logo

1.
Huruf-u mukattaa, sûre başlarında kesik kesik, ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı bulunan harflerdir. Zaten bu harfler okunurken de teker teker okunur, bir kelime gibi okunmaz.

Aşağıdaki sürelerin hangisi Huruf-u mukatta’a ile başlamaz?
Doğru Cevap: "D" Mürselat
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman döneminde Kur’an’ın çoğaltılmasının sebepleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Kur’an-ı Kerim’in hafızalardan silinme endişesi
Soru Açıklaması
3.
Bunun üzerine Rableri, onların dualarını kabul etti. (Dedi ki:) Ben, erkek olsun kadın olsun -ki hep birbirinizdensiniz- içinizden, çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki, hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler; andolsun, ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükâfat, Allah tarafındandır. Allah; karşılığın güzeli O'nun katındadır.(Al-I İmran 195)

Aşağıdakilerden hangisi ’’Yüce Allah Kur’an’da sadece erkeklerin hicretini övüyor, kadınlar hakkında bir şey söylemiyor’’ diye Rasülüllah’a serzenişte bulunmuş ve yukarıdaki ayetin nuzulününe sebeb olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Ümmü Seleme
Soru Açıklaması
4.
Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm adlı mealin sahibidir. Eserinde manayı daha anlaşılır kılmak için âyet meâllerinde yer yer parantez kullandığı gibi bir kısım açıklamaları da dipnotlara dercetmiştir. Kaynakları arasında Keşşâf, Mefâtihu’l-Gayb, Beydavî, Medârikü’t-Tenzîl ve Uyûnu’t-Tefâsîr gibi klasik eserler bulunmaktadır.

Yukarıda eseri hakkında bilgi verilen yazar kimdir?
Doğru Cevap: "A" Hasan Basri Çantay
Soru Açıklaması
5.
Kişinin iç dünyası yani batını kısmı inanç açısından kalb’tir. İnancın kalbin tasdiki olması bundandır. Dış görünüşte yaptığımı ibadetler ise zahiri yani görünen dıştan bilinen davranışlardır. Bir kimse namazın farz oluşuna inanmadığı halde namaz kılarsa burada dış boyut yerine getirilmiş olur ama iç boyut bulunmadığından bu kimsenin yaptığı davranış manevi kazançlar getirmez. Çünkü böyle bir kimsede, namazın farz oluşuna inanmak dediğimiz iç boyut olmadığı için dış boyutun yerine gelmesi bir anlam taşımayacaktır.

Bu tanımlamalara göre iç (inanç) ve dış (davranış) açısından yanlış olan hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Amel-nifak
Soru Açıklaması
6.
Üsâme b. Zeyd bir gazvede yakaladığı adamı şehadet kelimesini söylemesine rağmen öldürmüş ve bunu gazve dönüşünde Hz. Peygamber’e övgü de umarak; adamın zordayken gösterdiği davranışa aldanmadım, manasında anlatmıştı. Hz. Peygamber’de Üsâme’ye: “Öldürdüğün adam doğru mu yoksa yalan mı söylüyordu, kalbini yarıp baktın mı?”(Müslim, “İman”, 41) şeklinde tepki göstermiştir.

Hz. Peygamber altı çizili söz ile vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "C" Dili ile iman eden kişiye mümin değilsin diyemeyiz.
Soru Açıklaması
7.
I. Yüce Allah’ın âhirette görülmesi câizdir.

II. Resûl ile Nebî farklıdır. Resûl olarak gönderilmiş olanlar ilâhî emirleri insanlara tebliğ
etmekle yükümlü tutuldukları halde, Nebî olarak gönderilmiş olanların böyle bir
mükellefiyetleri yoktur.

III. Kadınlardan Resûl gönderilmemiş, fakat Nebî gönderilmiştir.

Yukarıda verilen görüşler aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Eş’ari
Soru Açıklaması
8.
Varlığı kendinden olan, var olmasında başka bir şeye muhtaç bulunmayan Zâtı delillendirme. Her şeyi var edip idare eden bu yüce kudretin varlığı her devirde akıl, nakil yani semavi kitaplar ve insanın iç dünyası ile dış alemdeki nizam, gaye, sebeplilik, hikmet, inayet gibi hususlardan hareketle delillendirilip ispatlanmaya çalışılmıştır. Allah'ın varlığını delillendirme konusu, başta kelâm ilminin olmak üzere felsefenin ve filozofların en önde gelen konularındandır.

