 KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM ALIMI TABAN PUANLARI 2018 Yılı 9500 Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezz... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15 KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2 : %40   Ortaöğreti... Devamı

Merakla beklenen 2018 DHBT sınavı 09. Aralık Pazar günü Ösym tarafından  belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 04.01... Devamı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi netlik kazandı. ÖSYM’nin sınav takvi... Devamı

a) DHBT, çoktan seçmeli test olarak uygulanacaktır. b) DHBT’nin ilk bölümü (DHBT-1) temel din bilgisisorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyler... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15    Dini Haberlerim KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2... Devamı