İslam’da Allah’ın varlığını ispat için yapılan tüm faaliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İsbât-ı vâcib
Soru Açıklaması
9.
Fıtr sözlükte “Orucu açmak”, fitre de “Yaratılış” anlamına gelir. Buna “Fıtır sadakası” denir ki, fıtrat sadakası, yani sevap için verilen yaratılış atıyyesi demektir. Ramazan Bayramı’na yetişen ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü bulundukları mâlî bir ibadettir.

Hanefiler dışındaki üç sünni mezhebe göre fıtır sadakasının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Farz
Soru Açıklaması
10.
İslam dininde uygulananan ritüellerden birisi de ölen kişi için
teçhiz,tekfin,defin,yıkama,namaz kısaca cenaze işlemleridir.Ölen kişi evvela
kefenlenmeden önce yıkama (gusül) işlemine tabi tutulmaktadır.

Bir Müslümanın öldükten sonra onun cenazesini yıkamak ve ona abdest vermekteki asıl maksat aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Abdestsiz olabileceği ihtimalinin bulunması
Soru Açıklaması
logo

11.
Güzel görülen, sevimli ve tercih edilen amel demektir. Hz. Peygamber’in bazan işleyip,
bazan terk ettiği, İslâm âlimlerinin dinî bakımdan uygun ve güzel bulup işlediği işlere
“müstehab” denir. İbadetlerin yapılışında; farz, vacip ve sünnetlerin dışında kalan bazı
davranışlar müstehabtır.Oruç ibadetinde de bazı müstehap fiiller vardır.

Oruçlu için müstehap olan hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" İftarı geciktirmek.
Soru Açıklaması
12.
Kazaya kalan namazları vitir hariç beş vakit olan kişiye tertip sahibi denir. Yani bu
kişiye namazını düzenli olarak kılan da denebilir. Buna göre;

I-Kazâya kalan namazların sayısının vitir dışında altı vakit ve daha fazla olması.

II-Vaktin hem kazâ hem de vakit namazı kılmaya yetmeyecek kadar sıkışık ve dar olması.

III-Vakit namazının kılınışı sırasında kazâya kalmış namazı olduğunun hatırlanmaması.

IV-Beş vakit ve daha fazla zaman süren akıl hastalığı.

Yukarıdaki sebeplerden hangileri kişiyi tertip sahibi olmaktan çıkarır?
Doğru Cevap: "D" I II ve III
Soru Açıklaması
13.
Hanefî mezhebinden Ebû Yûsuf ve Muhammed’in de aralarında bulunduğu âlimlerin çoğunluğuna göre ticarî gaye ile beslenenler hariç at için zekât ödenmez. Çünkü Hz. Peygamber, “Müslümanın, atı ve kölesi için zekât vermesi gerekli değildir” (Buhârî, “Zekât”, 45, 46; Müslim, “Zekât”, 8) demiştir. Ebû Hanîfe ise ticaret için yetiştirilen atların yanı sıra üremesi için erkek dişi bir arada beslenen atlara da zekât düşeceği
görüşündedir.
Ebu Hanife’ye göre ticaret amacıyla elde bulunan atlardan hangi oranda zekat alınması gerekir?
Doğru Cevap: "A" Değeri üzerinden %2.5
Soru Açıklaması
14.
Hicretten sonra Ubeyde b. Hâris kumandasında;
I. Medine’ye sığınan müslümanları tehdit eden Kureyşliler’i bundan vazgeçirmek ve
Mekke müşriklerine ait ticaret kervanlarının müslümanların aleyhinde kullanılmasını
engellemek,
II. Müslümanların kendilerini savunabilecek güçte olduğunu ispat etmek,
III. Bir saldırı halinde kendilerinin de Mekke-Suriye ticaret bağlantısını kesebileceklerini
göstermek.

Amaçlarıyla gerşekleştirilen seriyye aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rabiğ
Soru Açıklaması
15.
İslâm ordusu bu kuşatmada mancınık kullanarak surlara taş yağdırdı. Müslümanlar kaleye yaklaşabilmek için tahtadan veya deriden yapılan bir araç olan debbâbe kullandılar. Peygamberimiz kuşatmanın üzerinden on beş gün geçtikten sonra Nevfel b. Muaviye ed-Dîlî ile istişâre etti. Nevfel b. Muaviye, Tilki inine girmiştir. Şayet beklersen yakalarsın, kuşatmayı kaldırırsan sana bir zararı dokunmaz” şeklinde görüş beyan etti. Peygamberimiz kuşatmayı kaldırarak Huneyn ganimetlerinin toplandığı Ci’râne’ye
hareket etti.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Taif
Soru Açıklaması
16.
Rasûlüllah(s.a.s) Mekke'nin fethi için Medine'den ayrıldığı zaman, nereye gideceğini açıklamamıştı. Rasûlüllah'ın Havazin kabilesi kendi üzerlerine gelebileceği endişesiyle savaş hazırlıkları yapmıştı. Müslümanlar savaşı kazandılar ve ganimetleri hak ettiler. Müellefe-i kulûb’a/kalpleri İslâm’a ısındırılmak istenenler”e verilen ilk ganimet hangi savaştan elde edilen ganimetten verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Huneyn
Soru Açıklaması
17.
Ashabdan birisi, Tebûk gazvesinden sonra nâzil olan ve savaşa fiilen katılanların, geride kalanlardan üstün olduğunu, ancak özrü olanların bu hükmün dışında tutulduğunu bildiren âyete rağmen o günden sonra yapılacak savaşlara katılacağını söyleyip, sancağın kendisine verilmesini istemiştir. Onun, zırhını giyerek elindeki siyah bir sancakla Kâdisiye savaşına katıldığı, savaştan sonra Medine'ye dönünce savaşta aldığı yaralar yüzünden vefat ettiği veya Kâdisiye'de şehid düştüğü rivayet edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen sahabidir?
Doğru Cevap: "D" Abdullah b. Ümmi Mektûm
Soru Açıklaması
18.
"İslam ahlakı, bütün ahlak teorilerinin ağırlıklı olarak vurguladığı hemen bütün unsurları içinde taşır: ne haz kendi başına kötüdür, ne dünyevi fayda, ne vicdan ve akıl kendi başına değersizdir, ne de bir şeyi sırf hayr olduğu için yapmak reddedilmiştir. Aksine bunların hepsi belirli bir ölçü içerisinde muhafaza edilerek, insani varoluşun devamı sağlanmıştır. Hatta insanın kendi kendisini düşünmesi bile, başkalarını koruma üzerinden, İslam ahlakının bir unsuru haline gelmiştir."

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" İnsan diğer insanları da düşünerek kendi menfaatini koruyabilir
Soru Açıklaması
19.
Bir masa etrafında toplanan bir başkan yönetiminde görüşlerini sohbet havası içinde ifade ettikleri, seyircilerin konuşmaların bitiminde sorularıyla katkıda bulunduğu toplantıya denir.

Yukarıda tarifi yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Panel
Soru Açıklaması
20.
"İslam ahlakı, bütün ahlak teorilerinin ağırlıklı olarak vurguladığı hemen bütün unsurları içinde taşır: ne haz kendi başına kötüdür, ne dünyevi fayda, ne vicdan ve akıl kendi başına değersizdir, ne de bir şeyi sırf hayr olduğu için yapmak reddedilmiştir. Aksine bunların hepsi belirli bir ölçü içerisinde muhafaza edilerek, insani varoluşun devamı sağlanmıştır. Hatta insanın kendi kendisini düşünmesi bile, başkalarını koruma üzerinden, İslam ahlakının bir unsuru haline gelmiştir."

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" İnsan diğer insanları da düşünerek kendi menfaatini koruyabilir.
Soru Açıklaması
logo

21.
Yalnızca rivâyetlere bağlı kalmayıp dil, edebiyat, mantık, kıyas ve daha başka ilimlere dayanılarak yapılan Kur’ân tefsîri” demektir. Buna rey ve aklî tefsîr de denir.

Yukarıda tanımı verilen tefsir çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dirayet
Soru Açıklaması
22.
Rasûlullah(s.a.v), onların pek çok yönden ibretlerle dolu kıssasını şöyle anlatır: “Sizden evvelki ümmetlerden üç kişi yola çıktılar. Yağmur başladı. Korunmak için dağdaki bir mağaraya sığındılar. Derken dağdan bir taş yuvarlandı ve mağaranın ağzını tamamen kapattı. Birbirlerine Vallâhi sizi buradan sadâkatten başka bir şey kurtaramaz. Onun için her biriniz sadâkatle yaptığı bir amelini vesîle edinerek Allâh’a duâ etsin!’’ dediler…. (Bkz. Buhârî, Edeb 5, Enbiyâ 53, Büyûʻ 98, İcâre 12, Hars 13; Müslim, Zikir, 100; Ahmed, IV, 274) Yağmurlu bir günde mağaraya sığınan ve Hz. Peygamber’in hadisinde üç kişi olduğu bildirilen ve kehf suresinde(el-Kehf, 9) bahsi geçen gurubun adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ashab-ı Rakim
Soru Açıklaması
23.
“Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur (ya da ertelersek), yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah’ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin?”(Bakara, 106)

Bu ayet, aşağıdaki ilim dallarından hangisinin temelini oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Nasih ve Mensuh
Soru Açıklaması
24.
Ashabın ileri gelenlerinden biri olan Hz. Ömer Şam’a girmek üzere iken şehirde veba hastalığının yayıldığını öğrenince geri dönmesini kaderin tecellisinden kaçış olarak değerlendiren sahâbîlere’’Allah’ın bir kaderinden diğerine kaçıyorum’’ demiştir.

Yukarıdaki açıklamaya göre Hz Ömer ne demek istemiştir?
Doğru Cevap: "D" Kaderin insanın iradesine engel olmadığını
Soru Açıklaması
25.
Kesb, “Yaratılmış bir kudretle insandan meydana gelen şey” dir. Buna göre, “fiili kesb edecek bir kasib gerekir. Bu kasib insandır; onu yaratacak bir yaratıcı gerekir. Bu da Allah’tır.”

Bu parçada belirtilen görüş aşağıdaki alimlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Eşari
Soru Açıklaması
26.
Bir şeyin olması ile olmamasının eşit ihtimale sahip olması demektir. Günlük konuşmalarımızda da "mümkün" derken olabilir de olmayabilir de manasını kast ederiz. Yaratılmış olan her varlık bize şu gerçeği haykırır: Benim olmamla olmamam eşit idi. Şu an ben varsam, var olmamı yoklukta kalmama tercih eden biri var demektir. O ise ancak Allah'tır. Allah’ın varlığını ispat etmek için İslam bilginleri tarafından ortaya konulan ve “Varlığı ve yokluğu eşit bir varlık olan âlemin var olması için bir sebebe ihtiyaç vardır” şeklinde tanımlanan delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İmkân
Soru Açıklaması
27.
İslâm dininde, yeryüzündeki her türlü imkân ve nimetin Allah’ın insanoğluna lutuf ve ihsanı olduğu, şükrünü eda etmeleri kaydıyla bunlardan yararlanabilecekleri bildirilmiş, aynı anlayışın bir devamı olarak hayvanlardan ve özellikle etlerinden yararlanılması özendirilmiş, bu konuda sınırlı sayıda yasaklama ve kısıtlama getirilerek bunlara uyulması istenmiştir (el-En‘âm 6/142, 145). Bu açıklamalar bir bütün olarak göz önüne alındığında, her şeyden önce etleri yenebilecek hayvanlarla ilgili bir liste verme yönüne gidilmediği, sadece belli ilke ve ölçüler getirilmekle yetinildiği görülür.

 

Bu konuda aşağıda yasaklar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hanefiler’e göre denizde kendiliğinden ölmüş balıklar yenebilir
Soru Açıklaması
28.
İslam fıkhına göre kişinin vücudunun avret sayılan yerleri herhangi bir zorunluluk yoksa yabancı kişilere mahremdir, göstermemesi gerekir. Ancak zaruret bulunması durumunda bu bölgelerin yabancı kişilere gösterilmesinde herhangi bir sakınca da yoktur. Doktorların muayene sırasında bakması, kontrol etmesi gibi. Bu örnekte iki kıyasın çatışması söz konusudur. Birincisi gösterilmesi yasak olan bölgenin açılmaması gerektiği ile hükümler. İkincisi ise tedavi için mutlaka bakılması gerekiyorsa bunu mubah sayan hükümler. Bu durumda birinci yasağın hükmü terk edilerek zaruret gereği ikincisi ile amel edilir.

Sizce yukarıdaki durumda aşağıdaki fer’i delillerin hangisi ile hüküm verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" İstihsan
Soru Açıklaması
29.
Meydana geldiği, var olduğu kesin olarak bilinen bir durumun, sonradan ortaya çıkan bir
şüphe ve tereddüt sebebiyle ortadan kalktığına hükmedilmez. Aynı şekilde bir şeyin
mevcut olmadığı kesin olarak biliniyorsa, aksine delil olmadıkça salt tereddüt ile o şeyin
var olduğuna hükmedilmez.
Yukarıdaki kaide mecellenin aşağıdaki hangi maddesini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Şek ile yakin zail olmaz.
Soru Açıklaması
30.
Ortadan kaybolan bir adamın öldüğü sabit olmadıkça hayatta olduğuna hükmedilir. İmam-ı Ebu Yusuf'a göre (105) , Muhammed'e göre (110) , İmam'a göre (90) yaşına girince mefkudun ölümüne hükmolunur. Malik'e göre (4) sene sonra karısı evlenebilir. Daha çok bekletmede kadına zarar vardır.

Mefkud hakkındaki yukarıdaki ihtilaflar aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
Doğru Cevap: "A" Istıshab
Soru Açıklaması
logo

31.
Kütüb-i Sitte’den derlenerek kaleme alınan eserlerin en meşhurudur. Eser İslam âdâb ve ahlakını tespit etmek, günlük hayatında iyi bir Müslüman olarak yaşamak, dünya ve ahiret saâdetini elde etmek isteyenlere rehber olmak maksadıyla yazılmıştır.Bu eser İslam dünyasında Müslümanların el kitabı olmuş, bundan dolayı Kur'an-ı Kerim’den sonra en çok okunan kitap olduğu söylenmiştir. Bir kısmı sadece tercüme, bir kısmı ise şerhli olan çeşitli Türkçe neşirleri bulunmaktadır.

İmam Nevevi’nin bu eserinin adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Riyâzü’s-Sâlihîn
Soru Açıklaması
32.
Buhari ve mislim, hadisleri sahih olarak nitelendirirken büyük bir titizlik göstermiş, hadisin sened ve metin açısından bazı şartlar taşıması gerektiğini ileri sürmüşleredir. Ancak şartlara uyduğu halde eserlerine yer vermedikleri hadislerde bulunmaktadır. Darekutni, bu nitelikteki yetmiş hadisi tespit etmiş ve bunları el-İlzamat ale’s-sahih-ayn adlı eserinde bir araya getirilmiştir.

 

Darekutni’nin bu eserinin türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Müstedrek
Soru Açıklaması
33.
Şaz hadis; sika ravinin zapt veya rivayetin çokluğu gibi nedenlerden dolayı kendisinden daha üstün ravilere muhalif olarak rivayet ettiği ve rivayetiyle tek kaldığı hadistir. Böyle
bir hadisin ravisi sika da olsa, kendisinde daha üstün durumda olan ve daha fazla isnadla gelen diğer ravilerin rivayetleri tercih edilir.

Bu tercihte konu olan hadis türü aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
Doğru Cevap: "D" Mahfuz
Soru Açıklaması
34.
İyi haber, müjde ve İncil anlamlarına gelen ve yeni ahitte üç kez, İsa Mesih’in ilahi kurtarıcılık misyonuna dayalı Hristiyan inancının temel mesajını vazeden/yayan kişiye veya kişilere denir.

Yukarıda tarifi yapılan kavram/isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Evenjelist
Soru Açıklaması
35.
MÖ. 6. Asırda kuzey Hindistan’da yaşadığı kabul edilen Siddharta Gautama Sakyamuni’nin öğretilerine dayanan, Orta ve Güney Doğu Asya’nın yerel kültürleri ile karşılaşmış ve sonuçta bu bölgelere ve kültürlere egemen olmuş, şuan ise dünyanın dört bir yanında müntesibi bulunan bir dindir. Theravada, Mahayana ve Vacrayana isimli ekollere sahip olan bu dinin temel inançları arasında Dört Temel Hakikat, Sekiz Dilimli Yol, Karma ve Nirvana yer almaktadır.

Yukarıda özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Budizm
Soru Açıklaması
36.
Diğer adıyla panislâmizm adını da verdikleri bu hareketin gayesi, Müslümanların siyasal
birliği, sağlamak İslâm âleminin geri kalmasını ve sömürgecilerin istilasını engellemekti.
II. Abdülhamid bunu bir devlet politikası haline getirdi. Padişahın halife olma imtiyazı
tahkim edilerek İslâm ülkelerinin maddi ve manevi desteğini celbetmek ve bu sayede
Osmanlı devletini emperyalist güçler karşısında ayakta tutmak, bu politikanın esas
amacıydı.
II. Abdul Hamit Han döneminde yukarıdaki fikirlerin ana kaynağı aşağıdakilerden
hangisine dayanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" İttihad-ı İslâm
Soru Açıklaması
37.
Cemâleddîn Afgânî ile birlikte netleşmeye başlayan ve 19. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren, İslamiyet çerçevesinde Müslüman dünyanın geri kalmışlığı üzerine
düşünmeye çalışan, Kur’an ve Sünnet’in mecrasına ulaşma ve bu süreci bir arınma,
uyanma ve canlanma niyetiyle güçlendirme talebini dile getiren dinî eğilim
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gelenekçilik
Soru Açıklaması
38.
Roma İmparatorluğu’na bağlı olarak Suriye’de,hüküm sürdü. Aslen Kahtânîlere
mensuptur. Reisleri Cefne’ye nisbetle de Cefneoğulları, Cefne ailesi(Âlu Cefne) denilir. III.
yüzyılın başlarında Suriye taraflarına gelerek Romalıların tesiri ile Hristiyanlığı kabul
ettiler ve Bizans kültürünün etkisi altına girdiler. Hz. Peygamber’in bu devlete bağlı emire
İslâm’a davet mektubu gönderdiği bilinmektedir. Hz. Peygamber’in öldürülen tek elçisi Haris b. Umeyr bu devletin emiri tarafından öldürüldü.

İslamiyet’ten önce Kuzey Arabistan’da varlık gösteren devletin adı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gassaniler
Soru Açıklaması
39.
Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. (Zilzal,7-8)

 

Bu ayetler aşağıdaki konuşma türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Cevamiü’l Kelim
Soru Açıklaması
40.
I.Dinleyicilerin hoşgörüsüne sığınarak söze başlamak.
II.Konuya girmeden önce dinleyicilerin dikkatini konu üzerine çekmek
III.Konuşma sırasında gözleri zaman zaman dinleyiciler üzerinde gezdirerek, göz alışverişinde bulunmak, tekdüzeliği giderici tedbirler almak.
IV.Ortaya konulan düşüncelerde ihtimalli ifadeler kullanarak kesin ve kati şahsî
hükümlerden sakınmak. Konunun ilgili bulunduğu diğer mevzu ve boyutlara işarette
bulunmak.
IV.Mutlaka delil ve kaynaklara dayalı olarak konuşmak.

 

Akademik konuşmalarda konular, yeni gelişme ve buluşlar, leh ve aleyhteki fikirler
dikkate alınarak gerekçeleriyle birlikte incelenir. Doğrular dinleyicilere heyecansız
olarak ve ikna edici bir üslûp ile anlatılır. O halde Akademik hitabette yukarıdakilerden
hangisine veya hangilerine dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

 

DHBT PUAN HESAPLAMA MODÜLÜ İÇİN >>>> TIKLAYINIZ